komisarenko.kiev.ua

Serhiy Komisarenko

Serhiy Vasylovych Komisarenko (Ukrainian: Сергій Васильович Комісаренко; Russian: Сергей Васильевич Комисаренко) born July 9, 1943 in Ufa, Bashkortostan, USSR is a Ukrainian scientist, politician, and diplomat.

Current occupations: Academician-Secretary of the National Academy of Sciences of Ukraine (since 2004); Director, Palladin Institute of Biochemistry (1989-1992 and since 1998); Head, Department of Molecular Immunology, Palladin Institute of Biochemistry (1982-1992, since 1998); Chairman, Commission on Biosafety and Biosecurity at the National Security and Defence Council of   Ukraine (since 2007); President, Ukrainian Biochemical Society (since 1999); President, Ukrainian Biosafety Association (since 2013).

Education: Kyiv Medical Institute with distinction – MD (1960-1966); Department of Mechanics & Mathematics of Kyiv State University (1964-1966); Post graduate course in Biochemistry in the Institute of Biochemistry Kyiv – PhD (1966-1969); Courses on Advanced Immunology in Pasteur Institute in Paris, France (1974-1975); Institute of Molecular Biology and Genetics in Kyiv – DSci. in Molecular Biology and Biochemistry (1989).

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
English (United Kingdom)Ukrainian (UA)

ХРОНОЛОГІЧНИЙ ПОКАЖЧИК ДРУКОВАНИХ ПРАЦЬ С.В. КОМІСАРЕНКА

  • PDF

ХРОНОЛОГІЧНИЙ ПОКАЖЧИК ДРУКОВАНИХ ПРАЦЬ

С.В. КОМІСАРЕНКА (особистих та у співавторстві)

 

Монографії

  1. 1.Радиация и иммунитет человека: Влияние малых доз излучения, возникших в результате аварии на ЧАЭС, на клетки кроветворной и иммунной систем человека / Под ред. С. В. Комиссаренко, К. П. Зака. – К. : Наукова думка, 1994. – 112 с.
  2. 2.Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна Національної академії наук України: наукове видання / гол. ред. С. В. Комісаренко. - К. : ПП "Альфа-Принт", 2000. - 32 с.
  3. 3.Комісаренко С. В. Життєвий вибір. - К. : Альфа-Принт, 2002. - 48 с.
  4. 4.Романюк С. І., Колибо Д. В., Комісаренко С. В. Білкові бактеріальні екзотоксини // Структура і біологічна активність бактеріальних біополімерів: монографія / за ред. В. К. Позура. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2003. – Глава 6. – С. 195–234.
  5. 5.Луговской Э. В. Молекулярные механизмы образования фибрина и фибринолиза: Физико-химический и иммунохимический анализ / отв. ред. С. В. Комиссаренко. – К.: Наукова думка, 2003. – 224 с.
  6. 6.Академік Максим Федотович Гулий: До 100-річчя від дня народження / НАН України, Ін-т біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України; ред. С. В. Комісаренко. - К., 2005. - 159 с.
  7. 7.Інститут біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України - 80 (1925-2005): До 120-річчя академіка О.В.Палладіна / НАН України, Ін-т біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України; відп. ред. С. В. Комісаренко. - К. : Альфа-Прайм, 2005. - 496 с.
  8. 8.Луговской Э. В., Макогоненко Е.М., Комисаренко С.В. Молекулярные механизмы образования и разрушения фибрина. – К.: Наукова думка, 2013. – 230 с.
  9. 9.Біохімія і біотехнологія - сучасній медицині = Biochemistry and Biotechnology for Modern Medicine / НАН України, Ін-т біохімії ім. О.В. Палладіна ; гол. ред. С. В. Комісаренко. - К. : ФОП Москаленко О.М., 2013. - 704 с. – ISBN 978-966-2214-30-7

10. Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна / ред. С. В. Комісаренко, уклад. В. М. Данилова. - К.: ФОП Москаленко О.М., 2015. - 192 с. – ISBN 978-966-2214-62-8

11. Нельсон Д. Л., Кокс М. М. Основи біохімії за Ленінджером = Lehninger principles of biochemistry: [навч. посібник] / пер. з англ.: О. Матишевська та ін.; наук. ред. перекладу: С. Комісаренко та ін.]. – Львів : БаК, 2015. – XXIV, 1256 с. : іл., табл. – Покажч.: с. 1211-1256. - Дод. тит. арк. англ. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-2227-35-2

12. Біохімічні властивості та регуляція Ca²+-транспортувальних систем гладеньком'язових клітин / С. О. Костерін [та ін.] ; за ред. акад. НАН України та НАМН України С. В. Комісаренка ; НАН України, Ін-т біохімії ім. О. В. Палладіна. – К.: Наукова думка, 2016. - 205, [13] с. : рис. - (Проект "Наукова книга"). - Парал. тит. арк. англ. - Бібліогр.: с. 168-[197]. - ISBN 978-966-00-1548-7

13. Комісаренко С.В., Дєєв В.А., Луговськой Е.В. та ін. Методичні рекомендації «Застосування імуноензимних методів для діагностики загрози внутрішньосудинного тромбоутворення». – К.: «Видавець Бихун В.Ю.»,2019. – 36 с.

14. Максимович Я.С., Гергалова Г.Л., Комісаренко С.В. Біобезпека під час біологічних досліджень : навч. посібник / Ін-т біохімії ім. О.В. Палладіна. – К.: Бихун В.Ю., 2019. – 78 с. - ISBN 978-617-7699-00-1

15. Комісаренко, Сергій Васильович. Моя Антарктика : [кн.-альб.] . - Київ : ЛАТ & K, 2020. - 109 с. : іл., фот.. - 1000 экз. - ISBN 978-617-7824-24-3

16. Комісаренко, С. В. Світова коронавірусна криза . - Київ, 2020. - ISBN 978-617-7824-26-7

17. Комісаренко, С. В. Під знаком Нобеля: лідери наукового прогресу або роздуми вченого - біохіміка й імунолога про розвиток і значення наук про життя : монографія / С. В. Комісаренко ; укладач В. М. Данилова. - К. : ФОП Мишалов Д.В., 2020. - 240 с.

 

 

Наукові статті

 

1968

1. Буркадзе Г.М., Комиссаренко С.В. Иммуноэнзимогистохимическое выявление нейроспецифической энолазы в различных отделах нервной системы // Сообщ. АН ГССР. – 1968. – Т.129, №3. – С.633-636.

1969

2.Комісаренко С. В., Гулий М. Ф. Про вплив лимонної кислоти на включення гліцину-1-C14 у білки печінки та м’яза кролів in vitro // Доповіді АН УРСР. Сер. Б. – 1969. – № 9. – С. 824–826.

1970

3. Веселовський Р. О., Ліпатова Г. Е., Комісаренко С. В., Пхакадзе Г. О. Включення гліцину - С14 в аденіннуклеотиди і білки скелетних м’язів кролика при оперативному втручанні // Доповіді АН УРСР. Сер. Б. – 1970. – № 8. – С. 728729.

4. Комиссаренко С. В. О роли цикла трикарбоновых кислот в биосинтезе белка у животных: дис. ... / Ин-т биохимии. – К., 1970. – 126 с.

5. Комиссаренко С. В. О роли цикла трикарбоновых кислот в биосинтезе белка у животных : автореф. дисс. канд. биол. наук / АН УССР, Ин-т биохимии. – К., 1970. – 18 с.

6. Комісаренко С. В., Пхакадзе Г. А. Вплив лимонної кислоти на оновлення аденіннуклеотидів м’язів кролів // Доповіді АН УРСР. Сер. Б. – 1970. – № 2. – С. 171–173.

7. Пхакадзе Г. О., Буренко Г. В., Комісаренко С. В. Деякі показники енергетичного обміну скелетних м’язів у стадії регенерації // Український біохімічний журнал. – 1970. – Т. 42, № 6. – С. 703–708.

1971

8. Комиссаренко С. В. О роли трикарбонового цикла в азотистом обмене и биосинтезе белка // Ферменты в народном хозяйстве и медицине: республиканский межведомственный сборник. – 1971. – Вып. 6. – С. 31. – Сер. «Молекулярная биология».

1972

9. Комиссаренко С. В. Активация цикла Кребса и синтез белка и адениннуклеотидов в мышцах // 2 Всесоюзная конференция по биохимии мышечной системы, Ленинград, 31 октября-2 ноября 1972 г.: тезисы докладов. – Ленинград, 1972. – C. 105107.

1973

10. Комісаренко С. В. Таблиця для визначення питомої радіоактивності зразків, що містять С14 // Український біохімічний журнал. – 1973. – Т. 45, № 3. – С. 367368.

1974

11. Гулый М. Ф., Журавский Н. И., Комиссаренко С. В. Ингибиторы ферментов и иммунный ответ у животных // Молекулярная биология: респ. межвед. сб. науч. тр. Вып. 10: Вопросы теоретической и прикладной ферментологии. – К., 1974. – С. 104105.

12. Гулый М. Ф., Комиссаренко С. В., Журавский Н. И., Борисевич А. Н., Карлова Н. П., Селезнева Т. Н. Торможение иммунного ответа метилендифосфоновой кислоты // Иммунология: респ. межвед. сб. – К.: Здоровье, 1974. – Вып. 7. – С. 2326.

13. Комиссаренко С. В., Журавский Н. И., Гулый М. Ф., Карлова Н. П. Влияние метилендифосфоновой кислоты на биосинтез белков // Третий Всесоюзный биохимический съезд. – Рига, 1974. – Т. І. – С. 21.

14. Комісаренко С. В., Пхакадзе Г. О. Включення гліцину-С14 та фосфорної кислоти, міченої Р32, в аденіннуклеотиди м’язів кролів під впливом лимонної кислоти // Український біохімічний журнал. – 1974. – Т. 46, № 3. – С. 284–288.

15. Комісаренко С. В., Карлова Н. П. Про вплив метилендифосфонової кислоти на деякі показники крові та селезінки імунізованих мишей // Доповіді АН УРСР. – 1974. – № 1. – С. 7680.

16. Zuravsky N., Komisarenko S., Guly M. The effect of methylenediphosphonic acid on antibody synthesis // 9th FEBS-Meeting. – Budapest, 1974. – P. 301.

1975

17. Avrameas S., Komissarenko S. V. Immunosorbents prepared with crosslinking agents: techniques and application // Abstract 23 Coll. “Proteides of the Biological Fluids”, Brugge. – 1975. – P.175.

1976

18. Комиссаренко С. В. Иммуносорбенты - биологически активные полимеры антигенов или антител // Полимеры в медицине: Материалы сессии науч. совета АН УССР по проблеме Высокомолекулярные соединения. – К.: Наукова думка, 1976. – С. 9798.

1977

19. Гула Н. М., Губенко К. П., Волчанська В. В., Комісаренко С. В. Гальмівна дія метилендифосфонової кислоти на активність реакцій, що каталізуються неорганічною пірофосфатазою та ДНК-залежною РНК-полімеразою з тканин тварин // III Український біохімічний з’їзд (серпень, 1977 р.): тези стендових повідомлень. – Донецьк, 1977. – С. 88–89.

20. Комиссаренко С. В., Гулая Н. М., Губенко Е. П. Ингибирование метилендифосфоновой кислотой активности неорганической пирофосфатазы селезенки мышей // Биохимия. 1977. Т. 42, Вып. 2. С. 238242.

21. Комиссаренко С. В., Журавский Н. И., Карлова Н. П., Гулый М. Ф. Угнетение метилендифосфоновой кислотой гиперчувствительности замедленного и немедленного типов у морских свинок // Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. 1977. № 9. С. 339341.

22. Комісаренко С. В., Журавський М. Г., Карлова Н. П. Гальмування реакцій клітинного імунітету у тварин метилендифосфоновою кислотою // III Український біохімічний з’їзд (серпень, 1977 р.): тези стендових повідомлень. – Донецьк, 1977. – С 151–152.

23. Комісаренко С. В., Карлова Н. П. Використання реакції “трансплантат проти хазяїна” для дослідження імунодепресивного впливу метилендифосфонової кислоти // Фізіологічний журнал. – 1977. – Т. XXIII, № 6. – С. 786–788.

24. Комісаренко С. В. Інгібітори ферментів та регуляція імунної відповіді // III Український біохімічний з’їзд (серпень, 1977 р.): тези симпозіальних доповідей. - Донецьк, 1977. – С. 92–93.

25. Моргунов І. М., Бордонос В. Г., Куюн Л. О., Новинська М. П., Журавський Н. І., Борисевич А. М., Комісаренко С. В. Використання метилендифосфонової кислоти для гальмування деяких імунних реакцій у тварин // Фізіологічний журнал. – 1977. – Т. XXIII, № 6. – С. 729–732.

26. Моргунов І. М., Бордонос В Г., Куюн Л. А., Новинська М. П., Гаркава К. Г., Гулий М. Ф., Комісаренко С. В., Журавський М. Г. Вплив метилендифосфонової кислоти на первинну і вторинну імунну відповідь у щурів // III Український біохімічний з’їзд (серпень, 1977 р.): тези стендових повідомлень. – Донецьк, 1977. – С. 230–231.

1978

27. Зак К. П., Грузов М. А., Царенко В. И., Хоменко Б. М., Бутенко З. А., Комиссаренко С. В. Использование электронной микроскопии и иммуноцитохимии для морфологической идентификации различных популяций лимфоцитов и гемопоэтических клеток-предшественников // Теоретическая иммунология - практическому здравоохранению: тезисы докладов IV науч. конф. по пробл. клин. иммунодиагностики. Таллин, 1978. С. 326327.

28. Комиссаренко С. В., Аврамеас С. Свойства иммуносорбентов, приготовленных путем связывания антигенов с активированным глутаровым альдегидом полиакриламидным гелем, BrCN-активированной агарозой и сополимеризации антигенов глутаровым альдегидом // Украинский биохимический журнал. – 1978. – Т. 50, № 4. – С. 500–511.

29. Комиссаренко С. В. Антигены // Украинская Советская Энциклопедия. – К.: Гл. ред-ция УСЭ,1978. – Т. 1. – С. 201.

30. Комиссаренко С. В. Антитела // Украинская Советская Энциклопедия. – К.: Гл. ред-ция УСЭ,1978. Т. 2. – С. 206.

31. Комиссаренко С. В. О возможной природе неспецифических иммуноглобулинов в клетке // Цитология и генетика. 1978. – Т. XII, № 6. – 541543.

1979

32. Гула Н. М., Губенко К. П., Комісаренко С. В. Дослідження фізико-хімічних властивостей неорганічної пірофосфатази селезінки мишей // Доповіді АН УРСР. 1979. № 4. С. 292294.

33. Гулая Н. М., Комиссаренко С. В., Дмитренко Н. П., Попова Г. Н. Воздействие дифосфонатов структурных аналогов неорганического пирофосфата на реакции, протекающие с его участием // IV Всесоюзный биохимический съезд: Тезисы научных сообщений. – М., 1979. – Т. I. – Ст. 2.12. – С. 31.

34. Карлова Н. П., Гулая Н. М., Дмитренко Н. П., Комиссаренко С. В. Применение ингибиторов ферментов при трансплантации // Ранние проявления тканевой несовместимости: тезисы 3 Всесоюзного симпозиума. М., 1979. – С. 182.

35. Комиссаренко С. В., Гулая Н. М., Журавский Н. И., Дмитренко Н. П. О роли ферментов в превращении пирофосфата в регуляции иммунного ответа под действием дифосфонатов // Иммунологическая реактивность в патологии: тезисы докладов IV Республиканской конференции. – Киев-Винница, 1979. С. 159161.

36. Комиссаренко С. В. Гаптены // Украинская Советская Энциклопедия. – К.: Гл. ред-ция УСЭ,1979. – Т. 2. – С. 466.

37. Комиссаренко С.В., Журавский Н.И., Карлова Н.П., Колесникова И.Н., Гайворонская Г.Г. Использование иммуноэнзиматических методов для исследования регуляции иммунного ответа // IV Всесоюзный биохимический съезд. – М., 1979. – Т. 3. – С. 122.

38. Комісаренко С. В., Гула Н. М., Борисенко А. М., Веллер О. С. Дифосфонатні аналоги пірофосфата і неорганічна пірофосфатаза мишей // Доповіді АН УРСР. – 1979. – № 7. – С. 563–566.

39. Комісаренко С. В., Зак К. П., Карлова Н. П., Грузов М. А., Лукшина В. В. Очистка пероксидази з хрону, її властивості та застосування у світлооптичній та електронній імуноцитохімії // Доповіді АН УРСР. – 1979. – № 2. – С. 133–137.

40. Goulaya N. M., Komissarenko S. V. Diphosphonates and mouse inorganic pyrophoshatase properties // XIth International Congress of Biochemistry, July 8-13, 1979, Toronto, Canada: Abstracts. – 1979. – P. 312.

41. Komissarenko S. V., Skok M. V. Diphosphonates covalent coupling to polysacharide carriers and their application in affinity chromatography // 3rd International Symposium on Affinity Chromatography and Molecular Interactions, Strasbourg, 26-29 June, 1979. – Paris, 1979. – P. 206.

1980

42. Гулая Н. М., Богомолец Е. О., Карлова Н. П., Комиссаренко С. В. Влияние метилендифосфоновой кислоты на некоторые процессы в животных тканях // Фармакология и токсикология. – 1980. – Т. XLIII, № 2. – С. 192–195.

43. Дмитренко Н. П., Комиссаренко С. В., Уманский В. Ю. Активность ферментов адениннуклеотидного обмена и аденозиндезаминазы в лимфоцитах тимуса и селезенки крысы // Доклады АН СССР. – 1980. – Т. 251, № 1. – С. 251–253.

44. Дмитренко М. П., Комісаренко С. В., Уманський В. Ю. Субклітинний розподіл деяких ферментів обміну аденозину і АМР у лімфоцитах тимусу щура // Доповіді АН УРСР. – 1980. – № 4. – С. 66–69.

45. Дмитренко Н. П., Комиссаренко С. В., Горошникова Т. В. Изучение аденилатциклазы лимфоцитов тимуса и селезенки крысы // Биохимия. – 1980. – Т. 45, Вып. 10. – С. 1810–1818.

46. Дмитренко Н. П., Комиссаренко С. В., Горошникова Т. В. Исследование аденилатциклазы тимуса и селезенки крысы // Циклические нуклеотиды: тезисы докладов III Всесоюзного симпозиума Канев, май 1980 г. – К.: Наукова думка,1980. С. 3839.

47. Журавский Н. И., Комиссаренко С. В., Мельничук Д.А., Лукинов Д. И., Моргунов И. Н., Колесников М. М., Бордонос В. Г., Куюн Л. А. Влияние столбнячного анатоксина и уровня углекислоты в крови на образование антител у крыс // Украинский биохимический журнал. 1980. – Т. 52, № 1. – С. 103–109.

48. Комиссаренко С. В. Иммуногенетика // Украинская Советская Энциклопедия. – К.: Гл. ред-ция УСЭ, 1980. – № 4. – С. 243.

49. Комиссаренко С. В. Иммуноглобулины // Украинская Советская Энциклопедия. – К.: Гл. ред-ция УСЭ, 1980. № 4. – С. 243.

50. Комиссаренко С. В. Иммунохимия // Украинская Советская Энциклопедия. – К.: Гл. ред-ция УСЭ, 1980. № 4. – С. 244.

51. Комиссаренко С. В. Интерферон // Украинская Советская Энциклопедия. – К.: Гл. ред-ция УСЭ, 1980. № 4. – С. 299.

52.Komissarenko S. V., Dmitrenko N. P. Intracellular biochemical reactions in lymphocyte activation // 4th International Congress of Immunology of the International Union of Immunological Societies IUIS Paris, July 21–26, 1980. - Paris, 1980. – N 7. – 2.14.

1981

53. Василенко С. В., Колесникова И. Н., Мирошников А. И., Комиссаренко С. В. Иммунохимический анализ нейротоксина апамина и его производных // Доклады АН СССР. 1981. Т. 257, № 1. С. 245247.

54. Гайворонская Г. Г., Протвин Д. Д., Колесникова И. Н., Комиссаренко С. В. Влияние периодатного окисления на свойства антител // Украинский биохимический журнал. 1981. Т. 53, № 4. С. 97101.

55. Гайворонская Г. Г., Стрельчук С. И., Комиссаренко С. В. Мутагенное и антимутагенное действие дифосфоновых кислот // Цитология и генетика. 1981. – Т. 15, № 5. С. 4145.

56. Журавский Н. И., Лукинов Д. И., Мельничук Д. А., Тищенко Г. Н., Комиссаренко С. В., Хазан В. Е., Водяницкий И. И. Влияние общего содержания углекислоты в крови на биосинтез противопсевдочумных антител у цыплят // Украинский биохимический журнал. – 1981. – Т. 53, №5. – С. 100–103.

57. Журавський М. Г., Лукінов Д. І., Мельничук Д. О., Тищенко Г. М., Комісаренко С. В., Хазан В. Ю., Водяницький І. І., Ковба В. І. Вплив змін рівня вуглекислоти (HCO3 і CO2) у крові на біосинтез антитіл у курчат // Доповіді АН УРСР. – 1981. – № 8. – С. 62–65.

58. Зак К. П., Комиссаренко С. В., Грузов М. А., Карлова Н. П., Винницкая М. Л., Гайворонская Г. Г. Ультраструктура иммуноглобулиннесущих лимфоцитов селезенки, маркированных пероксидазо-антипероксидазным (ПАП) комплексом // Доклады АН СССР. – 1981. – Т. 261, № 1. – С. 229–232.

59. Карлова Н. П., Комісаренко С. В. Вплив метилендифосфонової кислоти на морфологію лімфоїдних органів // Доповіді АН УРСР. – 1981. – № 5. – С. 68–70.

60. Комиссаренко С. В. Механизмы реализации иммунологического распознавания // Стволовые и иммунокомпетентные клетки в норме и при опухолевом росте: сб. науч. тр. / Отв. ред. З. А. Бутенко. К.: Наукова думка,1981. – С. 148–160.

61. Комиссаренко С. В. Пероксидаза из хрена, ее свойства и использование в нейроферментативном анализе // Аксонный транспорт веществ в системах мозга: сб. науч. тр. – К.: Наукова думка, 1981. – С. 153–161.

62. Комиссаренко С. В., Карлова Н. П. Использование аналога неорганического пирофосфата – метилендифосфоновой кислоты – для регуляции иммунного ответа // Всесоюзная конференция «Актуальные вопросы иммунологии», Алма-Ата, 17-19 ноября 1981 г.: тезисы докладов. – М., 1981. – С. 3536.

63.Халмурадов А. Г., Комиссаренко С. В. Рецензия // Украинский биохимический журнал. – 1981. – Т. 53, № 3. – С.123–124. – Рец. на кн.: Н. В. Луцюк, Н. В. Васильев. Витамины и иммунитет. – Томск: Изд-во Томского ун-та,1979. – 214 с.

64. Butenko Z. A., Zak K. P., Naumenko O. I., Komissarenko S. V. Electron microscopic immunocytochemical and functional investigat io n of normal and leukemia virus infected bone marrow mononuclears // VIIIth European Congress of Pathology, 30 August-4 September 1981, Helsinki, Finland. - European Society of Pathology, 1981.

65. Komissarenko S. V., Vasilenko S.V., Elyakova E.G., Surina E.A., Mirohcnikov A.I. Immunochemistry of apamin-bee venom neurotoxin. I. Radioimmunoassay with apamin and its derivatives // Molecular Immunology. – 1981. – Vol. 18, N 5. – P. 533–536.

1982

66. Василенко С. В., Колесникова І. М., Комісаренко С. В. Імунохімічний та імуноензиматичний аналіз нейротоксину апаміну та його похідних // IV Український біохімічний з’їзд, Дніпропетровськ, червень 1982 р.: тези доповідей. – 1982. – Ч. 1. – С. 195–196.

67. Гулая Н. М., Комиссаренко С. В. Неорганический пирофосфат, его структурные аналоги и неорганическая пирофосфатаза // Успехи биологической химии. - М.: Наука, 1982. Т. 22. С. 195213.

68. Дмитренко М. П., Лукінов Д. І., Комісаренко С. В. Роль пуринів та ферментів їх перетворення в стимуляції лімфоцитів // IV Український біохімічний зїзд, Дніпропетровськ, червень 1982 р.: тези доповідей. – 1982. – Ч. 1. – С. 44.

69. Журавський М. Г., Лукінов Д. І., Мельничук Д. О., Комісаренко С. В., Моргунов І. М., Колесников М. М., Бордонос В. Г., Куюн Л. О. Вплив концентрації загальної вуглекислоти крові на біосинтез антитіл у щурів // IV Український біохімічний з’їзд, Дніпропетровськ, червень 1982 р.: тези доповідей. – 1982. – Ч. 2. – С. 5–6.

70. Зак К. П., Комиссаренко С. В., Бутенко З. А., Грузов М. А., Карлова Н. П., Хоменко Б. М., Винницкая М. Л. Ультраструктура различных популяций иммуноглобулиннесущих лимфоцитов, меченых ПАП-комплексом, и топография иммуноглобулинов на поверхности клеточной мембраны // Молекулярная биология: респуб. межвед. сб. – К.: Наукова думка,1982. – Вып. 33: Молекулярные факторы иммунитета. – С. 11–15.

71. Карлова Н. П., Гайворонська Г. Г., Комісаренко С. В. Вплив діфосфонатів на взаємодію мікрофагів та лімфоцитів // IV Український біохімічний з’їзд, Дніпропетровськ, червень 1982 р.: тези доповідей. – 1982. – Ч. 2. – С. 19.

72. Карлова Н. П., Комісаренко С. В. Виділення й визначення специфічних антитіл на фоні специфічної профілактичної імунізації та імунотерапії лейкозу // IV Український біохімічний з’їзд, Дніпропетровськ, червень 1982 р.: тези доповідей. – 1982. – Ч. 2. – С. 20.

73. Колесникова І.М., Попова Г.М., Ткачук О.Б., Комісаренко С.В. Вплив дифосфонатів на біосинтез нуклеїнових кислот і білків // IV Український біохімічний з’їзд, Дніпропетровськ, червень 1982 р.: тези доповідей. – 1982. – Ч. 2. – С. 40–41.

74. Коломийцев А. К., Яценко В. П., Чайковский Ю. Б., Комиссаренко С. В. Гемомикроциркуляторное русло аллоимплантата седалищного нерва, консервированного при низкой температуре // Жуpнал вопpосы нейpохиpуpгии им. Н. Н. Буpденко. – 1982. – Вып. 1. – С. 47–51.

75. Комиссаренко С. В., Скок М. В., Васильева Г. А., Евстигнеева Р. П. Иммунохимический анализ цитохрома c лошади. Стехиометрия взаимодействия и сродство цитохрома с к специфическим Fab-фрагментам // Доклады АН СССР. – 1982. – Т. 264, № 3. – С. 752–755.

76. Комиссаренко С. В., Скок М. В. Аффинная хроматография неорганической пирофосфатазы и щелочной фосфатазы на водонерастворимых производных дифосфонатов // Аффинная хроматография: тезисы сообщений Всесоюзной конференции по перспективам использования биоспецифической хроматографии в технологии производства высокоочищенных ферментов, Игналина, Литовская ССР, 14-18 июня 1982 г. – Вильнюс, 1982. – С. 64–65.

77. Комиссаренко С. В., Уманский В. Ю., Дмитренко Н. П. Активность аденозиндезаминазы и ферментов обмена АМФ в стимулированных конканавалином А тимоцитах крыс // Иммунология. 1982. № 2. С. 1618.

78. Комиссаренко С. В. Получение моноклональных антител и применение моноспецифических и моноклональных антител в иммунохимическом анализе // Физиологический журнал. 1982. Т. 28, № 4. С. 477485.

79. Комиссаренко С.В. О роли циклических нуклеотидов и протеинкиназ в активации лимфоцитов // Циклические нуклеотиды: тезисы докладов IV Всесоюзного симпозиума, Минск, сентябрь 1982 г. – Минск, 1982. – С. 75–76.

80.Комиссаренко С.В. Сто лет иммунологии // Украинский биохимический журнал. - 1982. - Т. 54, № 5. - С. 483-496.

81. Комісаренко С. В., Уманський С. В., Дмитренко М. П. Активність аденозиндезамінази та ферментів обміну АМР в стимульованих конканаваліном А тимоцитах щурів // IV Український біохімічний з’їзд, Дніпропетровськ, червень 1982 р.: тези доповідей. – 1982. – Ч. 2. – С. 44.

82. Комісаренко С. В. Моноклональні та моноспецифічні антитіла в імунохімічному аналізі // IV Український біохімічний з’їзд, Дніпропетровськ, червень 1982 р.: тези доповідей. – 1982. – Ч. 1. – С. 63–64.

83. Комісаренко С. В., Уманський С. В., Дмитренко М. П. Кальмодулін міометрію кроля // IV Український біохімічний з’їзд, Дніпропетровськ, червень 1982 р.: тези доповідей. – 1982. – Ч. 2. – С. 44.

84. Попова Г. М., Колесникова І. М., Ткачук О. Б., Дмитренко М. П., Комісаренко С. В. Вплив метилендифосфонової кислоти на активність ферментів аденіннуклеотидного обміну // IV Український біохімічний з’їзд, Дніпропетровськ, червень 1982 р.: тези доповідей. – 1982. – Ч. 2. – С. 150.

85. Скок М. В., Комиссаренко С. В. Ковалентное связывание дифосфонатов с полисахаридными носителями для аффинной хроматографии // Аффинная хроматография: тезисы сообщений Всесоюзной конференции по перспективам использования биоспецифической хроматографии в технологии производства высокоочищенных ферментов, Игналина, Литовская ССР, 14-18 июня 1982 г. Вильнюс, 1982. С. 2829.

86. Скок М. В., Комісаренко С. В. Імунохімічний аналіз цитохрому с міокарда коня // IV Український біохімічний зїзд, Дніпропетровськ, червень 1982 р.: тези доповідей. – 1982. – Ч. 2. – С. 176.

87. Скок М. В., Денисюк П. В., Комиссаренко С. В., Васильева Г. А., Евстигнеева Р.П. Фракционирование кроличьих антител против цитохрома с // Доклады АН УССР. – 1982. – № 10. – С. 72–74.

88. Скок М. В., Денисюк П. В., Комиссаренко С. В. Некоторые физико-химические свойства нативного и полимеризованного глутаровым альдегидом цитохрома с миокарда лошади // Украинский биохимический журнал. 1982. Т. 54, № 5. С. 497501.

1983

89. Василенко С. В., Комиссаренко С. В. Анализ параметров связывания нейротоксина апамина с его рецептором и локализация мест связывания апамина // III Советско-швейцарский симпозиум «Биологические мембраны: структура и функции»: тезисы. Ташкент, 1983. С. 172.

90. Гайворонская Г. Г., Комиссаренко С. В. Влияние дифосфоновых кислот на активность щелочной фосфатазы // Украинский биохимический журнал. 1983. Т. 55, № 4. С. 403407.

91. Зак К. П., Бутенко З. А., Комиссаренко С. В., Хоменко Б. М., Грузов М. А., Карлова Н. П. Ультраструктура мононуклеаров костного мозга, маркированных антистволовоклеточной сывороткой с помощью ПАП-метода // Гематология и трансфузиология. – 1983. Т. XXVIII, № 2. С. 3842.

92. Комиссаренко С. В. Физико-химические и биологические свойства белков молока // Вопросы питания. 1983. № 1. С. 611.

93. Комиссаренко С. В., Карлова Н.П., Колесникова И.Н., Попова Г.Н., Борисевич А. Н. Применение дифосфонатов в качестве иммуномодуляторов // V Всесоюзный симпозиум по целенаправленному изысканию физиологически активных веществ: тезисы докладов. – Рига, 1983. – С. 27–28.

94. Скок М. В., Комиссаренко С. В., Васильева Г.А., Федорова Н.Ф., Евстигнеева Р.П. Использование синтетических фрагментов цитохрома с для локализации его антигенных детерминант // VI Всесоюзный симпозиум по химии белков и пептидов: тезисы докладов. – Рига, 1983. – С. 44–45.

95. Скок М. В., Комиссаренко С. В., Васильева Г.А., Федорова Н.Ф., Евстигнеева Р.П. Радиоиммунологический анализ цитохрома с лошади. Локализация антигенных детерминант // Доклады АН СССР. 1983. Т. 270, № 5. С. 12591264.

96. Butenko Z. A., Zak K. P., Komissarenko S. V., Gruzov M. A., Khomenko B. M. Immunoelectron microscopy of the bone marrow mononuclears labelling with rabbit anti-mouse brain serum using peroxidase-anti-peroxidase method // Blut. – 1983. – Vol. 47, N 6. – P. 343–349.

1984

97. Василенко С. В., Комиссаренко С. В., Мирошников А. И. Взаимодействие йодированного производного апамина с синантосомами головного мозга крыс // Нейрохимия. – 1984. – Т. 3, Вып. 4. – С. 341–346.

98. Зак К. П., Грузов М. А., Хоменко Б. М., Бутенко Г. М., Комиссаренко С. В. Использование иммуноэлектронной микроскопии различных популяций лимфоцитов крови человека для оценки иммунного статуса // Современные методы иммунотерапии : тез. докл. науч. конф. (г. Ташкент, 24-26 окт. 1984 г.) / Под общ. ред. Р.В. Петрова. М.; Ташкент, 1984. – С. 33.

99. Лукинов Д. И., Комиссаренко С. В., Полетаев А. И., Гнучев М. В. Цитофлуориметрическое определение экспрессии мембранных иммуноглобулинов G клеток мышиной плазмоцитомы в разных фазах клеточного цикла // Цитология. 1984. Т.XXVI, № 9. С. 1074.

100. Лукинов, Д. И., Комиссаренко С. В., Черепенко Е. И., Полетаев А. И., Гнучев М. В. Миелома МОРС-21 как модель исследования клеточного цикла, биосинтеза ДНК и экспрессии мембранных иммуноглобулинов // Макромолекулы в функционирующей клетке: Четвертый симпозиум СССР-Италия, Киев, июль,1984.: тезисы. К., 1984. С. 80.

101. Скок М. В., Комиссаренко С. В. Выделение моноспецифических антител препаративным изоэлектрофокусированием // Молекулярная биология: респуб. межвед. сб. – К.: Наукова думка,1984. – Вып. 36: Теория и практика ультрацентрифугирования и электрофореза. – С. 76–79.

102. Komissarenko S. V., Skok M. V. Localization of horse cytochrome c antigenic determinants with synthetic peptides // Abstr. 16th FEBS Congress, 25-30 June 1984, Moscow, USSR. – M., 1984. – P. 370.

 1985

103. Василенко С. В., Комиссаренко С. В., Прочухан Н. В., Герасимова Т. Б., Зак К. П. Ультраструктурная локализация мест связывания апамина в гладкой мышце кишечника морской свинки // Нейрофизиология. – 1985. – Т. 17, № 6. – С. 824–827.

104. Дмитренко Н. П., Комиссаренко С. В., Буханевич А. М., Горошникова Т. В. Изучение метаболизма адениннуклеотидов в стимулированных конканавалином А тимоцитах крысы // Иммунология. – 1985. – № 3. – С. 74–75.

105. Зак К. П., Грузов М. А., Хоменко Б. М., Бутенко Г. М., Комиссаренко С. В., Андрианова Л. Ф., Карлова Н. П. Ультраструктура Т-лимфоцитов крови человека, маркированных моноклональными антителами // Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. – 1985. – № 10. – С. 494–496.

106. Зак К. П., Грузов М. А., Хоменко Б. М., Бутенко Г. М., Комиссаренко С. В., Андрианова Л. Ф., Карлова Н. П. Сравнительное иммуноэлектронно-микроскопическое исследование строения Е-РОК и ОКТ-3+ лимфоцитов крови человека // Цитология и генетика. – 1985. – Т. 19, № 4. – С. 245–249.

107. Зак К. П., Киндзельский Л. П., Комиссаренко С. В., Хоменко В. М., Бутенко А. К., Афанасьева В. В., Стариковская И. М. Иммунная электронная микроскопия лимфоцитов крови здоровых людей и больных лимфопролиферативными заболеваниями // II Всесоюзный съезд гематологов и трансфузиологов, 15-18 октября,1985 г., Львов: тезисы докладов. М.: Минздрав СССР, 1985. С. 187.

108. Комиссаренко С. В., Карлова Н. П., Колесникова И. Н., Гайворонская Г. Г., Попова Г. Н., Борисевич А. Н., Лозинский М. О. Применение дифосфонатов в качестве иммуномодуляторов // Химия и биология иммунорегуляторов : [Сб. ст.] / АН ЛатвССР, Ин-т орган. синтеза; [Редкол. : Г. И. Чипенс (отв. ред.) и др.]. Рига: Зинатне, 1985. С. 237252.

109. Комиссаренко С. В., Колесникова И. Н., Фомовская Г. Н. Влияние дифосфоновых аналогов неорганического пирофосфата на реакции, катализируемые ДНК-зависимой РНК-полимеразой ІІ // Украинский биохимический журнал. – 1985. – Т. 57, № 2. – С. 62–66.

110. Комиссаренко С. В., Фомовская Г. Н., Колесникова И. Н., Тарусова Н. Б., Борисевич А. Н., Лозинский М. О. Влияние дифосфоновых аналогов неорганического пирофосфата на активность РНК-полимераз из тимуса теленка // Украинский биохимический журнал. 1985. Т. 57, № 2. С. 5662.

111. Комиссаренко С. В. Антигенные детерминаты белков, распознаваемые разными популяциями иммунокомпетентных клеток // V Всесоюзный биохимический съезд: тезисы симпозиальных докладов. М.: Наука,1985. Т. 1. С. 175176.

112. Комиссаренко С. В., Гулая Н. М. Некоторые физико-химические свойства неорганической пирофосфатазы селезенки мышей // Украинский биохимический журнал. 1985. Т. 57, № 4. С. 2328.

113. Комиссаренко С. В. Иммунологическое распознавание антигенных детерминант белков и пептидов // 5-й СССР-ФРГ симпозиум по химии пептидов и белков, Одесса, 16-21 мая 1985 г.: тезисы докладов. – М.: Ин-т биоорган. химии, 1985. – С. 3132.

114. Комиссаренко С. В. Иммунологическое распознавание антигенных детерминант белков и пептидов // Украинский биохимический журнал. - 1985. – Т.57, №5. – С. 50–62.

115. Лукінов Д. І., Комісаренко С. В., Полєтаєв А. І., Гнучев М. В. Динаміка адаптації клітин до культивування in vitvo і кінетика клітинного циклу, досліджена методом проточної цитофлуориметрії // Доповіді АН УРСР. 1985. № 12. С. 5255.

116. Тихонова С. Н., Алексеева Т. А., Лукинов Д. И., Комиссаренко С. В. Радиоиммунологический анализ циклических нуклеотидов в разных фазах клеточного цикла лимфоцитов // Республиканская конференция «Механизмы иммуностимуляции», г. Киев, 1985 г.: тезисы докладов. К.: Наукова думка,1985. С. 224225.

117. Фомовская Г. Н., Комиссаренко С. В. Кинетика взаимодействия метилендифосфоновой кислоты и неорганического пирофосфата с ДНК-зависимой РНК-полимеразой ІІ тимуса теленка // Биохимия. – 1985. – Т. 50, вып. 5. – С. 839–843.

 1986

118. Зак К. П., Комиссаренко С. В., Киндзельский Л. П., Грузов М. А., Хоменко Б. М., Афанасьева В. В., Шляховенко В. С., Бутенко А. К., Лукинов Д. И. Ультраструктура различных субпопуляций лимфоцитов крови, выделенных методом проточной цитофлуориметрии с использованием моноклональных антител, у больных злокачественными лимфомами // Всесоюзный симпозиум “Первично-локализованные опухоли кроветворной ткани приматов и пути их генерализации”: тезисы докладов. Сухуми, 1986. С. 911.

119. Комиссаренко С. В., Гулая Н. М., Гайворонская Г. Г., Карлова Н. П., Тарусова Н. Б., Борисевич А. Н., Лозинский М. О. Активность неорганической пирофосфатазы селезенки мышей при иммунном ответе и под влиянием бисфосфонатов // Украинский биохимический журнал. – 1986. – Т. 58, № 3. – С. 22–27.

120. Комиссаренко С. В., Зак К. П., Грузов М. А., Хоменко Б. М., Винницкая М. Л., Карлова Н. П., Бутенко З. А., Величко В. М. Использование иммуноэнзимоцитохимических методов для морфологической идентификации кроветворных и иммунокомпетентных клеток // Биохимия животных и человека: сб. науч. труд. – К.: Наукова думка,1986. Вып. 10. С. 6274.

121. Комиссаренко С. В., Зак К. П., Лукинов Д. И. Сочетание методов проточной цитофлуориметрии и электронной микроскопии для исследования ультраструктуры лимфоцитов крови экспрессирующих различные мембранные антигены // Всесоюзный симпозиум «Современные методы электронной микроскопии в биологии и медицине», Звенигород, 24-26 апреля 1986 г.: тезисы. – 1986. С. 4445.

122. Комиссаренко С. В., Зак К. П. Субмикроскопическое изучение различных субпопуляций крови человека, выделенных методом проточной цитофлуориметрии с использованием моноклональных антител // II Украинский съезд гематологов и транфузиологов, Киев, 13-15 мая 1986 г.: тезисы докладов. – К., 1986. – С. 60.

123. Комиссаренко С. В., Лукинов Д. И., Грузов М.А., Хоменко Б.М., Шляховенко В. С., Зак К. П. Ультраструктура Т8+ больших гранулосодержащих лимфоцитов крови, выделенных методом проточной цитофлуориметрии // Доклады АН СССР. – 1986. – Т. 289, № 4. – С. 1022–1024.

124. Комиссаренко С. В., Лукинов Д. И., Черепенко Е. И. Биосинтез различных классов последовательностей ядерной ДНК при пролиферации клеток мышиной плазмоцитомы МОРС-21 // Биополимеры и клетка. – 1986. – Т. 2, № 4. – С. 220–223.

125. Комиссаренко С. В. Иммунобиотехнология: Достижения и перспективы // I Конференция биохимиков Узбекской ССР, Ташкент, 17-18 ноября 1986 г: тезисы докладов. Ташкент, 1986. С. 274.

126. Лукінов Д. І., Комісаренко С. В., Тихонова С. М., Алексєєва Т. А., Данко І. М., Полетаєв А. І., Гнучев М. В. Вміст циклічних нуклеотидів у різних фазах клітинного циклу плазмацитомних клітин і вплив екзогенних нуклеотидів на розподіл клітин за клітинним циклом // Доповіді АН УРСР. –1986. – № 2. – С. 67–69.

127. Скок М. В., Комиссаренко С. В. Изучение динамики и специфичности иммунного ответа мышей на цитохром с лошади методом сорбционного иммуноферментного анализа // Иммунология. 1986. № 3. С. 2023.

128. Komissarenko S. V. Antigentic determinants of proteins and peptides // Chemistry of Peptides and Proteins. Berlin; N-Y, 1986. Vol. 3. P. 235247.

 1987

129. Гватуа Н. А., Солоненко И. Н., Скок М. В., Комиссаренко С. В., Галицкая А. К. Диагностическое и прогностическое определение цитохрома с в сыворотке крови больных инфарктом миокарда // II Республиканский съезд кардиологов Белорусской ССР и Всесоюзный симпозиум по кардиомиопатиям: тезисы. Минск, 1987. С. 83.

130. Зак К. П., Грузов М. А., Хоменко Б. М., Шляховенко В. С., Комиссаренко С. В., Лукинов Д. И. Субмикроскопическая организация лимфоцитов экспрессирующих различные мембранные антигены // Структура, биосинтез и функции молекулярных элементов иммунной системы: симпозиум, 2-4 июня, 1987 г., Пущино: тезисы докладов. – Пущино, 1987. С. 18.

131. Зак К. П., Комиссаренко С. В., Бутенко З. А. Использование метода проточной цитофлуориметрии для исследования количества и ультраструктуры различных субпопуляций лимфоцитов крови // Всесоюзная конференция «Вопросы медицинской приматологии. Наиболее перспективное использование обезьян в медицине и биологии», Сухуми, 27-30 октября 1987 г.: сб. материалов. – 1987. – С. 165–166.

132. Комісаренко С.В. Молекулярні механізми активації В- і Т-лімфоцитів // V Український біохімічний зїзд, Івано-Франківськ, вересень, 1987 р.: тези доповідей. К., 1987. Ч. 1. С. 68.

133. Михаловский С. В., Алексеева Т. А., Носков А. М., Тихонова С. Н., Комиссаренко С. В. Исследование иммобилизации альбумина на синтетических активных углях // Украинский биохимический журнал. – 1987. – Т. 59, № 1. – С. 100–104.

134. Скок М. В., Кавун Э. М., Комиссаренко С. В., Евстигнеева Р. П. Изучение механизма иммунного распознавания цитохрома с in vivo и в культуре спленоцитов // Доклады АН СССР. 1987.Т. 296, № 6. С. 15051508.

135. Скок М. В., Кавун Э. М., Комиссаренко С. В., Евстигнеева Р. П. Иммунологическое распознавание белков на модели цитохрома с и его синтетических пептидов // VII Всесоюзный симпозиум по химии белков и пептидов, Таллин, 19-23 окт. 1987 г.: сборник тезисов. Таллин; Москва: Ин-т биоорганической химии, 1987. С. 107.

136. Фомовская Г. Н., Комиссаренко С. В. Фармакокинетика и иммуномодуляторное воздействие противоопухолевого препарата-метилендифосфоновой кислоты // Химиотерапия опухолей в СССР. 1987. Вып. 48: Материалы ІІІ Всесоюзного совещания Актуальные проблемы экспериментальной химиотерапии опухолей, Черноголовка, ноябрь, 1987 г. С. 1416.

137. Шарыкина Н. И., Кудрявцева И. Г., Комиссаренко С. В., Карлова Н. П. Противоопухолевая активность метилендифосфоновой кислоты (М-I) в эксперименте // Химиотерапия опухолей в СССР. 1987. Вып. 48: Материалы ІІІ Всесоюзного совещания Актуальные проблемы экспериментальной химиотерапии опухолей, Черноголовка, ноябрь, 1987 г. С. 1213.

 1988

138. Кавун Э. М., Скок М. В., Комиссаренко С. В., Евстигнеева Р. П. Иммунологическое распознавание цитохрома c: динамика антителообразования, механизмы регуляции // Доклады АН СССР. 1988. Т. 302, № 1. С. 246248.

139. Комиссаренко С. В. Активация пролиферации В-лимфоцитов мыши и циклические нуклеотиды в ранней стадии активации // Биополимеры и клетка. 1988. Т. 4, № 6. С. 303309.

140. Комиссаренко С.В. Содержание циклических нуклеотидов в активированных Т-лимфоцитах человека // Украинский биохимический журнал. 1988. Т. 60, № 3. С. 3034.

141. Скок М. В., Комісаренко С. В., Чудновець В. С., Євстігнєєва Р. П. Процесинг цитохрому c макрофагами // Доповіді АН УРСР. – 1988. – № 9. – С. 74–77.

142. Komissarenko S. V., Skok M. V., Kavoon E. M., Chudnovets V. S. The immune recognition of cytochrome c antigens sites // 9th European Immunology Meeting, Rome, Italy, 14–17 September 1988.

143. Komissarenko S. V., Skok M. V., Kavoon E. M., Chudnovets V. S. Molecular mechanisms of cytos hrome c immunerecognition // Highlights of modern biochemistry : proceedings of the 14th International Congress of Biochemistry, Prague, Czechoslovakia, 10-15 July, 1988. P. 175.

144. Komissarenko S.V., Skok M. V., Kavoon E. M., Chudnovets V. S., Evstigneeva R. P. Immune recognition of cytochrome c. I. Molecular requirements for antibody recognition and immune response stimulation studied in vitro with synthetic peptides // Anales de L’Institute Pasteur. Immunology. – 1988. – V. 139(5). – Р. 517–530.

145. Skok M. V., Chudnovets V. S., Komissarenko S. V. Immune recognition of cytochrome c. II. The role of macrophages as modulators and not as antigen-presenting cells in immune response in vitro // Anales de L’Institute Pasteur. Immunology. 1988. Vol. 139(5). P. 531544.

146. Smirnova I. N., Kudryavtseva N. A., Komissarenko S. V., Tarusova N. B., Baykov A. A. Diphosphonates are potent inhibitors of mammalian inorganic pyrophosphatase // Archives of Biochemistry and Biophysics. – 1988. – Vol. 267, N 1. – P. 280–284.

 1989

147. Грузов М. А., Шляховенко В. С., Комиссаренко С. В., Лукинов Д. И., Зак К. П. Цитофлуориметрический анализ субпопуляций лимфоцитов крови, выявляемых моноклональными антителами, у больных сахарным диабетом первого типа // Проблемы эндокринологии. 1989. Т. 35, № 3. С. 3137.

148. Комиссаренко С. В., Зак К. П., Комаров Ф. И., Синапальников И. В., Марасанов Р. А., Черняк С. И., Мельников О. Ф., Бережная Н. М., Карлова Н. П. Состояние иммунной системы у людей, участвовавших в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС // Радиационные аспекты Чернобыльской аварии: (сб. в двух частях). – К., 1989. – Ч. ІІ: Экологические и радиобиологические проблемы. – С. 262–266.

149. Комиссаренко С. В., Скок М. В., Кавун Э. М. Многовариантность иммунного распознавания белковых антигенов на примере цитохрома с // Международное рабочее совещание «Математическое моделирование в иммунологии и медицине», Киев, 28 августа-7 сентября 1989 г.: тез. докл. – К.,1989. С. 3738.

150. Комиссаренко С. В. Биологическое действие биcфосфонатов и регуляция иммунного ответа: автореф. дис. ... док. биол. наук: 03.00.04 / С. В. Комиссаренко. К., 1989. 48 с.

151. Скок М. В., Комиссаренко С. В., Чудновец В. С., Евстигнеева Р. П. Молекулярные механизмы иммунного распознавания белков на модели цитохрома с // Первый Всесоюзный иммунологический съезд : тез. секц. и стендовых сообщений, 15-17 нояб. 1989 г. М., 1989. Т. 1. – С. 55.

152. Фомовская Г. Н., Пенезина О. П., Комиссаренко С. В. Новые иммуновекторные молекулы для диагностики опухолевых тканей // Актуальные вопросы диагностики: тезисы. – 1989. – С. 46.

153. Хоменко Б. М., Грузов М. А., Шляховенко В.С., Лукинов Д.И., Комиссаренко С.В., Зак К.П. Содержание и ультраструктура СД4+ - лимфоцитов крови здоровых людей и больных сахарным диабетом І типа // Физиологический журнал. 1989. Т. 35, № 5. С. 3137.

154. Komissarenko S. V., Lyashchenko K. P., Timochenko O. V., Bobrovnik S. A. Humoral immune response to Mycobacterium bovis in mice // 7th International Congress of Immunology, West Berlin, July 30-August 5, 1989. – P.728.

155. Skok M. V., Kavoon E. M., Komissarenko S. V. Helper and suppressor epitopes on horse cytochrome c Abs heals // 7th International Congress of Immunology, West Berlin, July 30-August 5, 1989. – P.728.

 1990

156. Бобровник С. П., Лященко К. П., Комісаренко С. В. Поліспецифічні антитіла та їх активація // Доповіді АН УРСР. – 1990. – № 6. – С. 68–71.

157. Бобровник С. А., Лященко К. П., Комиссаренко С. В. Получение антител к видоспецифическим антигенам M. bovis // Проблемы туберкулеза. 1990. № 12. С. 5153.

158. Гватуа Н. А., Комиссаренко С. В., Скок М. В., Солоненко И. Н., Веселовская Л. Д., Галицкая А. К. Определение концентрации цитохрома с и антител к нему в сыворотке крови для диагностики и прогнозирования осложнений у больных инфарктом миокарда // Терапевтический архив. – 1990. – Т. 62, № 4. – С. 58–61.

159. Комиссаренко С. В., Фомовская Г. Н., Пенезина О. П., Борисова А. Н. Бисфосфоновые комплексоны в иммуновекторных молекулах для диагностики рецепторов на поверхности клетки // Новый хелатирующий агент - ксидифон в фармакологии, токсикологии и терапии: докл. 2-го Всесоюз. рабочего совещ. по применению комплексонов в медицине, Москва, НПО ИРЕА, 20 дек. 1989 г. / [Под ред. Ю. Е. Вельтищева и др.]. М., 1990. С.28–29.

160. Пенезина О. П., Фомовская Г. Н., Комиссаренко С. В. Бисфосфоновые комплексоны в иммуновекторных молекулах для диагностики рецепторов на поверхности опухолевых клеток // Передовой производственный опыт в медицинской промышленности, рекомендуемый для внедрения: сб. статей. – М.: ВНИИСЭНТИ, 1990. – Вып. 8. – С. 4–11.

161. Руденко В. А., Лисяный Н. И., Черенько Т. М., Педаченко Е. Г., Комиссаренко С.В., Бережной Г.А. Диагностика легкой черепно-мозговой травмы // Журнал вопросы нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко. – 1990. – Вып. 2. – С. 7–9.

162. Руденко В. А., Черенько Т. М., Педаченко Е. Г., Комиссаренко С.В., Бережной Г.А., Арустамян Р.С. Иммунологические показатели в диагностике легкой черепно-мозговой травмы // Нейрохирургия: республ. межвед. сб. – К.: Здоровье,1990. – Вып. 23. – С. 40–43.

163. Фомовская Г. Н., Комиссаренко С. В. Биохимические механизмы иммунотропного действия метиленбисфосфатной кислоты // Новый хелатирующий агент - ксидифон в фармакологии, токсикологии и терапии: докл. 2-го Всесоюз. рабочего совещ. по применению комплексонов в медицине, Москва, НПО ИРЕА, 20 дек. 1989 г. / [Под ред. Ю. Е. Вельтищева и др.]. М., 1990. С. 24–28.

164. Komissarenko S. V., Penezina O. P., Fomovskaya G.N., Tischenko L.M., Kindzelsky A.L., Pavlenko A.F., Moroz E.D. Binding of specific to some oncofetal proteins to peripheral blood lymphocytes of donors and of patiens with different hemoblastosis // Journal of Tumor Marker Oncology. 1990. Vol. 5, N 3: 7th International Conference on Human Tumor Markers, Kiev, USSR, September 10-14,1990. P. 260.

165. Mikhalovsky S. V., Strelko V. V., Alekseyeva T. A., Komissarenko S. V. Immunosorbents based on uncoated synthetic charcoals: preparation, properties, application // Biomaterials Artificial Cells & Artificial Organs. – 1990. – Vol. 18, N 5. – P.671–681.

 1991

166. Зак К. П., Афанасьева В. В., Гринченко И. М., Черняк С. И., Комиссаренко С. В. Содержание, ультраструктура и ультрацитохимия нейтрофилов крови людей, подвергавшихся воздействию малых доз радиации при ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС // Доклады АН СССР. - 1991. - Т. 318, № 3. С. 760762.

167. Колесникова И. Н., Буханевич А. М., Ситак И. Н., Ляшко Е. Д., Луговской Э. В., Чудновец В. С., Гоголинская Г. К., Дерзская С. Г., Комиссаренко С. В. Определение специфичности моноклональных антител к NH2-концевым дисульфидным узлам фибриногена и фибрина // Доклады АН Украины. – 1991. – № 12. – С. 101–103.

168. Комиссаренко С. В., Бобровник С. А., Лященко К. П., Нартиков А. В., Петрова Ю. И., Горбенко Е. В. Хроматографический анализ и иммуно-биологические свойства туберкулинов // Украинский биохимический журнал. – 1991. – Т. 63, № 5. – С. 21–26.

169. Комиссаренко С. В., Зак К. П., Мельник О. Ф., Карлова Н. П. Состояние системы естественных клеток-киллеров (ЕК-клеток) крови людей, подвергавшихся воздействию малых доз радиации в результате аварии на ЧАЭС // Доклады АН СССР. – 1991. – Т. 317, № 6. – С. 17–21.

170. Лисяный Н. И., Черенько Т. М., Комиссаренко С. В., Бережной Г. А. Содержание нейроспецифических аутоантигенов в крови больных с черепно-мозговой травмой // Иммунология. – 1991. – № 2. – С. 60–62.

171. Луговской Э. В., Макогоненко Е. М., Чудновец В. С., Дерзская С. Г., Гоголинская Г. К., Колесникова И. Н., Буханевич А.М., Ситак И. Н., Ляшко Е. Д., Комиссаренко С. В. Исследование процессов полимеризации фибрина с помощью моноклональных антител // Биохимия животных и человека: республ. межвед. сб. науч. трудов. – 1991. – Вып. 15. – С. 77–86.

172. Луговской Э. В., Макогоненко Е.М., Чудновец В.С., Дерзская С. Г., Гоголинская Г. К., Колесникова И. Н., Буханевич А. М., Ситак И. Н., Ляшко Е. Д., Комиссаренко С. В. Применение моноклональных антител для исследования процессов полимеризации фибрина // Доклады Академии наук СССР. 1991. Т. 318, № 1. С. 224227.

173. Лященко К. П., Бобровник С. А., Комиссаренко С. В. Выделение видоспецифичного антигена M. bovis и его кожно-туберкулиновая активность // Проблемы туберкулеза. 1991. № 8. С. 1214.

174. Лященко К. П., Бобровник С. А., Комиссаренко С. В. Динамика гуморального иммунного ответа на антигены микобактерий у мышей // Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунологии. – 1991. – № 10. – С. 61–64.

175. Лященко К. П., Бобровник С. А., Комиссаренко С. В. Формирование гиперчувствительности замедленного типа к микобактериальным антигенам // Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – 1991. – № 4. – С. 66–68.

176. Мельников О. Ф., Комиссаренко С. В., Карлова Н. П., Доценко Н. В., Цимар А. В. Цитометрическая активность лимфоцитов небных миндалин и крови у приматов в динамике внешнего облучения // Журнал ушных, носовых и горловых болезней. 1991. № 5. С. 5255.

177. Комиссаренко С. В., Зак К. П., Хоменко Б. М., Карлова Н. П., Лукинов Д. И., Семионова Т. А., Черняк С. И. Содержание и ультраструктура СД4+- клеток (Т-индукторов/хелперов) в крови людей, подвергавшихся воздействию малых доз радиации при ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС // Доклады АН СССР. – 1991. – Т. 318, № 5. – С. 1259–1261.

178. Чудновец В. С., Луговской Э. В., Гоголинская Г. К., Дерзская С. Г., Назимов И. В., Комиссаренко С. В. Выделение NН2-концевых дисульфидных узлов фибриногена и фибрина человека и фрагментов полипептидных цепей, входящих в их состав // Доклады АН СССР. – 1991. – Т. 317, № 6. – С. 1496–1499.

179. Lugovskoi E. V., Makogonenko E. M., Chudnovets V. S., Derzkaya S.G., Gogolinskaya G. K., Kolesnikova I .N., Buchanevich A. M., Sitak I. N., Lyashko E. D., Komissarenko S. V. The study of fibrin polymerization with monoclonal antibodies // Biomedical Sciences. – 1991. – Vol. 2, N 3. – P. 249–256.

180. Zak K. P., Komissarenko S. V., Gruzov M. A., Shlyakhovenko V. S., Khomenko B. M., Lukinov D. I., Afanasyeva V. V. Blood contents and Ultrastructure of CD56+ (NKH-1) Cells and Large Granular Lymphocytes (LGLS) in Patients with Primary Insulin-Dependent Diabetes Mellitus Before and After Insulin Treatment // J. Immunol. Immunopharmacol.1991. Vol. XI, N 2. P.7478.

 1992

181. Комиссаренко С. В., Фомовская Г. Н., Пенезина О. П., Горошникова Т. В. Влияние анемии беременных на способность клеток крови связывать антитела к некоторым онкофетальным антигенам // Актуальные проблемы медицины и биологии. К., 1992. Т. II. С. 294301.

182. Комісаренко С. В., Фомовська Г. М., Пенезіна О. П., Горошникова Т. В., Міленко С. Е. Вплив анемії вагітних на спроможність клітин крові зв’язувати антитіла до деяких онкофетальних антигенів // Останні досягнення науки і техніки. – К., 1992. – (Біологія і медицина).

183. Пхакадзе Е. Г., Колесникова И. Н., Гавриш О. Г., Буханевич А. М., Радавский Ю. Л., Комиссаренко С. В., Ляшко Е. Д. Получение и анализ моноклональных антител к коклюшному токсину Bordetella pertussis // Биотехнология. – 1992. – № 6. – С. 33–36.

184. Пхакадзе О. Г., Кавун Е. М., Чечот В. О., Радавський Ю. Л., Комісаренко С. В. Поліклональні антитіла кролів розпізнають сайт філаментозного гемаглютиніну B. pertussis, що відповідає за взаємодію з CR-3 рецептором // VI Український біохімічний з’їзд: тези доповідей. – К. : Вид-во УСГА, 1992. – Ч. III. – С. 107.

185. Kavoon E. M., Pkhakadze H. G., Marinets A. V., Tchetchet V. A., Radavsky Y. L., Komissarenko S. V. The RGO-containing peptide of filamentous haemagglutinin (FHA) is a potential component of the peptide vaccine against whooping cough // Abstracts of II Russian-Israel symposium on Peptides and Proteins, Moskow, Pushchino, June 2-9, 1992. – M.: Nauka, 1992. P. 19.

186. Penezina O. P., Fomovskaya G. N., Preobrazhenskaya M. N., Tolstikov V. V., Komissarenko S. V. Immunotoxins based on specific antibodies and antitumor antibiotics bleomicetin and streptonigrin // Abstract of II Russian - Israel symposium on Peptides and Proteins, Moscow, Pushchino, June 2-9, 1992. M.: Nauka, 1992. P. 43.

 1993

187. Комиссаренко С. В., Бобровник С. А., Лященко К. П., Горбенко Е. В. Иммунологические свойства микабоктериальных антигенов, выделенных с помощью моноклональных антител // Доклады АН Украины. – 1993. – № 3. – С. 167170.

188. Лисяный Н. И., Черенько Т. М., Комиссаренко С. В., Бережной Г. А., Тухтиев Н. Х., Арустамян Р. С. Определение нейроспецифических белков в крови больных с закрытой черепно-мозговой травмой и их диагностическое значение // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. 1993. Т. 93, Вып. 2. С. 5053.

189. Лященко К. П., Горбенко Е. В., Бобровник С. А., Комиссаренко С. В. Иммунологическая характеристика моноклональных антител к М. bovis и четырех аффинноочищенных микобактериальных антител // Проблемы туберкулеза. – 1993. – № 5. – С. 41–44.

190. Пхакадзе Е. Г., Кавун Э. М., Чечот В. А., Маринец А. В., Радавский Ю. Л., Комиссаренко С. В. Анализ антигенных свойств RGD-содержащего участка филаментозного гемагглютинина Bordetella pertussis, отвечающего за связывание с CR3-интегрином макрофагов // Биополимеры и клетка. – 1993. – Т. 9, № 4. – С. 39–44.

191. Lugovskoy E. V., Pozdnyakova T. M., Makogonenko E. M., Stepanova L. L., Derzkaya S. G., Gogolinska G. K., Michalovskaya L. J., Komissarenko S. V. The complex formation between DD and N-DSK fragments of fibrin // XII International Fibrinogen Workshp, Wrightsville Beach, USA. – 1993. – Abst. 5.

192. Lyashchenko K. P., Bobrovnik S. A., Komissarenko S. V. Immunological memory to Mycobacterium bovis in mice // XII International Fibrinogen Workshp, Wrightsville Beach, USA. – 1993. – N 6. – P. 164–166.

193. Lyashchenko K. P., Bobrovnik S. A., Nartikov A. V., Komissarenko S. V. HPLC-analysis of fuberculins // XII International Fibrinogen Workshp, Wrightsville Beach, USA. – 1993. – N 5. – P. 145–147.

 1994

194. Луговской Э. В., Позднякова Т. М., Макогоненко Е. М., Степанова Л. Л., Дерзская С. Г., Гоголинская Г. К., Михаловская Л. И., Мороз Е. Д., Комиссаренко С. В. Комплексообразование димерного D-фрагмента с NH2-концевым дисульфидным узлом фибрина // Доповіді НАН України. – 1994. – № 6. – С. 146–150.

195. Фомовская Г. Н., Пенезина О. П., Горошникова Т.В., Веселовская Л.Д., Комиссаренко С.В. Выявление некоторых онкофетальных антигенов на мононуклеарах периферической крови людей и обезьян в норме и после облучения низкими дозами ионизирующей радиации // Экспериментальная онкология. – 1994. – Т. 16, № 2–3. – С.174–180.

196. Kavoon E. M., Pkhakadze E. G., Marinets A. V., Chechot V.A., Radavsky J.L., Komissarenko S. V. Analysis of immunogenic properties of nonapeptide TVGRGDPHQ(P) from Bordetella pertussis filamentous hemagglutinin // Украинский биохимический журнал. – 1994. – Т. 66, № 2. – С. 90–93.

197. Komissarenko S. V., Penezina O. P., Fomovskaya G. N. Selective killing of tumor cells in vitro by immunotoxin composed of antitumor antibiotic streptonigrin and polyclonal specific antibodies // International Journal of Immunopharmacology. – 1994. – Vol. 16, N 12. – P. 1053–1058.

198. Penezina O. P., Fomovskaya G. N., Borisevich A. N., Komissarenko S. V. New radioactively labeled immunoconjugates for radioimmunoassay and radioimmunolocalization in tumors // Modern Developments in Cancer Therapeutics, (Joint Meeting with Academia Sinica), November 7-11, 1994, Academia Sinica,Taipei, Taiwan, R.O.C. – 1994. – P. 119.

 1995

199. Бобровник С. А., Веремеенко Е. Ю., Петрова Ю. И., Комиссаренко С. В. Оценка фагоцитарной активности перитонеальных клеток с помощью проточной цитофлуориметрии // Доповіді НАН України. – 1995. – № 11. – С. 139–142.

200. Луговской Э. В., Чудновец В. С., Макогоненко Е. М., Дерзская С. Г., Гоголинская Г. К., Колесникова И. Н., Михаловская Л. И., Комиссаренко С. В. Исследование полимеризации фибрина с помощью моноклональных антител 2d-2а и их Fab-фрагментов // Украинский биохимический журнал. – 1995. – Т. 67, № 1. – С. 64–70.

201. Луговской Э. В., Чудновец В. С., Макогоненко Е. М., Дерзская С. Г., Гоголинская Г. К., Михаловская Л. И., Комиссаренко С.В. Фибриновый фрагмент β 15-118. Ингибиторные и комплексообразующие свойства // Украинский биохимический журнал. – 1995. – Т. 67, № 4. – С. 57–64.

202. Penezina O. P., Komissarenko S. V., Tischenko L. M., Fomovskaya G. N. Revealing some oncofetal antigens in peripheral blood mononuclear cells of donors and patients with glukemies // Abstracts the 9th International Congress of Immunology, July 23-29, 1995, San Francisco, California, USA. – 1995. – Art. 3021.

203. Skok M. V., Komissarenko S. V. The immune response to cytochrome c in BALB/c mice is delayed due to inabiliti of their non-specific antigen-presenting cells to provide its immunodominant epitope // Immunology Letters. – 1995. – Vol. 47, N 1-2. – P. 87–92.

 1996

204. Кавун Э. М., Колибо Д. В., Борисова Е. Г., Макаров Е. А., Радавский Ю.Л., Комиссаренко С.В. Определение минимального эпитопа на С-концевом участке гептадекапептида KAPPAPKPAPQPGPQPP из Pro-богатой области белка P69 Bordetella pertussis // Доповіді НАН України. – 1996. – № 3. – С. 125–128.

205. Луговской Э. В., Позднякова Т. М., Cederholm-Williams S.A., Комиссаренко С. В. Структура и механизм функционирования центров полимеризации фибрина // Украинский биохимический журнал. – 1996. – Т. 68, № 6. – С. 3–17.

 1997

206. Луговський Е. В., Колесникова І. М. Гоголінська Г. К., Ляшко К. Д, Веселовська Л. Д., Литвинова Л. М., Комісаренко С. В. Моноклональні антитіла як молекулярні зонди полімеризації фібрину та маркери фібринолізу // VII Український біохімічний з’їзд: тези доповідей. – 1997. – Ч.II. – С. 124–125.

207. Liashchenko K. P., Bil’ko I. P., Kolesnykova I. M., Liashko K. D., Matiash M.A., Mikhal’s’kyi L. O., Smirnov V. V., Komisarenko S. V. Specific identification of Mycobacterium bovis by monoclonal antibody-based enzyme immunoassay // Мікробіологічний журнал. 1997. Т. 59, № 3. P. 4653.

 1998

208. Крамарев С. А., Литвиненко Н. Г., Буц А. Р., Кавун Э. М., Колибо Д. В., Романюк С. И., Джеджула Г. Г., Радавский Ю. Л., Комиссаренко С. В. Значение обнаружения токсина в крови при дифтерийной инфекции у детей // Лабораторная диагностика. 1998. № 3. С. 2124.

209. Kolesnikova I. N., Lougovskoy E. V., Komissarenko S. V. Fibrinogen at the cold surface: peculiarities of the adsorption kinetic and film structure // Proc. European conference thin organised films, Potsdam, Germany, 14-18 Sept. 1998. 1998. P. 393395.

210. Penezina O., Komissarenko S., Tishenco L., Pavlenco A., Moroz S., Bulgakov A., Fomovskaia G. Revealing some oncofetal antigens in peripheral blood mononuclear cells of donors and patients with B-chronic lymphocytic leukemia // Leukemia Research . – 1998. – Vol. 22, N 11. – P.10091013.

211. Wiker H. G., Lyashchenko K. P., Aksoy A. M., Lightbody K. A., Pollock J. M., Komissarenko S. V., Bobrovnik S. O., Kolesnikova I. N., Mykhalsky L. O., Harboe M. Immunochemical characterization of the MPB70/80 and MPB83 proteins of Mycobacterium bovis // Infection and Immunity. 1998. Vol. 66, N 4. P. 14451452.

 1999

212. Кавун Э. М., Колибо Д. В., Романюк С. И., Радавский Ю. Л., Комиссаренко С. В. Минимальные аминокислотные последовательности, разпознаваемые антителами к пептиду GPQPPQPPQP из богатой пролином области пертактина // Український біохімічний журнал. – 1999. – Т. 71, № 5. – С. 38–43.

 2000

213. Калашник О. М., Лихмус О. Ю., Скок М. В., Комісаренко С. В. Експресія і можливі функції нікотинових ацетилхолінових рецепторів на лімфоцитах // Доповіді НАН України. – 2000. – № 4. – С. 171–175.

214.Комісаренко С.В. Відділу молекулярної імунології - 25 років // Український біохімічний журнал. - 2000. - Т.72, № 4-5. - С. 61-69.

215.Комісаренко С.В. Слово про вчителя та колегу, або "Не мислю життя без науки..." (До 95-річчя академіка Максима Гулого) // Український біохімічний журнал. - 2000. – Т. 72, № 1. - С. 6-8.

216.Комісаренко С.В., Белік Я.В. Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна Національної Академії наук України - 75 років // Український біохімічний журнал. - 2000. - Т.72, № 4-5. - С. 6-20.

217. Луговской Э.В., Комиссаренко С.В. Моноклональные антитела как инструмент исследования полимеризации фибрина // Биоорганическая химия. – 2000. – Т. 26, № 12. – С. 883–891.

218. Lugovskoy E.V., Zolotareva E.N., Gogolinskaya G.K., Gritsenko P.G., Komisarenko S.V. New polymerization sites in D-domain of human fibrin(ogen) // 16th International Fibrinogen Workshop 2000, Leiden, The Netherlands, August 23-26, 2000 (poster session): abstr. Р.4.

219. Yevdokimova N. Yu., Lugovskoy E. V., Komissarenko S. V. The role of TGF-B1 in glucose-induced extracellular matrix derangement // Abstracts of IV Parnas Conference, Wroclaw, Poland, 15-17 September, 2000. – 2000. – P. 112.

 2001

220. Комісаренко С. В., Шарикіна Н. І., Кудрявцева І. Г., Кас’яненко І. В., Півнюк В. М. Мебіфон - новий засіб лікування онкологічних хворих // I з’їзд токсикологів України, Київ, 11-13 жовтня 2001 р.: тези доп. – 2001. – С. 98.

221. Комісаренко С. В., Шарикіна Н. І., Кудрявцева І. Г., Таніна С. С., Карлова Н. П., Павловська Г. П., Пенделюк С. І., Бєлявський В.Г. Фармакологічні властивості нового протипухлинного засобу мебіфон // II Національний з’їзд фармакологів України “Фармакологія 2001 крок у майбутнє”, Дніпропетровськ, 1-4 жовтня 2001 р. 2001. С. 125.

222. Лихмус О. Ю., Скок М. В., Мірошниченко О. С., Комісаренко С. В. Вуглеводний компонент нікотинових ацетилхолінових рецепторів, присутніх на нервових та імунних клітинах // Доповіді НАН України. – 2001. – № 10. – С. 185–189.

223. Луговской Э. В., Колесникова И. Н., Золотарева Э. Н., Чернышев В. И., Гриценко П. Г., Гоголинская Г. К., Веселовская Л. Д., Ляшко Е. Д., Литвинова Л. М., Костюченко Е. П., Петрова Ю. И., Комиссаренко С. В. Новый сайт полимеризации фибрина // Доповіді НАН України. – 2001. – № 11. – С. 167–170.

224. Луговской Э. В., Чудновец В. С., Гоголинская Г. К., Колесникова И. Н., Ляшко Е. Д., Литвинова Л. М., Матсуэда Г. Р., Комиссаренко С.В. Влияние моноклональных антител к N-концевому фрагменту Вβ-цепи фибриногена на полимеризацию фибрина // Доповіді НАН України. – 2001. – № 10. – С. 190–194.

225. Романюк С. И., Колибо Д. В., Кавун Э. М., Радавский Ю. Л., Ткаченко Т. Ю., Крамарев C. А., Комиссаренко С. В. Специфичность антител к субъединицам дифтерийного токсина у детей с различными формами дифтерийной инфекции // Український біохімічний журнал. – 2001. – Т. 73, № 6. – С. 73–76.

226. Lugovskoy E. V., Kolesnikova I. N., Gritsenko P. G., Komissarenko S. V. Neoantigenic determinant in the D-dimer fragment of fibrin // Journal of Thrombosis and Haemostasis. 2001. Suppl.: XVIIIth Congress of the International Society on Thrombosis and Haemostasis, Paris, France, July 6-12, 2001. – P. 750.

227. Lyashchenko K. P., Wiker H. G., Harboe M., McNair J., Komissarenko S.V., Pollock J.M. Novel monoclonal antibodies against major antigens of Mycobacterium bovis // Scandinavian Journal of Immunology. – 2001. Vol. 53, N 5. P. 498502.

228. Yevdokimova N. Yu., Komissarenko S. V. The influence of D-dimer and NDSK II on GAG's component of endothelial exstracellular matrix // Journal of Thrombosis and Haemostasis. 2001. Suppl.: XVIIIth Congress of the International Society on Thrombosis and Haemostasis, Paris, France, July 6-12, 2001.

 2002

229. Євдокимова Н. Ю., Єфімов А. С., Веселовська Л. Д., Комісаренко С. В., Луговський Е. В. Роль глікозаміногліканів у розвитку діабетичних ускладнень // Український біохімічний журнал. – 2002. – Т. 74, № 4а (дод.1): Матеріали VIII Українського біохімічного з’їзду. – С. 98–99.

230. Колибо Д. В., Романюк С. И., Радавский Ю. Л., Комиссаренко С. В. Влияние дифтерийного токсина на жизнеспособность фагоцитов и В-лимфоцитов чувствительных и нечувствительных к нему животных // Український біохімічний журнал. 2002. Т. 74, № 2. С. 3036.

231. Комісаренко С. В. Молекулярні механізми активації лімфоцитів // Український біохімічний журнал. 2002. №4б (дод. 2): Матеріали VIII Українського біохімічного з’їзду. С. 8.

232.Комісаренко С. В. Шановні читачі "Українського біохімічного журналу" [Вступне слово гол. ред. до 100-річчя від дня народження Д.Л. Фердмана] // Український біохімічний журнал. - 2002. - Т. 74, № 6. - С. 5.

233. Луговской Э. В., Гриценко П. Г., Скурский С. И., Комиссаренко С. В. Роль ионов Са в полимеризации фибрина // Український біохімічний журнал. 2002. Т. 74, № 3. С. 510.

234. Луговской Э. В., Золотарева Э. Н., Гоголинская Г. К., Гриценко П. Г., Мороз Е. Д., Комиссаренко С. В. Сайты полимеризации в D-домене фибрин(огена) человека // Биохимия. – 2002. – Т. 67, Вып. 4. – С. 535–540.

235. Луговской Э. В., Гриценко П. Г., Колесникова И. Н., Гоголинская Г. А., Литвинова Л. М., Ляшко Е. Д., Костюченко Е. П., Чернышев В. И., Комиссаренко С. В. О новом центре полимеризации фибрина // Український біохімічний журнал. 2002. – Т. 74, 4б (дод.2): Матеріали VIII Українського біохімічного зїзду. С. 42.

236. Луговський Е. В., Колеснікова І. М., Гриценко П. Г., Гоголінська Г. К., Ляшко К. Д., Литвинова Л. М., Костюченко О. П., Комісаренко С. В. Імунохімічний аналіз полімеризації фібрину та фібринолізу // Український біохімічний журнал. – 2002. – Т. 74, № 4б (дод. 2): Матеріали VIII Українського біохімічного з’їзду. – С. 10.

237. Петрова Ю. І., Скок М. В., Комісаренко С. В. Регуляція міграції фібробластів поліреактивними антитілами // Доповіді НАН України. – 2002. – № 9. – С. 172–175.

238. Скок М. В. Основи імунології: курс лекцій / рец. С. В. Комісаренко, В. К. Позур. – К. : Фітосоціоцентр, 2002. – 152 с.

239.Фролькіс В.В., Безруков В.В., Комісаренко С.В., Пугач Б.В., Даценко З.М. Вплив фракції, отриманої з екстракту пантів оленів, на вміст тестостерону в плазмі щурів з нормальним і прискореним старінням // Фізіологічний журнал. – 2002. – Т.48, № 2. – С. 156.

240.Lugovskoy E. V., Gritsenko P. G., Kolesnikova I. N., Zolotareva E. N., Gogolinskaya G. K., Lyashko E. D., Litvinova L. M., Kostuchenko E. P., Petrova Yu. I., Komissarenko S.V. Neoantigenic determinant in the D-dimer fragment of fibrin // Доповіді НАН України. 2002. № 2. С. 188191.

241. Lugovskoy E. V., Zolotareva E. N., Gogolinska G. K., Gritsenko P. G., Moroz E. D., Komisarenko S. V. Polymerizattion sites in the D-domain of human fibrin(ogen) // Biochemistry. – 2002. – Vol. 67, N 4. – P. 446–450.

242. Lugovskoy E. V., Kolesnikova I. N., Gritsenko P. G., Zolotareva E. N., Gaffney P., Nieuwenhuizen W., Komisarenko S. V. A neoantigenic determinant in the D-dimer fragment of fibrin // Thrombosis Research. – 2002. – Vol. 107, N 3–4. – P. 151–156.

243. Lugovskoy E. V., Gritsenko P. G., Kolesnikova I. N., Zolotarova E. N., Chernishov V. I., Nieuwenhuizen W., Komisarenko S. V. A new site of fibrin polymerization in D-domain of fibrin // 16th International Congress on Fibrinolysis and Proteolysis in conjunction with the 17th International Fibrinogen Workshop, Munich, Germany, September 08-13, 2002.: Оral presentation session. Abstr. 97.

 2003

244. Бобровник С. А., Ефетов К. А., Петрова Ю. И., Комисаренко С. В. Комплементсвязывающие и иммуномодулирующие свойства полиреактивных иммуноглобулинов // Український біохімічний журнал. – 2003. – Т. 75, № 3. – С. 104–108.

245. Скок М. В., Коваль Л. Н., Бачинская Н. Ю., Комиссаренко С. В. Никотиновые ацетилхолиновые рецепторы на лимфоцитах периферической крови при болезни Альцгеймера // Доповіді НАН України. – 2003. – № 9. – С. 188–192.

246. Скок М. В., Петрова Ю. І., Колибо Д. В., Лихмус О. Ю., Коваль Л. М., Романюк С. І., Комісаренко С. В. Вплив імітованої мікрогравітації на клітини, що продукують антитіла // Третья Украинская конференция по перспективным космическим исследованиям, Кацивели, 15-21 сентября 2003 р.: сб. тез. – 2003. – С. 89.

247. Ширшов Ю. М., Костюкевич Е. В., Луговской Э. В., Колесникова И. Н., Гриценко П. Г., Гоголинская Г. К., Литвинова Л. М., Ляшко Е. Д., Костюченко Е. П., Коржов Е. Н., Капустяненко Л. Г., Комисаренко С. В. Иммуносенсор на основе поверхностного плазмонного резонанса для экспресс-анализа уровня фибриногена в плазме крови человека // Доповіді НАН України. – 2003. – № 7. – С. 168–171.

248. Bobrovnik S., Coutinho A., Komissarenko S. V. Ischemia/reperfusion induces binding of circulated immunoglobulins to the blood vessels in vivo // Journal of Thrombosis and Haemostasis. 2003. Vol.1, Suppl. 1: Abstracts from XIX Congress of the International Society on Thrombosis and Haemostasis, Birmingham, UK, July 12-18 2003. Abstract:CD055.

249. Gritsenko P. G., Lugovskoy E. V., Kolesnikova I. N., Komissarenko S. V. New polymerization sites in the central and peripheral domains of fibrin molecule // Journal of Thrombosis and Haemostasis. 2003. Vol.1, Suppl. 1: XIX Congress of the International Society on Thrombosis and Haemostasis, Birmingham, UK, July 12-18, 2003. Abstract: OC030.

250. Lugovskoy E. V., Kolesnikova I. N., Gritsenko P. G., Komissarenko S. V. Utilization of monoclonal antibodies for the quantification of molecular markers of hemostasis // Journal of Thrombosis and Haemostasis. 2003. Vol. 1, Suppl. 1: XIX Congress of the International Society on Thrombosis and Haemostasis, Birmingham, UK, July 12-18, 2003. 2003. Abstract: CD084.

251. Yevdokimova N. Yu., Lugovskoy E. V., Komissarenko S. V. N-terminal disulfide knot of fibrin increases the accumulation of hyaluronic acid in the pericellular matrix of human umbilical vein endothelial cells // Journal of Thrombosis and Haemostasis. – 2003. – Vol.1, Suppl. 1: XIX Congress of the International Society on Thrombosis and Haemostasis, Birmingham, UK, July 12-18, 2003. – Abstract: P0700.

252. Yevdokimova N. Yu., Komisarenko S. V. The influence of high ambient glucose level on the production of pericellular glucosaminoglycans by cultured endothelial cells // Український біохімічний журнал. – 2003. – Т. 75, № 5. – С. 55–62.

253. Yevdokimova N. Yu., Veselovska L. D., Gogolinska G. K., Buchanevich O. M., Kosyakova G. V., Gritsenko P. G., Lugovskoy E. V., Komissarenko S. V. Fibrin D-dimer impairs the accumulation and anticoagulant properties of heparan sulphate and stimulates secretion of plasminogen activator inhibitor-1 by rabbit coronary endothelial cells // Acta Biochimica Polonica. – 2003. – Vol. 50, N 1. – P. 279–289.

 2004

254. Євдокимова Н. Ю., Комісаренко С. В. Тромбоспондин-1-залежний механізм активації трансформувального фактора росту β-1 у культивованих ендотеліальних клітинах людини // Український біохімічний журнал. - 2004. – Т. 76, № 5. – С. 83–89.

255. Луговской Э. В., Колесникова И. Н., Луговская Н. Э., Литвинова Л. М., Гриценко П. Г., Гоголинская Г. К., Ляшко Е. Д., Костюченко Е. П., Ремизовский Г. А., Педченко В. Н., Комисаренко С. В. Количественное определение D-димера и растворимого фибрина в плазме крови человека при ишемической болезни сердца и гипертонической болезни // Український біохімічний журнал. 2004. Т. 76, № 6. – С. 136–141.

256. Луговський Е. В., Гриценко П. Г., Колеснікова І. М., Золотарьова Е. М., Чернишев В. І., Гоголінська Г. К., Ляшко Є.Д., Литвинова Л. М., Костюченко О. П., Петрова Ю. І., Комісаренко С. В. Новий центр полімеризації фібрину в його D-домені, який необхідний для побудови протофібрил // Доповіді НАН України. – 2004. – № 1. – С. 171–176.

257. Півнюк В. М., Касяненко І. В., Комісаренко С. В., Карлова Н. П. Вітчизняний препарат групи бісфосфонатів у лікуванні хворих онкологічного профілю з метастазами у кістках // Онкологія. – 2004. – Т. 6, № 3. – С. 10–15.

258. Karlova N. P., Yevdokimova N. Yu., Komissarenko S. V. Methylene bisphosphonate inhibits endothelial cell adhesion to hyaluronic acid (role in elastasis) // Установчий з’їзд Українського товариства клітинної біології, Львів, 25-28 квітня 2004 р.: тези доповідей. – Львів, 2004. – С. 136.

259. Komisarenko S. V., Koval L. M., Skok M. V. Structure and functions of nicotinic acetylcholine receptors expressed in B lymphocyte-derived cell lines // European Journal Biochemistry. – 2004. – Vol. 271, Suppl. 1: 29th FEBS Congress, Warsaw, Poland June 2004. – P. 123.

260. Koval L. M., Romanyuk S. I., Komissarenko S. V., Skok M. V. Structure and function of nicotinie acetylcholine in transformed B lymphocytes // Abstracts First (Inagural) Ukrainian Congress for Cell Biology, Lviv, Apr. 25-28, 2004. – P. 285.

261. Lugovskoy E. V., Gritsenko P. G., Kolesnikova I. N., Zolotareva E. N., Chernishov V. I., Nieuwenhuizen W., Komisarenko S. V. Two monoclonal antibodies to D-dimer-specific inhibitors of fibrin polymerization // Thrombosis Research. – 2004. – Vol. 113, N 3-4. – P. 251–259.

262. Lugovskoy E. V., Kolesnikova I. N., Gritsenko P. G., Lugovskaya N. E., Komisarenko S. V. D-dimer and soluble fibrin at ischemic heart disease and acute impairment cerebral circulation // Аbstracts of 18th International Congress on Thrombosis, Ljubljana, Slovenia, June 20-24, 2004. – Р. 104.

263. Yevdokimova N. Yu., Komissarenko S. V. TGFbetal is involved in high glucose-induced accumulation of pericellular chodroitin sulphate in human endothelial cells // Journal of Diabetes and its Complications. – 2004. – Vol. 18, N 5. – P. 300–308.

264. Yevdokimova N. Yu., Komissarenko S. V. The activation of transforming growth factor beta-1 by thrombospondin-1 and extracellular matrix derangement // Установчий з’їзд Українського товариства клітинної біології, Львів, 25-28 квітня 2004 р.: тези доповідей. – Львів, 2004. – С. 341.

 2005

265. Бережная Н. М., Чехун В. Ф. Иммунология злокачественного роста / рец. С. В. Комиссаренко, Г. М. Бутенко. – К.: Наук. думка, 2005. – 792 с. – (Проект Наукова книга).

266. Євдокимова Н. Ю., Луговськой Е. В., Комісаренко С. В. Молекула міжклітинної адгезії-1 (ІСАМ-1) ендотеліальних клітин опосередковує ефект D-димеру фібрину на акумуляцію та властивості перицелюлярного гепаран сульфату // Доповіді НАН України. – 2005. – № 4. – С. 170–174.

267. Імунологія : підручник / А. Ю. Вершигора, Є. У. Пастер, Д. В. Колибо і ін.; передм. С. В. Комісаренко. – К. : Вища школа, 2005. – 600 с.: іл.

268. Коваль Л. М., Романюк С. І., Колибо Д. В., Скок М. В., Комісаренко С. В. Роль нікотину в регуляції проліферації лімфоцитів // Український біохімічний журнал. – 2005. – Т. 77, № 2. – С. 105–111.

269. Колеснікова І. М., Капустяненко Л. Г., Луговськой Е. В., Гриценко П. Г., Гоголінська Г. К., Ляшко Є. Д., Литвинова Л. М., Костюченко О. П., Комісаренко С. В. Моноклональні антитіла до NH2-кінцевого дисульфідного вузла фібрину - інгібітори полімеризації // Доповіді НАН України. – 2005. – №11. – С. 170–173.

270. Колибо Д. В., Романюк С. І., Олійник О. С., Костюкевич Е. В., Ширшов Ю. М., Комісаренко С. В. Створення імуносенсора для експрес-діагностики туберкульозу великої рогатої худоби // Дослідження в галузі сенсорних систем та технологій: конф.-звіт з комплексної програми фундаментальних досліджень НАН України, Київ, 2-3 лютого, 2005. – С. 69.

271.Комисаренко С. В. О замечательном ученом и замечательном человеке // Академик Зоя Андреевна Бутенко в воспоминаниях близких, друзей, учеников / НАН Украины, Ин-т экспериментальной патологии, онкологии и радиобиологии им.Р.Е.Кавецкого. - К. : Книга плюс, 2005. - С. 36-40.

272.Комісаренко С. В. Відділ молекулярної імунології // Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України (1925-2005) / відп. ред. С.В. Комісаренко. - К. : Альфа-Прайм, 2005. - С. 74-112.

273.Комісаренко С. В. Виступ на Загальних зборах НАН України // Вісник НАН України. - 2005. - № 7. - С. 34-38.

274.Комісаренко С.В. Кілька слів про чудову людину // Медведь Л. Спогади сучасників / Під заг. Ред.. Ю.І. Кундієва, І.М. Трахтенберга. - К. : Авіценна, 2005. - С. 173-174.

275.Комісаренко С. В. Не мислю життя без науки (Академіку М.Ф. Гулому - 100 років) // Вісник НАН України. - 2005. - № 3. - С. 22-31.

276.Комісаренко С. В. Слово про вчителя та колегу, або "Не мислю життя без науки..." // Академік Максим Федотович Гулий: До 100-річчя від дня народження. - К., 2005. - С. 95-98.

277.Комісаренко С. В. Слово про вчителя та колегу, або "Не мислю життя без науки..." // Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України (1925-2005): До 120-річчя академіка О.В. Палладіна (1885-2005) / відп. ред. С.В. Комісаренко. - К. : Альфа-Прайм, 2005. - С. 345-348.

278.Комісаренко С. В. Подвижництво в науці продовжується // Академік Максим Федотович Гулий: До 100-річчя від дня народження. - К., 2005. - С. 8-9.

279.Комісаренко С.В., Бєлік Я.В. Інституту біохімії ім. О.В.Палладіна Національної академії наук України - 80 років // Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України (1925-2005). - К., 2005. - С. 12-43.

280. Луговськой Е. В., Колеснікова І. М., Гриценко П. Г., Луговська Н. Е., Гоголінська Г. К., Литвинова Л. М., Ляшко К. Д., Костюченко О. П., Капустяненко Л. Г., Ширшов Ю. М., Костюкевич К. В., Комісаренко С. В. Створення оптичних імуносенсорів на основі поверхневого плазмонного резонансу для моніторингу системи зсідання крові і фібринолізу // Дослідження в галузі сенсорних систем та технологій: конф.-звіт з комплексної програми фундаментальних досліджень НАН України, Київ, 2-3 лютого, 2005. – С. 82.

281. Луговськой Е. В., Колеснікова І. М., Капустяненко Л. Г., Гриценко П. Г., Чернишев В. І., Гоголінська Г. К., Ляшко Є. Д., Литвинова Л. М., Костюченко О.П., Комісаренко С.В. Нові центри полімеризації фібрину, що розташовані у фрагменті Вβ 15-53 фібрину людини // Доповіді НАН України. – 2005. – №10. – С. 175–180.

282. Скок М. В., Зверкова А. С., Комісаренко С. В. Роль нікотинових ацетилхолінових рецепторів у регуляції процесів кровотворення // Доповіді НАН України. – 2005. – №10. – С. 180–184.

283. Bobrovnik S. A., Komisarenko S. V., Ilyina L. V. Novel and simple ELISA-based method for antibody affinity determination // Український біохімічний журнал. 2005. Т. 77, № 2. С. 169174.

284. Gritsenko P. G., Lugovskaya N. E., Lugovskoy E. V., Kolesnikova I. N., Komisarenko S. V. Molecular composition of soluble fibrin at various diseases and fibrinolysis products reacting with D-dimer specific monoclonal antibody III-3b // Journal of Thrombosis and Haemostasis. 2005. Vol. 3, Suppl. 1: Аbstracts of XXth Congress The International Society on Thrombosis and Haemostasis in Sydney, Australia, August 6-12, 2005. P. 1985.

285. Komisarenko S. V., Lugovskoy E. V., Gritsenko P. G., Kolesnikova I. N., Kapustyanenko L. G. New polimerization sites funktioning at two stages of fibrin self assembly // 30th FEBS Congress - 9th IUBMB Conference, Budapest, Hungary, 2-7 July 2005. – 2005.

286. Komisarenko S. V. Lymphocyte activation - from the surface to the nucleus // Український біохімічний журнал. 2005. Т. 77, № 2 (спец. випуск): 5tn Parnas conference Molecular Mechanisms of cellular signalling. С. 8.

287. Koval L. M., Lykhmus E. Y., Romanyuk D. V., Kolibo S. V., Komisarenko S. V., Skok M. V. Nicotinic acetylcholine receptors mediate the effect of nicotine on antibody-producing cells // Український біохімічний журнал. 2005. № 2(спец. випуск): 5tn Parnas conference Molecular Mechanisms of cellular signalling. С. 59.

288. Lugovskoy E. V., Kapustyanenko L. G., Kolesnikova I. N., Gritsenko P. G., Komisarenko S. V. New polimerization sites in the Bβ15-53 fragment of fibrin molecule // Journal of Thrombosis and Haemostasis. 2005. Vol.3, Suppl. 1: Аbstracts of XXth Congress The International Society on Thrombosis and Haemostasis in Sydney, Australia, August 6-12, 2005. P. 1393.

289. Minchenko O. H., Ochiai A., Opentanova I. L., Ogura T., Minchenko D. O., Caro J., Komisarenko S.V., Esumi H. Overexpression of 6-phosphofructo-2-kinase/ fructose-2,6-bisphosphatase-4 in the human breast and color malignant tumors // Biochimie. 2005. Vol. 87, N 11. P. 10051010.

290. Minchenko O. H., Ogura T., Opentanova I. L., Minchenko D. O., Ochiai A., Caro J., Komisarenko S. V., Esumi H. 6-phosphofructo-2-kinase/fructose-2,6-bisphosphatase gene family overexpression in human lung tumor // Український біохімічний журнал. 2005. Т. 77, № 6. С. 4650.

291. Minchenko O. H., Opentanova I. L., Ogura T., Minchenko D. O., Komisarenko S. V., Caro J., Esumi H. Expression and hypoxia-responsiveness of 6-phosphofructo-2-kinase/fructose-2,6-bisphosphatase 4 in mammary gland malignant cell lines // Acta Biochimica Polonica. 2005. Vol. 52, N 4. P. 881888.

292. Skok M. V., Koval L. M., Petrova Yu. I., Lykhmus O. Y., Kolibo D. V., Romanyuk S. I., Yevdokimova N. Yu., Komisarenko S. V. The effect of simulated microgravity on hybridoma cells // Acta Astronautica. 2005. Vol. 56, N 8. P.721728.

293. Yevdokimova N. Yu., Lugovskij E. V., Komisarenko S. V. D-dimer-indused derangement of endothelial exracellular matrix partially is mediated by TSP-1-dependent activation of TGFbeta l // Journal of Thrombosis and Haemostasis. 2005. Vol.3, Suppl.1 : Аbstracts of XXth Congress The International Society on Thrombosis and Haemostasis in Sydney, Australia, August 6-12, 2005. OR009.

 2006

294. Бобарикіна А. Ю., Мінченко Д. О., Опентанова І. Л., Ковтун О. О., Комісаренко С. В., Есумі Г., Мінченко О. Г. Експресія мPHK HIF-1α, HIF-2α та VHL у різних лініях клітин при гіпоксії // Український біохімічний журнал. – 2006. – Т. 78, № 2. – С. 62–72.

295. Євдокимова Н. Ю., Карлова Н. П., Баранова Н. С., Комісаренко С. В. Метиленбісфосфонова кислота змінює спектр перицелюлярних глікозаміногліканів та зв’язувальні властивості CD44 ендотеліальних клітин людини // Український біохімічний журнал. – 2006. – Т. 78, № 4. – С. 95–103.

296. Капустяненко Л. Г., Луговськой Е. В., Колеснікова І. М., Гриценко П. Г., Комісаренко С. В. Нові центри полімеризації, які розташовані у фрагменті Вβ12-46 фібрину людини // Матеріали IX Українського біохімічного з’їзду, 24-27 жовтня, 2006 р., Харків. – 2006. – Т. 1. – С. 19.

297. Колеснікова, І. М., Луговська Н. Е., Луговськой Е. В., Гриценко П. Г., Ляшко Є. Д., Гоголінська Г. К., Литвинова Л. М., Костюченко О. П., Комісаренко С. В. Моноклональні антитіла, специфічні до фібрину людини // Доповіді НАН України. – 2006. – № 9. – С. 181–185.

298.Комісаренко С. В. Виступ на сесії Загальних зборів НАН України // Вісник НАН України. - 2006. - № 7. - С. 23-27.

299. Комісаренко С. В. Інженерія та використання антитіл // Матеріали IX Українського біохімічного з’їзду, 24-27 жовтня, 2006 р., Харків. – 2006. – Т. 1. – С. 7.

300.Комісаренко С.В. Стан та перспективи розвитку біотехнології в Україні // Наука та наукознавство. - 2006. - № 3. - С. 68-70.

301.Луговской Э. В., Колесникова И. Н., Луговская Н. Э., Гриценко П. Г., Литвинова Л. М., Гоголинская Г. К., Ляшко Е. Д., Костюченко Е. П., Голота В. Я., Курочка В. В., Комисаренко С. В. Растворимый фибрин и D-димер при нормально протекающей беременности и при угрозе ее прерывания // Український біохімічний журнал. – 2006. – Т. 78, № 4. – С. 120–129.

302. Луговской Э. В., Гриценко П. Г., Луговская Н. Э., Колесникова И. Н., Комисаренко С. В. Молекулярный состав растворимого фибрина и продуктов расщепления фибрина. Методы их количественного определения // Гематология и трансфузиология. 2006. № 5. С. 3943.

303. Луговськой Е. В., Гриценко П. Г., Луговська Н. Е., Колеснікова І. М., Комісаренко С. В. Розчинний фібрин. Молекулярна структура і кількісне визначення // Лабораторна діагностика. – 2006. № 3. – С. 1117.

304. Олійник О. С., Коржов Є. М., Кабернюк А. А., Буркалева Д. А., Редчук Т. А., Романюк С. І., Колибо Д. В., Костюкевич Е. В., Ширшов Ю. М., Ушенін Ю. В., Бусол В. О., Комісаренко С. В. Створення імуносенсора для експрес-діагностики туберкульозу великої рогатої худоби // Дослідження в галузі сенсорних систем та технологій: збірник наукових праць з комплексної програми фундаментальних досліджень НАН України.– К., 2006. – С. 112124.

305. Спиричев В. Б., Комисаренко С.В., Донченко Г. В., Блажеевич Н. В., Алейник С. И., Голубкина Н.А., Вржесинская О. А., Исаева В. А., Коденцова В. М., Переверзева О. Г., Алексеева И. А., Сокольников А. А., Якушина Л. М. Опыт изучения обеспеченности витаминами, кальцием, железом и селеном детского и взрослого населения г. Славутича и коррекции выявленных дефицитов (К 20-летию Чернобыльской аварии) // Вопросы питания. 2006. Т. 75, № 1. С. 1929.

306. Kоmisarenko S. V., Gritsenko P. G., Kolesnikova I. N., Lugovskaya N. E., Lugovskoy E. V. Neoantigenic determinant of fibrin molecule exposed during fibrinogen-fibrin transformation // Аbstracts of 20th IUBMB International Congress of Biochemistry and Molecular Biology and 11th FAOBMB Congress in Kyoto, Japan, June 18-23, 2006. – P. 331.

307. Lugovskoy E. V., Gritsenko P. G., Kolesnikova I.N., Kapustyanenko L.G., Komisarenko S.V. New polymerization sites situated in human fibrin fragment Bβ12-46 // XIXth International Fibrinogen Workshop, University of Surrey, Guildford, UK, June 23-25, 2006. – 2006.

308. Lugovskoy, E. V., Kolesnikova I. N., Gritsenko P. G., Lugovskaya N. E., Golota V. Y., Komisarenko S. V. Quantification of soluble fibrin and D-dimer at the pregnancy with the risk of fetal loss // Abstracts of the 18th International Congress on Fibrinolysis and Proteolysis: Proteolysis in the Postgenomic Era, August 27-31, 2006, San Diego, USA. – 2006. P.85.

 2007

309. Галицький В. А., Комісаренко С. В. Деякі механізми диференціації лімфоїдних клітин // Український біохімічний журнал. – 2007. – Т. 79, № 4. – С. 5–17.

310.Комісаренко С. В. Виступ на засіданні Президії НАН України // Вісник НАН України. - 2007. - № 7. - С. 18.

311. Комісаренко С. В., Кучмеровська Т. М., Великий М. М. Біобезпека та біозахист при проведенні медико-біологічних досліджень // Український біохімічний журнал. – 2007. – Т. 79, № 4. – С. 140–142.

312. Комісаренко С. В. Пам’яті академіка Максима Федотовича Гулого // Український біохімічний журнал. – 2007. – Т. 79, 3. – С. 115–116.

313. Луговской Э. В., Гриценко П. Г., Колесникова И. Н., Луговская Н. Э., Комисаренко С. В. Иммунодиагностические тест-системы для количественного определения растворимого фибрина и D-димера – молекулярных маркеров (пред)тромботических состояний у человека // III-я Международная конференция “Фундаментальные науки – медицине”, Новосибирск, Россия, 2-8 сентября 2007 г. – 2007.

314. Олейник Е. С., Кабернюк А. А., Буркалева Д. А., Романюк С. И., Колибо Д. В., Шепеляковская А. О., Ламан А. Г., Комисаренко С. В. Получение рекомбинантных scFv-антител против дифтерийного токсина методом фагового дисплея // Український біохімічний журнал. – 2007. – Т. 79, 5. – С. 91–97.

315.Півнюк В.М., Шарикіна Н.І., Дехтяр Т.В., Хавич О.О., Комисаренко С.В., Карлова Н.П., Олійниченко Г.П., Жебровська Ф.І., Чехун В.Ф. Мебіфон - ефективний вітчизняний препарат групи бісфосфонатів // Онкология. – 2007. - Т.9, № 2. – С. 145-150.

316. Редчук Т. А., Олійник О. С., Кабернюк А. А., Буркальова Д. О., Романюк С. І., Колибо Д. В., Комісаренко С. В. Клонування та експресія білків Mycobacterium bovis MPB63 i MPB83 у клітинах Escherichia coli // Доповіді НАН України. – 2007. – № 9. – С. 161–166.

317. Baranova N., Yevdokimova N., Komisarenko S. The low activity of matrix hyaluronidase is one of the important conditions for the successful postoperative treatment with exogenous hyaluronic acid // Acta Biochimica Polonica. – 2007. – Vol. 54, Suppl. 2: 6th Parnas Conference Molecular Mechanisms of Cellular Signalling, Krakow, Poland, May 30th - June 2nd, 2007. – P. 10.

318. Gergalova G., Lykhmus O., Koval L., Avramopoulov V., Zouridakis M., Tzartos S., Tsetlin V., Komisarenko S., Skok M. Antibodies against nicotinic acetylcholine receptor can affect the receptor expression and function in vivo // Abstracts of the 8th John Humphrey Advanced Summer Programme in Immunology "Immunology and Viral Infection", Moskow, September 2007. – 2007. – P. 18.

319. Lugovskoy E. V., Gritsenko P. G., Kapustianenko L. G., Kolesnikova I. N., Chernishov V. I., Komisarenko S. V. Functional role of Bβ-chain N-terminal fragment in the fibrin polymerisation process // FEBS Journal. 2007. Vol. 274, N 17. P. 45404549.

320. Lugovskoy E.V., Kolesnikova I.N., Gritsenko P.G., Lugovskaya N.E., Komisarenko S.V. A fibrin-specific monoclonal antibody with epitope localized in fibrin fragment Bbeta 118-134: its application to quantification of soluble fibrin // Journal of Thrombosis and Haemostasis. 2007. Vol. 5, Suppl. 2: Abstracts from XXIst Congress of the International Society on Thrombosis and Haemostasis in Geneva, Switzerland, August, 2007. – P. 339.

321. Lykhmus O., Koval L., Avramopoulov V., Zouridakis M., Tzartos S., Tsetlin V., Komisarenko S., Skok M. Antibodies against nicotinic acetylcholine receptor can affect the receptor expression and function in vivo // Acta Biochimica Polonica. – 2007. – Vol. 54, Suppl. 2: 6th Parnas Conference Molecular Mechanisms of Cellular Signalling, Krakow, Poland, May 30th - June 2nd, 2007. – P. 46–47.

322. Skok M., Koval L., Zverkova A., Grailhe R., Utkin Yu., Tsetlin V., Komisarenko S. Different roles of β2- and α7-containing nicotinic acetylcholine receptors in the bone marrow cell differentation // Acta Biochimica Polonica. – 2007. – Vol. 54, Suppl. 2: 6th Parnas Conference Molecular Mechanisms of Cellular Signalling, Krakow, Poland, May 30th - June 2nd, 2007. – P. 43.

323. Yevdokimova N., Komisarenko S. TGFβ1 is responsible for high-glucoseinduced enrichment of extracellular matrix with hyaluronic acid. Different mechanisms for endothelial and mesangial cells // Acta Biochimica Polonica. – 2007. – Vol. 54, Suppl. 2: 6th Parnas Conference Molecular Mechanisms of Cellular Signalling, Krakow, Poland, May 30th - June 2nd, 2007. – P. 9.

 2008

324. Гергалова Г. Л., Лихмус О. Ю., Коваль Л. М., Чернишов В. О., Комісаренко С. В., Скок М. В. Вплив нікотину на функції мітохондрій // Доповіді НАН України. 2008. - № 11. С. 164168.

325. Дмитренко М. П., Шандренко С. Г., Кішко Т. О., Комісаренко С. В. Визначення гелікобактеріозу шлунку за вмістом аміаку та формальдегіду у повітрі з ротової порожнини // Журнал АМН України. – 2008. – Т. 14, № 4. – С. 766–776.

326. Кабернюк А. А., Олійник О. С., Редчук Т. А., Романюк С. І., Колибо Д. В., Комісаренко С. В. Клонування генів рекомбінантних субодиниць дифтерійного токсину Corynebacterium diphtheriae та їх експресія в клітинах Escherichia coli // Доповіді Національної академії наук України. – 2008. – № 3. – С. 160–166.

327. Кабернюк А. А., Олійник О. С., Редчук Т. А., Романюк С. І., Колибо Д. В., Євтушенко В. В., Головач О. В., Крамарєв С. О., Комісаренко С. В., Олійник О. С. Розробка імунохімічних тест-систем для контролю протидифтерійного імунітету в популяції людей // Наука і інновація. – 2008. – Т. 4, № 3. – С. 22–31.

328.Комісаренко С. В. Дорогі читачі! [До читачів журналу] // Біотехнологія. - 2008. - Т. 1, № 1. - С. 9-11.

329.Комісаренко С. В. Переднє слово // Пиріг Любомир Антонович: Біобібліографія. - 2-е вид. - К.,2008. - С. 5-7.

330. Комісаренко С. В., Кучмеровська Т. М., Великий М. М. Біобезпека та біозахист при проведенні медико-біологічних досліджень // Український біохімічний журнал. – 2008. – Т. 79, № 41. – С. 140–142.

331. Комісаренко С. В. Сучасний стан розвитку молекулярної медицини // Біотехнологія. – 2008. – Т. 1, № 2. – С. 9–12.

332. Мінченко Д. О., Тсучіхара К., Комісаренко С. В., Моне М., Бікфалві А., Есумі Г., Мінченко О. Г. Унікальні альтернативні сплайс варіанти мРНК PFKFB-3 мишей: тканинно-специфічний характер експресії // Науковий вісник Національного медичного університету імені О. О. Богомольця. 2008. № 1. С. 2231.

333. Koval L. M., Zverkova A. S., Grailhe R., Utkin Yu.N., Tsetlin V. I., Komisarenko S.V., Skok M.V. Nicotinic acetylcholine receptors alpha4beta2 and alpha7 regulate myelo- and erythropoiesis within the bone marrow // International Journal of Biochemistry & Cell Biology. – 2008. – Vol. 40, N 5. – P. 980–990.

334. Mikhalchenko V. G., Minchenko D. O., Tsuchihara K., Moenner M., Komisarenko S. V., Bikfalvi A., Esumi H., Minchenko O. H. Expression of mouse 6-phosphofructo-2-kinase/fructose-2,6-bisphosphatase-3 mRNA alternative splice variants in hypoxia // Український біохімічний журнал. - 2008. – Т. 80, № 1. – С. 19–25.

335. Minchenko D. O., Mykhalchenko V. G., Tsuchihara K., Kanehara S., Yavorovsky O. P., Zavgorodny I. V., Paustovsky Yu. O., Komisarenko S. V., Esumi H., Mincenko O. H. Alternative splice variants of rat 6-phosphofructo-2-kinase/fructose-2,6-bisphosphatase-4 mRNA // Український біохімічний журнал. 2008. – Т. 80, № 4. C. 6673.

336. Minchenko D. O., Tsuchihara K., Komisarenko S. V., Moenner M., Bikfalvi A., Esumi H., Minchenko O. H. Unique alternative splice variants of mouse PFKFB-3 mRNA: tissue specific expression // Науковий вісник Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця. 2008. № 1. C. 7278.

337. Petrova Yu. I., Kameneva O. V., Zhukova A. I., Scudder L., Gnatenko D. V., Bahou W. F., Komisarenko S. V., Skok M. V. The role of proteinase-activated receptor 3 (PAR3) in mouse hybridoma studied with monoclonal antibody generated against thrombin cleavage site // Central European Journal of Immunology. 2008. Vol. 33, N 1. P. 1418.

 2009

338. Бобровник С. А., Демченко М. А., Комисаренко С. В. Недостатки традиционного метода определения аффинности антител и их устранение // Український біохімічний журнал. 2009. Т. 81, № 3. С. 6676.

339. Галицький В. А., Комісаренко С. В. Рекомбінація у локусах імуноглобулінових генів // Біополімери і клітина. 2009. Т. 25, № 1. С. 1227.

340. Гриценко П. Г., Луговськой Е. В., Костюкевич К. В., Колеснікова І. М., Костюкевич С О., Литвинова Л. М., Луговська Н. Е., Костюченко О. П., Замковий А. Д., Кошель Т. А., Комісаренко С. В. Імуносенсори на основі поверхневого плазмонного резонансу для кількісного визначення розчинного фібрину та D-димеру людини // Доповіді НАН України. – 2009. – 1. – С. 155–160.

341. Кабернюк А. А., Лабинцев А. Ю., Колибо Д. В., Олійник О. С., Редчук Т. А., Короткевич Н. В., Горчев В .Ф., Карахім С. О., Комісаренко С. В. Флуоресцентні похідні субодиниці В дифтерійного токсину та взаємодія їх із клітинами лінії Vero // Український біохімічний журнал. 2009. Т. 81, 1. С. 6777.

342. Кабернюк А. А., Олійник О. С., Колибо Д. В., Комісаренко С. В. Токсиннейтралізуючі властивості антитіл до рекомбінантних субодиниць А і В дифтерійного токсину на новий метод їхньої оцінки // Український біохімічний журнал. 2009. Т. 81, 3. С. 92101.

343. Комісаренко С. В., Данилова В. М. Еволюційне вчення Чарльза Дарвіна і сучасна біологія: До 200-річчя від дня народження Ч. Р. Дарвіна і 150-річчя виходу у світ його книги “Походження видів” // Український біохімічний журнал. 2009. – Т. 81, № 6. С. 516.

344. Комісаренко С. В., Матишевська О. П., Великий М. М. VII Парнасівська конференція з біохімії та молекулярної біології (3-6 жовтня 2009 р., Ялта, Крим, Україна) // Український біохімічний журнал. 2009. – Т. 81, 5. С. 106108.

345. Комісаренко С. В. Шляхи реалізації генетичної інформації // Вісник НАН України. 2009. № 12. С. 4045.

346. Короткевич Н. В., Лабинцев А. Ю., Кабернюк А. А., Олійник О. С., Романюк С. І., Колибо Д. В., Комісаренко С. В. Цитотоксичність субодиниці В дифтерійного токсину щодо гістоцитарної лімфоми людини U937 // Український біохімічний журнал. 2009. – Т. 81, № 4. С. 6980.

347. Луговской Э. В., Гриценко П. Г., Комисаренко С. В. Молекулярные механизмы полимеризации фибрина и формирования его трехмерной сети // Биоорганическая химия. 2009. Т. 35, № 4. С. 437456.

348. Луговской Э. В., Ефимов Д. А., Гриценко П. Г., Колесникова И. Н., Луговская Н. Э., Литвинова Л. М., Костюченко Е. П., Ефимов А. С., Комисаренко С. В. Растворимый фибрин и D-димер как молекулярные маркеры сосудистых осложнений у больных сахарным диабетом // Доповіді НАН України. 2009. № 12. С. 190193.

349. Олейник Е. С., Колибо Д. В., Комисаренко С. В. Характеристика scFv-антител против дифтерийного токсина, выделенных из иммунной и неиммунной библиотек иммуноглобулиновых генов // Біотехнологія. 2009. Т. 2, № 3. С. 5563.

350. Олійник О. С., Кабернюк А. А., Редчук Т.А., Колибо Д. В., Комісаренко С. В. Одержання біфункціональних молекул, специфічних до антигену та Fc-фрагментів антитіл, методом злиття scFv-антитіл із стафілококовим білком А // Біополімери і клітина. 2009. Т. 25, № 3. С. 245249.

351. Олійник О. С., Кабернюк А. А., Редчук Т. А., Короткевич Н. В., Лабинцев А. Ю., Романюк С. І., Колибо Д.В., Комісаренко С. В. Створення імунної бібліотеки імуноглобулінових генів миші та відбір одноланцюгових Fv-антитіл, специфічних до В-субодиниці дифтерійного токсину // Український біохімічний журнал. 2009. Т. 81, № 2. С. 6879.

352. Олійник О. С., Колибо Д. В., Кабернюк А. А., Лабинцев А. Ю., Короткевич Н. В., Романюк С. І., Комісаренко С. В. Клонування та експресія функціонально активного фрагмента D-E-A-A протеїну А Staphylococus aureus // Біотехнологія. 2009. – Т. 2, № 1. С. 5968.

353. Олійник О. С., Лабинцев Ю. А., Короткевич Н. В., Колибо Д. В., Комісаренко С. В. Дослідження токсин-нейтралізуючих властивостей рекомбінантних одноланцюгових варіабельних фрагментів антитіл проти субодиниці В дифтерійного токсину // Біополімери і клітина. 2009. Т. 25, № 4. С. 315318.

354. Омельченко Д. М., Калашник О. М., Коваль Л. М., Скок М. В., Комісаренко С. В. Аналіз сигнальних шляхів, активованими нікотиновими ацетилхоліновими рецепторами у клітинах В-лімфоцитарного походження // Український біохімічний журнал. 2009. Т. 81, № 1. С. 5966.

355. Петрова Г. В., Великий М. М., Комісаренко С. В. Захисний ефект α-токоферолу // Доповіді НАН України. 2009. № 11. С. 169174.

356. Gergalova G., Koval L., Lykhmus O., Chernyshov V., Komisarenko S., Skok M. Expression and potential role of nicotinic acetylcholine receptors in mitochondria // Український біохімічний журнал. 2009. – Т. 81, 4. С. 77.

357. Komisarenko S. Progress in modern biology and biosafety and biosecurity issues // Український біохімічний журнал. 2009. – Т. 81, № 4. С. 21.

358. Koval L., Lykhmus O., Omelchenko D., Komisarenko S., Skok M. The role α7 nicotinic acetylcholine receptors in B lymphocyteactivation // Український біохімічний журнал. 2009. Т. 81, 4 (спец. вип.) С. 91.

359. Koval L. M., Lykhmus O. Yu., Omelchenko D. M., Komisarenko S. V., Skok M. V. The role of cholinergic signaling in B lymphocyte activation // Abstracts of the 21st IUBMB and 12th FAOBMB International Congress of Biochemistry and Molecular Biology. - Shanghai, China, August 2-7, 2009. P. 128.

360. Koval L. M., Lykhmus O. Y., Omelchenko D. M., Komisarenko S. V., Skok M. V. The role of alpfa7 nicotinic acetylcholine receptors in B lymphocyte activation // Український біохімічний журнал. 2009. – Т. 81, № 4. С. 511.

361. Lugovskoy E. V., Gritsenko P. G., Kolesnikova I. N., Lugovskaya N. E., Komisarenko S. V. A neoantigenic determinant in the D-dimer fragment of fibrin // Thrombosis Research. 2009. Vol. 123, N 5. P. 765770.

362. Lykhmus O., Koval L., Komisarenko S., Skok M. Functional effects of antibodies against non-neuronal nicotinic acetylcholine receptors // Immunology Letters. 2009. Vol. 128, N 1. P. 6873.

 2010

363. Бобровник С. А., Демченко М. А., Комисаренко С. В. Взаимосвязь между достижением равновесия реакции антиген-антитело и точностью определения аффинности взаимодействия // Український біохімічний журнал. 2010. Т. 82, № 3. С. 6873.

364. Бобровник С. А., Демченко М. А., Комисаренко С. В. Влияние полиреактивных иммуноглобулинов сыворотки крови на определение аффинности сывороточных антител // Український біохімічний журнал. 2010. – Т. 82, № 1. – С. 6269.

365.Комісаренко С. В., Данилова В. М. Вибрані сторінки з життя і творчої спадщини Олександра Володимировича Палладіна: До 125-річчя від дня народження // Український біохімічний журнал. - 2010. – Т. 82, № 4. - С. 128-142.

366. Гриценко П. Г., Луговськой Е. В., Кошель Т. А., Черенок С. О., Ющенко О. А., Чернишов В. І., Кальченко В. І., Комісаренко С. В. Вплив каліксарен-метиленбісфосфонових кислот на полімеризацію фібрину // Доповіді НАН України. 2010. № 1. С. 175179.

367. Коваль Л. М., Лихмус О. Ю., Скок М. В., Комісаренко С. В. Диференційні функції різних субтипів нікотинових ацетилхолінових рецепторів в активації В-лімфоцитів // Український біохімічний журнал. 2010. – Т. 82, № 4 (дод. 1): Матеріали X Українського біохімічного з’їзду 13-17 вересня 2010 р., м. Одеса. С. 189190.

368. Лихмус О. Ю., Коваль Л. М., Бачинська Н. Ю., Рибальченко Г. К., Гранон С., Комісаренко С. В., Скок М. В. Автоантитіла проти нейронального нікотинового ацетилхолінового рецептора: потенційна роль у разі хвороби Альцгеймера // Український біохімічний журнал. 2010. – Т. 82, № 4 (дод. 2): Матеріали X Українського біохімічного зїзду 13-17 вересня 2010 р., м.Одеса. С. 25.

369. Комисаренко С. В., Дмитренко Н. П., Кишко Т. О., Великий Н. Н. Формальдегид уменьшает цитотоксическое действие азидотимидина на тимоциты крыс // Доповіді НАН України. 2010. № 8. С. 179184.

370. Короткевич Н. В., Гончаренко А. М., Лабинцев А. Ю., Колибо Д. В., Романюк С. І., Комісаренко С. В. Рекомбінантні аналоги розчинної форми НВ-EGF людини та їхнє застосування // Український біохімічний журнал. 2010. Т. 82, № 4 (дод. 1): Матеріали X Українського біохімічного з’їзду 13-17 вересня 2010 р., м.Одеса. С. 81.

371. Короткевич Н. В., Колибо Д. В., Лабинцев А. Ю., Романюк С. І., Комісаренко С. В. Отримання рекомбінантного аналога секреторної форми HB-EGE людини та оцінка перспектив його застосування в біотехнології // Біотехнологія. 2010. – Т. 3, № 4. С. 4454.

372. Лабинцев А. Ю., Кабернюк А. А., Короткевич Н. В., Колибо Д. В., Комісаренко С. В. Особливості взаємодії флуоресцентного похідного субодиниці В дифтерійного токсину з чутливими та нечутливими до токсину клітинами ссавців // Український біохімічний журнал. 2010. Т. 82, № 4 (дод. 1): Матеріали X Українського біохімічного з’їзду 13-17 вересня 2010 р., м.Одеса. С. 36.

373. Лабинцев А. Ю., Короткевич Н. В., Кабернюк А. А., Романюк С. І., Колибо Д. В., Комісаренко С. В. Взаємодія субодиниці В дифтерійного токсину із клітинами чутливих та нечутливих до токсину видів ссавців // Український біохімічний журнал. 2010. – Т. 82, № 6. С. 6575.

374. Луговськой Е. В., Кошель Т. А., Гриценко П. Г., Кальченко В. І., Черенок С. О., Колесник Е. О., Комісаренко С. В. Каліксарени, як специфічні інгібітори полімеризації фібрину // Актуальні проблеми біохімії та біотехнології – 2010, 27-28 травня 2010 р.: програма та тези доповідей конференції-конкурсу робіт молодих учених, присвяченої 125-річчю від дня народження академіка О. В. Палладіна / Ін-т біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України. – К., 2010. – С. 15.

375. Луговськой Е. В., Кошель Т. А., Гриценко П. Г., Кальченко В. І., Черенок С. О., Колесник Є. О., Комісаренко С. В. Рання діагностика та лікування передтромботичних станів // Український біохімічний журнал. – 2010. – Т. 82, № 4 (дод. 2): Матеріали X Українського біохімічного з’їзду 13-17 вересня 2010 р., м.Одеса. – С. 26.

376. Макогоненко Е. М., Урвант Л. П., Фильчак О. С., Луговской Э. В., Комисаренко С. В. Отщепление FpA от молекулы фибриногена вызывает экспонирование фибринспецифической неоантигенной детерминанты в 121-138-ом участке Вβ-цепи дезА-фибрина // Український біохімічний журнал. – 2010. – Т. 82, № 4 (дод. 1): Матеріали X Українського біохімічного з’їзду 13-17 вересня 2010 р., м.Одеса. – С. 92–93.

377. Редчук Т. А., Короткевич Н. В., Кабернюк А. А., Олійник О. С., Лабинцев А. Ю., Романюк С. І., Колибо Д. В., Комісаренко С. В. Рекомбінантний химерний протеїн МРВ63-МРВ83 - перспективний антиген для діагностики туберкульозу // Біотехнологія. – 2010. – Т. 3, № 5. – С. 50–56.

378. Bobrovnik S. A., Demchenko M. A., Komisarenko S. V., Stevens F. Traditional ELISA methods for antibody affinity determination fail to reveal the presence of low affinity antibodies in antisera: an alternative approach // Journal of Molecular Recognition. – Vol. 23, N 5. – P. 448–456.

379. Lugovskoy E., Gritsenko P., Koshel T. Early diagnosis and treatment of prethrombotic state // XXI International Fibrinogen Workshop. – Rotterdam/Amsterdam, The Netherlands, August 23-25, 2010: abstracts. 2010. P. 12.

380. Redchuk T. H., Korotkevich N. V., Kaberniuk A. A., Oliinyk O. S., Labyntsev A. Yu., Romaniuk S. I., Kolibo D. V., Busol V. A., Komisarenko S. V. Statistical analysis of the distribution of the antibody levels to Mycobacterium bovis antigenes for bovine tuberculosis diagnostics // Cytology and Genetics. 2010. Vol. 44, N 5. P.280285.

 2011

381. Апуховська Л. І., Комісаренко С. В., Рясний В. М. Взаємодія бісфосфонатів та вітаміну D3 в регуляції мінерального обміну за аліментарного остеопорозу // Биологически активные вещества: фундаментальные и прикладные вопросы получения и применения: научно-практическая конференция, Новый Свет, Крым, Украина, 23-28 мая 2011 г.: тезисы докладов. К.: Издатель В.С. Мартынюк, 2011. С. 427.

382. Бобровник С. А., Демченко М. А., Комисаренко С. В. Преимущества двух- или поливалентного связывания рецептора с лигандом перед одновалентным взаимодействием // Український біохімічний журнал. 2011. Т. 83, № 3. С. 5864.

383. Галицький В. А., Комісаренко С. В. Локалізація сайтів 5'CG-3', 5'-CNG-3', 5'GC-3', 5'-GCN-3' у послідовностях мікроРНК // Biopolymers and Cell. 2011. Т. 27, № 6. С. 499505.

384.Комісаренко С. В. Життєдайні принципи вченого-гуманіста (З нагоди 130-річчя від дня народження академіка О.О. Богомольця // Вісник Національної академії наук України. - 2011. - № 9. - С. 3-12.

385. Комісаренко С. В., Апуховська Л. І., Рясний В. М., Калашніков А. В., Великий М. М. Ефективність біофармацевтичного препарату “Мебівід” у попередженні порушень обміну вітаміну D3 та кальцію за аліментарного остеопорозу // Біотехнологія. 2011. – Т. 4, № 1. С. 7481.

386. Костюченко О. П., Колеснікова І. М., Литвинова Л. М., Кошель Т. А., Луговська Н. Е., Луговськой Е. В., Комісаренко С. В. Моноклональні антитіла, які розпізнають нову антигенну детермінанту на D-димері фібрину людини // Доповіді НАН України. 2011. № 5. С. 171175.

387. Cherenok S. O., Yuschenko O. A., Gritsenko P. G., Lugovskoy E. V., Koshel T. A., Chernishov V. I., Koliesnik I. O., Kalchenko O. I., Komisarenko S. V., Kalchenko V.I. Synthesis of calixarene-methylenebisphosphonic acids and their influence on fibrin polymarization // Phosphorus, Sulfur and Silicon and the Related Elements. 2011. Vol. 186, N 4. P. 964965.

388. Drobot L., Samoylenko A., Vynnytska B., Byts N., Kozlova N., Palivoda K., Basaraba O., Rzhepetsky Y., Shuvayeva H., Kietzmann T., Buchman V., Komisarenko S. Overexpression of the adaptor protein Ruk/CIN85 increases the oncogenic potential of MCF-7 breast adenocarcinoma cells // FEBS Journal. 2011. Vol. 278, Suppl. 1: Abstracts of the 36th FEBS Congress "Biochemistry for Tomorrow's Medicine", Toryno, Italy, June 25-30, 2011. – P. 232.

389. Gergalova G. L., Lykhmus O. Yu., Kalashnyk O. M., Koval L. M., Tsetlin V. I., Komisarenko S. V., Skok M. V. Mitochondria express alpha 7 nicotinic acetylcholine receptors involved in Ca2+ buffering and apoptosis // Acta Biochimica Polonica. Warszawa, 2011. Vol. 58, Suppl. 1: Abstracts VIII Parnas Conference Warsaw, Poland, August 27-31, 2011. P. 89.

390. Komisarenko S., Redchuk T., Kolybo D. Mycobacterium antigens - MPB63, MPB83 and MPB63-MPB83 fusion protein for tuberculosis diagnostics // FEBS Journal. 2011. Vol. 278, Suppl. 1: Abstracts of the 36th FEBS Congress Biochemistry for Tomorrow’s Medicine.Torino, Italy. June 25-30, 2011. P.158.

391. Korotkevich N., Labyntsev A., Honcharenko A., Kolibo D., Komisarenko S. Soluble form of heparin-binding EGF-like growth factor promotes EGF receptor intracellular traffic distinct from the lysosomal degradation and receptor recycling // Acta Biochimica Polonica. Warszawa, 2011. Vol. 58, Suppl. 1: Abstracts VIII Parnas Conference Warsaw, Poland, August 27-31, 2011. P. 60. P7.13.

392. Koval L., Lykhmus O., Kalashnyk O., Bachinskaya N., Kravtsova G., Soldatkina M., Stergiou C., Tzartos S., Tsetlin V., Komisarenko S., Skok M. The presence and origin of autoantibodies against α4 and α7 nicotinic acetylcholine receptors in the human blood: possible relevance to alzheimer’s Pathology // Journal of Alzheimer's Disease. 2011. Vol. 25, N 4. P. 747761.

393. Koval L., Lykhmus O., Zhmak M., Khruschov A., Tsetlin V., Margini E., Viola A., Chernyavsky A., Qian J., Komisarenko S., Skok M. Differential involvement of α4β2, α7 and α9α10 nicotinic acetylcholine receptors in B lymphocyte activation in vitro // International Journal of Biochemistry and Cell Biology. - 2011. Vol. 43, Issue 4. P. 516524.

394. Koval L. M., Lykhmus O. Y., Komisarenko S. V., Skok M. V. Involvement of differential nicotinic acetylcholine receptor subtypes in B lymphocyte activation // FEBS Journal. 2011. Vol. 278, Suppl. 1: Abstracts of the 36th FEBS Congress "Biochemistry for Tomorrow's Medicine", Toryno, Italy, June 25-30, 2011. P. 300.

395. Koval L. M., Lykhmus O. Yu., Omelchenko D. M., Komisarenko S. V., Skok M. V. The role of cholinergic signaling in B lymphocyte activation // Abstracts of the 21st IUBMB and 12th FAOBMB International Congress of Biochemistry and Molecular Biology. Shanghai, China, August 2-7, 2009. P. 128.

396. Koval L. M., Lykhmus O. Y., Komisarenko S. V., Skok M. V. Nicotinic acetylcholine receptor subtypes in B lymphocytes // Acta Biochimica Polonica. Warszawa, 2011. Vol. 58, Suppl. 1: Abstracts VIII Parnas Conference Warsaw, Poland, August 27-31, 2011. P. 81.

397. Labyntsev A., Korotkevich N., Babitska E., Kabernyuk A., Kolibo D., Komisarenko S. Role of T-domain of diftheria toxin in the toxin’s intracellular trafficking // 8th International PhD Student Symposium "Horizons in Molecular Biology", 14-17 September, 2011, Gottingen, Germany. 2011. P. 86.

398. Lugovskoy E. V., Urvant L. P., Makogonenko E. M., Lugovskaya N. E., Pydiura N., Komisarenko S. V. Cleavage of fibrinogen FpA by thrombin induces structural changes within Bb-121-138 region of molecule // Journal of Thrombosis and Haemostasis. 2011. Vol. 9, Suppl. 2: XXIII Congress of the International Society on Thrombosis and Haemostasis in Kyoto, Japan, July 23-28, 2011. P. 831.

399. Lugovskoy E. V., Komisarenko S. V., Kolesnikova I. N., Koshel T. A., Koliesnik I. O., Lugovskaya N. E., Urvant L. P., Kostyuchenko O. P. Two test-systems for quantification of soluble fibrin and D-dimer. Approbation in clinics // Journal of Thrombosis and Haemostasis. – 2011.– Vol. 9, Suppl. 2: XXIII Congress of the International Society on Thrombosis and Haemostasis, Kyoto, Japan, July 23-28, 2011.– P. 144–145.

400. Lugovskoy E. V., Gritsenko P. G., Koshel T. A., Koliesnik I. O., Cherenok S. O., Kalchenko O. I., Kalchenko V. I., Komisarenko S. V. Calix[4]arene methylenebisphosphonic acids as inhibitors of fibrin polymerization // FEBS Journal. 2011. Vol. 278, N 8. – P.1244–1251.

401. Lugovskoy E. V., Zolotareva T. N., Gogolinska G. K., Gritsenko P. G., Komisarenko S. V. New polymerization sites in D-domain of human fibrin(ogen) // A New York Academy of Sciences Conference «Fibrinogen 2000» XVIth International Fibrinogen Wovk shop, Leiden, The Netherlands. – P. 4.

402. Lykhmus O. Yu., Koval L. M., Skok M. V., Zouridakis M., ZIsimopoulou P., Tzartos S., Tsetlin V. I., Granon S., Changeux J.-P., Komisarenko S. V., Cloёz-Tayarani I. Antibodies against extracellular domains of alpha4 and alpha7 subunits alter the levels of nicotinic receptors in the mouse brain and affect memory: possible relevance to Alzheimer pathology // Journal of Alzheimer’s Disease. – 2011. – N 24. – P.693–704.

403. Pydiura N., Lugovskoy E. V., Makogonenko E. M., Komisarenko S. V. Two different regions of the fibrin coiled-coil domain important for fibrin protofibril lateral association // Acta Biochimica Polonica. – Warszawa, 2011. – Vol. 58, Sup.1: Abstracts VIII Parnas Conference Warsaw, Poland, August 27-31, 2011. – P. 72. – P7.36.

404. Pydiura N. A., Lougovskoy E. V., Makogonenko E. M., Komisarenko S. V. Structural and dynamical properties of human fibrin coiled coil region and its role in the process of fibrin protofibril lateral association // International Moscow Conference on Computation Molecular Biology, Moskov, Russia, July 21-21, 2011. M., 2011. P. 295296.

 2012

405. Бобровник С. А., Демченко М. А., Комисаренко С. В. Авидность двухвалентных антител. Проблемы ее экспериментального измерения и теоретической оценки // Український біохімічний журнал. – 2012. – Т. 84, 3. – С. 111–120.

406. Бобровник С. А., Демченко М. А., Комисаренко С. В. Новый подход в определении аффинности двухвалентных антител методом поверхностного плазмонного резонанса. Теория // Український біохімічний журнал. – 2012. – Т. 84, 4. – С. 79–87.

407.Комісаренко С.В., Виноградова Р.П., Данилова В.М. Лауреати премії НАН України імені Палладіна Олександра Володимировича 1977-1978 рр. // Український біохімічний журнал. - 2012. - Т. 84, № 4. - С. 88-96.

408. Комісаренко С. В., Волочнюк Д. М., Івонін С. П., Великий М. М. Дизайн, синтез та біологічна ефективність нітрогенвмісних бісфосфонатів нового покоління // Звітна наукова сесія цільової комплексної програми фундаментальних досліджень НАН України «Фундаментальні проблеми створення нових речовин і матеріалів хімічного виробництва», Київ, 20 грудня 2012 р.: тези доп. – 2012. – С. 60–61.

409. Олійник О. С., Кабернюк А. А., Колибо Д. В. Одержання та характеристика рекомбінантних одноланцюгових варіабельних фрагментів антитіл (scFv) проти гепаринзв’язувального EGF-подібного фактора росту людини // Біотехнологія. – 2012. – Т. 5, № 6. – С. 47–56.

410. Позняк Т. А., Колеснікова І. М., Макогоненко Є. М., Литвинова Л. М., Костюченко О. П., Гоголінська Г. К., Пидюра М. О., Андріанов С. І., Луговськой Е. В., Комісаренко С. В. Зміни просторової орієнтації αС-регіонів фібриногену в процесі його трансформації в полімерний фібрин // Доповіді НАН України. – 2012. – № 5. – С. 163–169.

411. Романюк С. И., Колибо Д. В., Комисаренко С. В. Перспективы применения рекомбинантных производных дифтерийного токсина (обзорная статья) // Биоорганическая химия. 2012. Т. 38, № 6. С. 639652.

412. Романюк С. І., Комісаренко С. В. Імунітет: що змушує його працювати // Вісник НАН України. – 2012. – № 1. – С. 49–54.

413. Романюк С. І., Комісаренко С. В. Нобелівські премії за дослідження стовбурових клітин та рецепторів, зв’язаних із G-протеїнами: значення для біотехнології // Біотехнологія. 2012. – Т. 5, № 6. С. 107116.

414. Рясний В. М., Апуховська Л. І., Великий М. М., Шиманський І. О., Лабудзинський Д. О., Комісаренко С. В. Імуномодулююча дія вітаміну D3 та бісфосфонатів при аліментарному остеопорозі в щурів // Український біохімічний журнал. – 2012. – Т. 84, № 2. – С. 73–80.

415. Урвант Л. П., Макогоненко Є. М., Березницький Г. К., Луговська Н. Е., Луговськой Е. В., Колеснікова І. М., Пидюра М. О., Позняк Т. А., Сторожилова Н. С., Комісаренко С. В. Відщеплення фібринопептиду А викликає структурні перебудови в 118-134 ділянці Вβ-ланцюга молекули фібрин(оген)у // Доповіді НАН України. – 2012. – № 7. – С. 170–175.

416. Чернишенко В. О., Макогоненко Є. М., Луговськой Е. В., Чернишенко Т. М., Платонова Т. М., Михаловська Л. І., Комісаренко С. В. Кінетика гідролізу Вβ-ланцюга молекули фібриногену, мономерного та полімерного фібрину desА фібриногеназою з отрути Echis multisguamatis // Доповіді НАН України. – 2012. – № 8. – С. 147–153.

417. Bobrovnik S. A., Demchenko M. A., Komisarenko S. V. Functional role of polyreactive immunoglobulins and the mechanisms of their interaction with different antigens // Proceedings of the 3rd International Scientific and Practical Conference Immunophysiology: Autoimmunity in Health and Disease. Contribution to predictive and preventive medicine, Oktober 1-3, Moscow, 2012. P. 2429.

418. Gergalova G., Lykhmus O., Kalashnyk O., Koval L., Chernyshov V., Kryukova E., Tsetlin V., Komisarenko S., Skok M. Mitochondria Express α7 Nicotinic Acetylcholine Receptors to Regulate Ca2+ Accumulation and Cytochrome c Release: Study on Isolated Mitochondria // PLoS ONE. 2012. Vol. 7, Issue 2. e31361. (8 p.).

419. Kalashnyk O. M., Skok M. V., Komisarenko S. V. Intracellular localization of nicotinic acetylcholine receptors in human cell lines // Life Sciences. 2012. Vol. 91, Issue 21-22: Proceedings of the 3rd International Symposium on Non-Neuronal Acetylcholine, August 24-26, 2011, Groningen, the Netherlands. P. 10331037.

420. Kalashnyk O. M., Skok M. V., Komisarenko S. V. Intracellular localization of nicotinic acetylcholine receptors in human cell lines // 3-й з’їзд Українського товариства клітинної біології з міжнародним представництвом, Лівадія, Ялта, 16-20 мая 2012 г.: збірник тез. – Лівадія, 2012. – С. 138.

421. Korotkevich N., Labyntsev A., Manoilov K., Kolibo D., Komisarenko S. Soluble Heparin-binding EGF-like growth factor promotes EGF receptor nuclear translocation // FEBS J. – 2012 – Vol. 279, Suppl. 1: 22nd IUBMB & 37th FEBS Congress, Seville, Spain, September 4-9, 2012. – P. 166.

422. Minchenko D. O., Kubaichuk K. I., Ratushna O. O., Komisarenko S. V., Minchenko O. H. The vascular endothelial growth factor genes expression in glioma U87 cells is dependent from ERN1 signaling enzyme function // Advances in Biological Chemistry. 2012. Vol. 2, Issue 2. P. 198206.

423. Minchenko, D. O., Yavorovsky O. P., Zinchenko T. O., Komisarenko S. V., Minchenko O. H. Expression of circadian gens in different rat tissues is sensitivemarker of in vivo silver nanoparticles action // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2012. Vol. 40, conference 1. e012016. (11 p.).

424. Pozniak T. A., Pydiura M. O., Urvant L. P., Andreev S. M., Lugovskoy E. V., Komisarenko S. V. Synthetic peptides γ69-78 and Aα195-205 are specific inhibitors of fibrin polymerization and potential antithrombotic agents // Biopolymers and Cell. 2012. Т. 28, Suppl. 2: Bridges in Life Sciences 7th Annual Conference & RECOOP HST Association 2nd General Assembly, March 30–31 and April 1, 2012. P. 207.

425. Redchuk T., Korotkevich N., Gorbatiuk O., Gilchuk P., Kaberniuk A., Oliynyk O., Kolibo D., Komisarenko S. Expression of Mycobacterium tuberculosis proteins MPT63 and MPT83 as a fusion: purification, refolding and immunological characterization // Journal of Applied Biomedicine. 2012. Vol. 10, Issue 4. – P. 169176.

426. Skok M., Lykhmus O., Koval L., Cloëz-Tayarani I., Granon S., Tzartos S., Tsetlin V., Komisarenko S., Changeux J.-P. Antibodies against neuronal nicotinic acetylcholine receptors penetrate the brain and affect memory: relevance to Alzheimer pathology // Abstract WIRM-VI World Immune Regulation Meeting “Innate and Adaptive Immune Response and Role of Tissues in Immune Regulation”, 18-21 March 2012, Davos, Switzerland. P. 210.

427. Urvant L., Makogonenko Y., Bereznitsky G., Kolesnic I., Koshel T., Pydura N., Lugovskoy E., Komisarenko S. Binding of Mab II-5C to Aa20-78 segment of fibrinogen inhibits exposition of neoantigenic determination within Bb118-134 site of molecule // XXIInd International Fibrinogen Workshop, Brighton, UK, July 4-6, 2012: abstr. P. 87.

2013

428.Комісаренко С. В., Дробот Л. Б. На стику біології та медицини (І Українсько-російський семінар Протеїни системи гемостазу за норми і патологій людини) // Вісник НАН України. 2013. 2. С. 7376.

429.Романюк С. І., Комісаренко С. В. Навіщо потрібні рецепторні протеїни на мембранах клітин, або як різні клітини організму сприймають навколишнє середовище? // Вісник НАН України. – 2013. – № 2. – С. 32–37.

430.Романюк С. І., Комісаренко С. В. Стовбурові клітини та рецептори, пов’язані з G-протеїнами, знову на передовій науки // Український біохімічний журнал. 2013. Т. 85, № 1. С. 96106.

431.Романюк С. І., Комісаренко С.В. Що нового у дослідженні стовбурових клітин, або чи можна з клітини шкіри отримати новий організм? // Вісник НАН України. 2013. № 1. С. 5258.

432.Burdyga T., Borysova L., Kalashnyk O. M., Gergalova G. L., Komisarenko S. V. Seeing is believing! Live confocal imaging of microvascular networks in situ: morphology, Ca2+ signalling and tone / // Український біохімічний журнал. - 2013. - Т.85, N6. - С. 129-133 .

433.Chernyshenko V. O., Chernyshenko T. M., Platonova T.M., Volynets G.P., I.N. Kolesnikova, L.I. Mikhalovska, S.V. Komisarenko Prothrombin activation mediated by BbetaNdomain of fibrin // FEBS Journal. - 2013. - Vol.280, Suppl.1: Special Issue: 38th FEBS Congress, Saint Petersburg, Russia, July 6–11, 2013. - Ст. SW06.S25–36. - P. 487

434.Drobot L. B., Samoylenko A. A., Vorotnikov A.V., Tyurin-Kuzmin P. A., Bazalii A. V., Kietzmann T.,. Tkachuk V. A, Komisarenko S.V. Reactive oxygen species in signal transduction / // Український біохімічний журнал. - 2013. - Т.85, N6. - С. 209-217 .

435.Drobot L. B., Samoylenko A. A., Vorotnikov A.V., Tyurin-Kuzmin P. A., Bazalii A. V., Kietzmann T., Tkachuk V. A., Komisarenko S.V. Reactive oxygen species in signal transduction / // Біохімія і біотехнологія - сучасній медицині / НАН України, Ін-т біохімії ім. О.В. Палладіна. - К. : ФОП Москаленко О.М., 2013. - С. 672-686 .

436.Halytskiy, V. A., Komisarenko S. V. Non-coding RNAs and epigenome: de novo DNA methylation, allelic exclusion and X-inactivation // Біохімія і біотехнологія - сучасній медицині / НАН України, Ін-т біохімії ім. О.В. Палладіна. - К. : ФОП Москаленко О.М., 2013. - С. 517-538 .

437.Halytskiy, V. A., Komisarenko S. V. Non-coding RNAs and epigenome: de novo DNA methylation, allelic exclusion and X-inactivation // Український біохімічний журнал. - 2013. - Т.85, N6. - С. 151-165.

438.Halytskiy, V., Komisarenko S. Inflammation-caused shifts in microRNAexpression as trigger of tumor growth // FEBS Journal. - 2013. - Vol. 280, Suppl.1: Special Issue: 38th FEBS Congress, Saint Petersburg, Russia, July 6–11, 2013. - Ст. SW01.S2–92. - P.51

439.Kalashnyk O., Petrova Yu., Lykhmus O., Mikhalovska L., Mikhalovsky S., Zhukova A., Gnatenko D., Bahou W., Komisarenko S., Skok M. Expression, function and cooperating partners of protease-activated receptor type 3 in vascular endothelial cells and B lymphocytes studied with specific monoclonal antibody // Molecular Immunology. Vol. 54, N 3-4. P. 319326.

440.Kalchenko V. I., Cherenok S.O., Kosterin S.O., Lugovskoy E.V., Komisarenko S.V., Vovk A.I., Tanchuk V.Y., Kononets L.A., Kukhar V.P. Calixarene Phosphonous Acids: Synthesis and Biological Activity // Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements. - 2013. – Vol.188, N 1-3. - P. 232-237.

441.Kolibo D. V., Chudina T., Labyntsev A.Yu., Korotkevich N.V., Manoilov K.Ju., Komisarenko S.V. Adjuvant properties of micro and nanoparticles for immunization per os // IX Jakub K. Parnas Conference "Proteins from birth to death" September 29 - October 2, 2013 Jerusalem, Israel : Abstracts. - 2013. - P. 91

442.Kolibo D., Labyntsev A., Romaniuk S., Kaberniuk A., Oliynyk O., Korotkevich N., Komisarenko S. Immunobiology of diphtheria. Recent approaches for the prevention, diagnosis, and treatment of disease // Біохімія і біотехнологія - сучасній медицині / НАН України, Ін-т біохімії ім. О.В. Палладіна. - К. : ФОП Москаленко О.М., 2013. - С. 425-458 .

443.Kolibo, D., Romaniuk S., Korotkevich N., Labyntsev A., Kaberniuk A., Oliinyk O.S., Komisarenko S. Anti-diphtheria protective immunity and methods for its evaluation // V Міжнародна польсько-українська Вейгелівська конференція з мікробіології (5th Polish-Ukrainian Weigl Conference on Microbiology), 23-25 травня 2013 р., Чернівці. - 2013. - С. 31

444.Kolybo D. V., Labyntsev A.A., Romaniuk S.I., Kaberniuk A. A., Oliynyk O. M., Korotkevich N. V., Komisarenko S. V. Immunobiology of diphtheria. Recent approaches for the prevention, diagnosis, and treatment of disease // Біотехнологія. - 2013. - Т.6, N4. - С. 43-62 .

445.Komisarenko S. V., Kosterin S.O., Lugovskoy E.V., Kalchenko V.I. Calixarene methylene bisphosphonic acids as promising effectors of biochemical processes // Біохімія і біотехнологія - сучасній медицині / НАН України, Ін-т біохімії ім. О.В. Палладіна. - К.: ФОП Москаленко О.М., 2013. - С. 293-327.

446.Komisarenko, S. V., Kosterin S. O., Lugovskoy E. V. Calixarene methylene bisphosphonic acids as promising effectors of biochemical processes // Український біохімічний журнал. - 2013. - Т.85, N6. - С. 106-128 .

447.Korotkevich N., Labyntsev A., Manoilov K., Kolibo D., Komisarenko S. Intracellular trafficking of EGFR in response tobinding with soluble heparin-binding EGF-likegrowth factor // FEBS Journal. - 2013. - Vol.280, Suppl.1: Special Issue: 38th FEBS Congress, Saint Petersburg, Russia, July 6-11, 2013. - Ст. SW03.S12-21. - P. 200

448.Koval L., Lykhmus O., Skok M., Komisarenko S. Cholinergic regulation of B lymphocyteactivation and antibody immune response / // FEBS Journal. - 2013. - Vol.280, Suppl.1: Special Issue: 38th FEBS Congress, Saint Petersburg, Russia, July 6-11, 2013. - Ст. SW05.S24–5. - P. 473

449.Labyntsev A. Yu., Korotkevich N. V., Manoilov K.J., Kolibo D.V., Komisarenko S.V. T-domain of diphtheria toxin have the ability to switch toxin intracellular transport to lysosomes // IX Jakub K. Parnas Conference "Proteins from birth to death" September 29 - October 2, 2013 Jerusalem, Israel : Abstracts. - 2013. - P. 67

450.Lugovskoi, E. V., Kolesnikova I. N., Komisarenko S. V. Usage of monoclonal antibodies for determination of localization of antigenic determinants and fibrin polymerization sites within fibrinogen and fibrin molecules and their application in test-systems for diagnostics and the threat ofthrombus formation // Biotechnologia Acta. - 2013. - Vol.6, N4. - P. 33-42 .

451.Lugovskoy, E. V., Kolesnikova I. N., Komisarenko S. V. Monoclonal antibodies to study fibrin polymerization and their application for thrombus formation threat diagnostics // Біохімія і біотехнологія - сучасній медицині / НАН України, Ін-т біохімії ім. О.В. Палладіна. - К. : ФОП Москаленко О.М., 2013. - С. 253-270 .

452.Oliinyk O. S., Labyntsev A. Yu., Korotkevich N.V., Kolibo D.V., Komisarenko S.V. Development of HB-EGF targeted liposomes // IX Jakub K. Parnas Conference "Proteins from birth to death" September 29 - October 2, 2013 Jerusalem, Israel : Abstracts. - 2013. - P. 91

453.Skok M. V., Koval L.M., Lykhmus O.Yu., Kalashnyk O. M., Gergalova G. L., Komisarenko S. V. Nicotinic acetylcholine receptors: specific antibodies and functions in humoral immunity // Український біохімічний журнал. - 2013. - Т.85, N6. - С. 134-143.

454.Urvant L., Makogonenko Y., Pozniak T., Pydiura N., Tsap P., Kolesnikova I., Lugovskoy E.V., Komisarenko S.V. On the role of aC-regions of fibrin in the self-assembly and lateral association of protofibrils // FEBS Journal. - 2013. -Vol.1, Suppl.1: Special Issue: 38th FEBS Congress, Saint Petersburg, Russia, July 6–11, 2013. - Ст. SW06.S25–40. - P. 489

 2014

455.Гергалова Г. Л., Максимович Я. С., Комісаренко С. В. Рівень обізнаності викладачів вищих навчальних закладів України з питань біобезпеки та біозахисту // Ukrainian biochemical journal. - 2014. - Vol.86, N5 (Suppl.2) Матеріали XI Українського біохімічного конгресу, 6-10 жовтня 2014р., м. Київ. - Р. 273.

456.Данилова, В. М., Виноградова Р. П., Комісаренко С. В. Іван Якович Горбачевський - вчений, патріот, громадянин // Ukrainian biochemical journal. - 2014. -Vol.86, N5. - Р. 165-172.

457.Данілова В., Комісаренко С., Віноградова Р., Шендеровський В. Професор Іван Горбачевський: науково-педагогічна і громадська діяльність. До 160-річчя від дня народження // Світогляд. - 2014. - № 5(49). - С. 38-43.

458.Дробот Л. Б., Комісаренко С. В. IX Парнасівська конференція з біохімії та молекулярної біології "Proteins: from Birth to Death" // Ukrainian biochemical journal. - 2014. - Vol.86, N 1. - P. 151-155.

459.Колибо Д.В. , Лабинцев А. Ю., Романюк С. І., Комісаренко С.В. Бактеріальні токсини. Їх рецепція та транспортування в клітинах // Ukrainian biochemical journal. - 2014. -Vol.86, N5 (Suppl.1) Матеріали XI Українського біохімічного конгресу, 6-10 жовтня 2014р., м. Київ. - С. 7 .

460.Комісаренко, С. В. Імуноад"ювантні властивості наночасток колоїдних металів для пероральної імунізації // Фундаментальні проблеми наноструктурних систем, наноматеріалів, нанотехнологій: цільова комплексна програма фундаментальних досліджень НАН України. - 2014. - С. 148

461.Короткевич Н. В., Лабинцев А. Ю., Колибо Д. В., Комісаренко С. В. Одержання та характеристика флуоресцентних похідних рекомбінантного аналога секреторної форми HB-EGF людини // Biotechnologia Acta. - 2014. - Vol.7, N2. - P. 46-53.

462.Короткевич Н. В., Лабинцев А.Ю., Манойлов К.Ю., Криніна О. І., Дяченко Л. В., Колибо Д. В., Комісаренко С. В. Клітинна модель для дослідження рецепторної та регуляторної функцій proHB-EGF людини // Ukrainian biochemical journal. - 2014. - Vol.86, N4. - P. 69-78.

463.Криніна О. І. , Колибо Д. В., Комісаренко С. В. Визначення in silico Т-епітонів протеїнів Mycobacterium tuberculosis // Biotechnologia Acta. - 2014. - Т.7, N6. - Р. 9-16 .

464.Луговськой Е. В. , Комісаренко С. В. Молекулярні механізми формування фібринового каркаса тромбу // Ukrainian biochemical journal. - 2014. - Vol.86, N5 (Suppl.1) Матеріали XI Українського біохімічного конгресу, 6-10 жовтня 2014р., м. Київ. - С. 9.

465.Макогоненко Є. М., Луговськой Е. В., Комісаренко С. В. Структурні перетворення в молекулі фібриногену в процесі її трансформації у фібрин desA // Ukrainian biochemical journal. - 2014. - Vol.86, N5(Suppl.1) Матеріали XI Українського біохімічного конгресу, 6-10 жовтня 2014р., м. Київ. - С. 33

466.Олійник О. С., Кабернюк А. А., Колибо Д. В., Комісаренко С. В. Одноланцюгові варіабельні фрагменти антитіл проти В-субодиниці дифтерійного токсину, одержані з фагової бібліотеки антитіл людини // Biotechnologia Acta. - 2014. - Vol. 7, N1. - P. 54-59.

467.Позняк Т. А., Колеснікова І.М., Литвинова Л.М., Костюченко О. П., Урвант Л. П., Хаджинова В. Є., Луговськой Е. В., Комісаренко С. В. Моноклональні антитіла, що специфічні до Е-регіону фібрин(оген) людини // Доповіді Національної академії наук України. - 2014. - № 4. - С. 162-167.

468.Романюк, С. І., Комісаренко С. В. Як клітина транспортує синтезовані речовини, або чи справді не можна змінити місце і час зустрічі "внутрішньоклітинного вантажу" // Вісник Національної академії наук України. - 2014. - N1. - С. 80-88.

469.Урвант Л. П., Макогоненко Є. М., Позняк Т.А., Пидюра М. О., Колеснікова І. М., Цап П. Ю., Березницький Г. К., Луговськой Е. В., Комісаренко С. В. Зв"язування монАТ ІІ-5с з Аа20-78 ділянкою фібриногену інгібує експозицію неоантигенної детермінанти в Вв126-135 сайті молекули // Доповіді Національної академії наук України. - 2014. - № 5. - С. 149-156.

470.Bobrovnik S. A. , Demchenko M. A., Komisarenko S. V. Age changes of human serum polyreactive immunoglobulins (PRIG) activity // Ukrainian biochemical journal. - 2014. - Vol.86, N5. - P. 151-155 .

471.Chernyshenko V., Platonova T., Makogonenko Y., Rebriev A., Michalovska L., Chernyshenko T., Komisarenko S. Fibrin(ogen)olytic and platelet modulating activity of a novel protease from the Echis multisquamatis snake venom // Biochimie. - 2014. -Vol.105. - P.76-83

472.Chudina T. O., Labyntsev A. J., Kolybo D. V., Komisarenko S. V. Importance of dosage and immunization schedule on the adjuvanticity of polylactide-co-glycolide particles as antigen carriers for immunization per os // RECOOP 5-th TriNet Meeting, Wroclaw on October 17-19, 2014. - 2014. - P.44.

473.Gergalova G., Lykhmus O., Komisarenko S., Skok M. a7 nicotinic acetylcholine receptors control cytochrome c releasefrom isolated mitochondria through kinase-mediated pathways // Int. J. Biochem. Cell Biol. . - 2014. - Vol.49. - P.26-31

474.Kalashnyk O. M., Lykhmus O. Yu., Oliinyk O. S., Komisarenko S. V., Skok M. V. a7 Nicotinic acetylcholine receptor-specific antibody stimulates interleukin-6 production in human astrocytes through p38-dependent pathway // Int. Immunopharmacol.. - 2014. -Vol.23, Issue2. - P. 475-479

475.Labyntsev A. J., Kolybo D. V., Yurchenko E. S., Kaberniuk A. A., Korotkevich N. V., Komisarenko S. V. Effect of the T-domain intracellular transport of diphtheria toxin // Ukrainian biochemical journal. - 2014. -Vol.86, N3. - P. 77-87.

476.Labyntsev A. J., Korotkevich N. V., Manoilov K. J., Kaberniuk A.A., Kolybo D.V., Komisarenko S.V. Recombinant fluorescent models for studying the diphtheria toxin // Russian Journal of Bioorganic Chemistry. - 2014. -Vol.40, Issue 4. - P. 401-409

477.Lykhmus O., Gergalova G., Koval L., Zhmak M., Komisarenko S., Skok M. Mitochondria express several nicotinic acetylcholine receptor subtypes to control various pathways of apoptosis induction // Int. J. Biochem. Cell Biol. . - 2014. - Vol.53. - P. 246-252

478.Oliinyk O., Palyvoda K., Siromolot A., Kolybo D., Komisarenko S. Library of recombinant scFv antibodies as a tool for analysis of naturally occurred human antibody repertoire to different antigens // International Symposium on Cell Biology jointly with 4th Ukrainian Congress for Cell Biology. September 17-20, 2014. Uzhhorod, Ukraine : Abstract book. - 2014. - P. 39.

479.Palyvoda K. O., Oliinyk O. S., Lugovskaya N.E., Kolibo D.V., Lugovskoy E. V., Komisarenko S.V. Generation and characterisation of recombinant single chain variable fragment antibodies against Pro186-Leu197 protein C region // Імунологія та алергологія. Наука і практика. - 2014. - №1, Додаток: Тези доповідей міжнародної наукової конференції «Мікробіологія та імунологія - перспективи розвитку в ХХІ столітті» - 10 – 11 квітня 2014 р., м.Київ. - С. 123.

480.Pozniak T. A., Urvant L.P., Gritsenko P.G., Chernishov V.I., Pydiura N.A., Lugovskoy E.V., Komisarenko S.V. Ingibition of fibrin polymerization by synthetic peptides corresponding to Aa195-205 and Y69-77 sites of fibrin molecule // Ukrainian biochemical journal. - 2014. - Vol.86, N4. - P. 119-125.

481.Veliky M. M. , Apukhovska L. I., Komisarenko S. V. Efficacy of combined action of methylene bisphosphonic asid vitamin D3 in experimental alimentary osteoporosis / // Ukrainian biochemical journal. - 2014. - Vol.86, N5 (Suppl.2) Матеріали XI Українського біохімічного конгресу, 6-10 жовтня 2014р., м. Київ. - С. 7-8 .

 2015

482.Виноградова Р. П. , Данилова В. М., Комісаренко С. В. Лауреати премії НАН України імені Олександра Володимировича Палладіна за 2013 рік (М.М. Великий) // Ukrainian biochemical journal.- 2015. -Vol.87, N1. - P. 134-142.

483.Данилова В. М., Виноградова Р. П., Комісаренко С. В. Винахідницька діяльність академіка НАН України Максима Федотовича Гулого (110-річчю від дня народження присвячується) // Ukrainian biochemical journal. - 2015. -Vol.87, N3. - Р. 124-131.

484.Данилова В. М., Виноградова Р. П., Комісаренко С. В. Винахідницька діяльність інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України у 1925-1990 рр. Короткий історичний нарис : до 130-річчя від дня народження О.В. Палладіна і 90-річчя нституту біохімії // Ukrainian biochemical journal. - 2015. - Vol.87, N2. - P. 163-175 .

485.Костюченко О. П., Колеснікова І. М., Луговськой Е. В., Комісаренко С. В. Ефект (феномен) збільшення активності моноклонального антитіла І-1D до D-димеру фібрину людини при нагріванні // Доповіді Національної академії наук України. - 2015. - № 9. - С. 91-97.

486.Комісаренко С. В. , Данилова В. М. До 90-річчя інституту біохімії імені академіка О.В. Палладіна НАН України: коротко про історію і досягнення // Ukrainian biochemical journal. - 2015. -Vol.87, N6. - P. 5-10.

487.Комісаренко С. В., Данилова В. М., Виноградова Р. П. Олександр Володимирович Палладін. До 130-річчя від дня народження // Ukrainian biochemical journal. - 2015. - V.87, N5. - P. 5-9.

488.Комісаренко, С. В. Майстер і його школа (до 130-річчя від дня народження академіка О.В. Палладіна та 90-річчя Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України) // Вісник Національної академії наук України. - 2015. -N10. - С. 60-70.

489.Комісаренко С. В., Романюк С. І. Нотатки з етики в науці, або чи можуть відкриття бути запланованими і як здобутки другої наукової революції допоможуть вижити українській науці // Вісник Національної академії наук України. - 2015. - N4. - С. 13-23 .

490.Комісаренко С. В. Фундаментальні основи молекулярних та клітинних біотехнологій : стенограма наукової доповіді // Вісник Національної академії наук України. - 2015. -№ 4. - С. 51-56 .

491.Мазанова А. О., Шиманський І. О., Петухов Д. М., Дробот Л. Б., Великий М. М., Комісаренко С. В. Синтез кон’югата 25-гідроксивітаміну D3 з гемоціаніном молюска та одержання імунних сироваток // Biotechnologia Acta. - 2015. - Vol.8, N3. - P. 45-55 .

492.Bazalii A. V., Vorotnikov A.V., Tiurin-Kuzmin P.A., Tkachuk V. A., Komisarenko S.V., Drobot L.B. Recombinant fluorescent sensor of hydrogen peroxide hyper fused with adaptor protein RUK/CIN85: designing of expression vector and its functional characterization // Biotechnologia Acta. - 2015. - Vol.8, N5. - P. 19-26 .

493.Bobrovnik S. A. , Demchenko M. A., Komisarenko S. V. Fundamental differences between natural antibodies and polyreactive immunoglobulins // Ukrainian biochemical journal - 2015. - V. 87, N5. - P. 46-53 .

494.Chernyshenko V. O., Korolova D. S., Dosenko V.E., Pashevin D.O., Kalchenko V.I., Pirogova L.V., Chernyshenko T. M., Lugovska O. E., Kravchenko N. A., Makogonenko Y. M., Lugovskoy E. V., Komisarenko S.V. Calix[4]arene C-145 Effects on Plasma Haemostasis // Pharm. Anal. Acta . - 2015. - Vol.6, issue 8. - P. 1-5

495.Chudina T. O., Labyntsev A. J., Kolybo D. V., Komisarenko S. V. Importance of dosage and immunization schedule on the adjuvancity of poly(lactide-co-glycolide) particles as antigen carriers for immunizationper os // RECOOP HST "Bridges in Life Sciences 10th Annual Scientific Conference", April 16-19, 2015, Wrosclaw, Poland : Abstracts. - 2015. - P. 79

496.Chudina T., Labyntsev A., Manoilov K., Kolybo D., Komisarenko S. Cellobiose-coated poly (lactide-co-glycolide) particles loaded with diphtheria toxoid for per os immunization // Croatian Medical Journal. - 2015. - Vol.56, N2. - P.85-93

497.Halytskiy V. A. , Komisarenko S. V. RNA-based epigenetic mechanism of the malignant transformation: a novel theory of carcinogenesis // FEBS Journal. - 2015. - Vol.282, Suppl.1: Special Issue: 40th FEBS Congress, The Biochemical Basis of Life, Berlin, Germany, July 4-9, 2015. - Ст. P17-017. - P. 163

498.Halytskiy V. A. , Komisarenko S. V. Shifts in non-coding RNA expression profile distort the set of nuclear envelope proteins and affect the nuclear-cytoplasmic transport // FEBS Journal. - 2015. - Vol.282, Suppl.1: Special Issue: 40th FEBS Congress, The Biochemical Basis of Life, Berlin, Germany, July 4-9, 2015. - Ст. PO-007SP. - P. 216

499.Komisarenko S. V., Volochnyuk D.M., Shymanskyy I. O., Ivonin S. P., Veliky M. M. Effectiveness of nitrogen-containing bisposphonates in regulation of mineral metabolism in alimentary osteoporosis in rats // Biotechnologia Acta. - 2015. - Vol. 8, N4. - P. 53-62 .

500.Korotkevich N. V., Labyntsev A. J., Kolybo D. V., Komisarenko S. V. The Soluble Heparin-Binding EGF-Like Growth Factor Stimulates EGF Receptor Trafficking to the Nucleus // PLoS ONE. - 2015. - Vol.10, N5

501.Labyntsev A. J., Korotkevich N.V., Kolybo D.V., Komisarenko S. V. Effect of diphtheria toxin T-domain on endosomal pH // Ukrainian biochemical journal - 2015. -Vol.87, N4. - P. 13-23 .

502.Lykhmus O., Gergalova G., Zouridakis M., Tzartos S., Komisarenko S., Skok M. Inflammation decreases the level of alpha7 nicotinic acetylcholinereceptors in the brain mitochondria and makes them more susceptible toapoptosis induction // Int. Immunopharmacol. - 2015. - Vol.29, issue1: 4th International Symposium on Non-neuronal Acetylcholine. - P. 148-151

503.Lykhmus O., Voitenko L., Koval L., Mykhalsky S., Kholin V., Peschana K., Zouridakis M., Tzartos S., Komisarenko S., Skok M. a7 Nicotinic acetylcholine receptor-specific antibody induces inflammation and amyloid Я42 accumulation in the mouse brain to impair memory // PLoS ONE. - 2015. - Vol.10, N3

504.Maksymovych I., Gergalova G., Komisarenko S. Some international projects on increasing knowledge in biosafety and biosecurity: efforts in Ukraine // Journal for veterinary medicine, biotechnology and biosafety. - 2015. - Vol.1, N1. - P. 39-42

505.Oliinyk O. S., Palivoda K.O., Lugovskaya N.E., Kolibo D.V., Lugovskoy E.V., Komisarenko S.V. Recombinant single chain variable fragment antibodies (scFv) against Pro144-Leu155 fragment of human protein C // Ukrainian biochemical journal. - 2015. - Vol.87, N2. - P. 88-94.

2016

506.Волочнюк Д. М., Івонін С. П., Носік П.С., Великий М. М., Шиманський І. О., Лабудзинський Д.О., Комісаренко С. В. Одержання та вивчення біологічної ефективності нових піразолвмісних бісфосфонатівперспективних субстанції лікарських засобів для лікування захворювань кісткової тканини // «Фундаментальні проблеми створення нових речовин і матеріалів хімічного виробництва»: Наукова звітна сесія Цільової комплексної програми фундаментальних досліджень НАН України, Київ, 15 грудня 2016 р.Тези доповідей. – 2016. – С.64-65

507.Комісаренко С. В., Романюк С. І. Як клітинам вдається зберегти молекули ДНК неушкодженими, або завдяки чому існує життя на Землі? (Нобелівська премія з хімії 2015 р.) // Вісник Національної академії наук України. - 2016. -N1. - С. 30-40 .

508.Bazalii A. V. , Drobot L. B., Komisarenko S. V. Apocynin attenuates motility and induces transition from sustained to transient EGF-dependent Akt activation in MCF-7 cells that overexpress adaptor protein Ruk/CIN85 // Biopolymers and Cell. - 2016. - Т. 32, № 1. - P. 21-25.

509.Bobrovnik S. A. , Demchenko M. O., Komisarenko S. V. Kinetic parameters of polyreactive immunoglobulins interaction with antigens in the presence of protamine // Ukrainian biochemical journal. - 2016. - Vol.88, N3. - P. 29-35.

510.Chernyshenko V. O., Korolova D.S., Nikolaienko T.V., Dosenko V. E., Pashevin D. O., Kalchenko V. I., Cherenok S. O., Khranovska N. N., Garmanchuk L. V., Lugovskoy E. V., Komisarenko S. V. Calix[4]arene C-145 effects on cellular haemostasis // Biotechnologia Acta. - 2016. – Vol. 9, N 3. - P. 37-43 .

511.Halytskiy V. , Komisarenko S. How immune cells can affect miRNAome and nudge the epigenetic disorganization leading to the tumour promotion // FEBS Journal. - 2016. - Vol. 283, Issue Supplement S1: Special Issue: 41st FEBS Congress, Molecular and Systems Biology for a Better Life, Ephesus/Kuşadasi, Turkey, September 3-8, 2016. - Ст. P-05.02.2-032. - P. 259.

512.Komisarenko S. V., Volochnyuk D.M., Shymanskyy I.O., Ivonin S. P., Grygorenko O. O., Veliky M. M. Synthesis of novel pyrazole-derived bisphosphonates and their biological evaluation in vitro and in rats // XXIV EFMC International Symposium on Medicinal Chemistry, Manchester, UK - August 28 - September 1, 2016. Abstracts. - 2016. - Ст. 446. - P. 303

513.Komisarenko S., Lykhmus O., Pastuhova D., Koval L., Zouridakis M., Tzartos S., Skok M. Alpha 7 nicotinic acetylcholine receptor deficiency in the brain results in the development of Alzheimer-like symptoms in mice // FEBS Journal. - 2016. - Vol. 283, Issue Supplement S1: Special Issue: 41st FEBS Congress, Molecular and Systems Biology for a Better Life, Ephesus/Kuşadasi, Turkey, September 3-8, 2016. - Ст. P-09.02.2-013. - P. 268.

514.Korotkevich N., Labyntsev A., Kolybo D., Komisarenko S. Molecular mechanisms of biological activity of human heparin-binding EGF-like growth factor // Acta Biochimica Polonica. - 2016. - Vol. 63, X Parnas conference Young Scientist Forum “Molecules in the Living Cell and Innovative Medicine”, 10-12 July 2016, Wroclaw, Poland . AbstractsSuppl.1. - Ст. P3.11. - P. 26.

515.Lykhmus O., Koval L., Pastuhova D., Zouridakis M., Tzartos S., Komisarenko S., Skok M. The role of carbohydrate component of recombinant α7 nicotinic acetylcholine receptor extracellular domain in its immunogenicity and functional effects of resulting antibodies. // Immunobiology. - 2016. - Vol. 221, Issue 12. - P. 1355-1361

516.Lykhmus O., Koval L., Pastukhova D., Zouridakis M., Tzartos S., Komisarenko S., Skok M. The role of carbohydrate component of recombinant a7 nicotinic acetylcholine receptor extracellular domain in its immunogenicity and functional effects of resulting antibodies // International Symposium on Cell Biology jointly with 5th Ukrainian Congress for Cell Biology, Odesa, Ukraine, October 2-6, 2016. Abstract book. - P. 82.

517.Lykhmus O., Mishra N., Koval L., Kalashnyk O., Gergalova G., Uspenska K., Komisarenko S., Soreq H., Skok M. Molecular Mechanisms Regulating LPS-Induced Inflammation in the Brain // Frontiers in molecular neuroscience. - 2016. - Vol. 9, Article19. - P. 1-13.

 

518.Manoilov K. Yu., Labyntsev A. J., Korotkevich N. V., Kolibo D. V., Komisarenko S. V. Interaction of recombinant diphtheria toxoids with cellular receptors in vitro // Biotechnologia Acta. - 2016. – Vol. 9, N 3. - P. 44-51.

519.Manoilov K., Shatursky O., Gorbatiuk O., Kolibo D., Borisova T., Komisarenko S. Characterization of recombinant protein CRM197 expressed in E. coli for studying the diphtheria toxin // Acta Biochimica Polonica. - 2016. - Vol. 63, Suppl.1 : X Parnas conference Young Scientist Forum “Molecules in the Living Cell and Innovative Medicine”, 10-12 July 2016, Wroclaw, Poland . Abstracts. - Ст. P3.15. - P. 26

520.Siromolot А. A., Redchuk T. A., Solodiankin O. S., Kolibo D. V., Gerilovich A. P., Komisarenko S.V. The trial of experimental test system for the specific diagnostics of cattle tuberculosis / // Biotechnologia Acta. – 2016. – Vol.9, N4. – P.14-18.

 2017

521.Комісаренко, С. В. Гармонія в науці і житті. До 80-річчя члена-кореспондента НАН України Е.В. Луговського // Вісник Національної академії наук України. - 2017. - № 11. - С. 110-114 .

522.Комісаренко, С. В. Дослідження молекулярних механізмів тромбоутворення та створення кровоспинних засобів // Вісник Національної академії наук України. - 2017. - № 3. - С. 38-44 .

523.Манойлов К. Ю., Горбатюк О.Б., Усенко Л.В., Шатурський О. Я., Борисова Т. О., Колибо Д. В., Комісаренко С. В. Характеризація очищеної рекомбінантної субодиниці В дифтерійного токсину як інструмента його дослідження // Доповіді Національної академії наук України. - 2017. - № 2. - С. 88-99.

524.Романюк С. І. , Комісаренко С. В. Для чого потрібні циркадні ритми, або як змінити хід "біологічного годинника" (Нобелівська премія з фізіології і медицини 2017 р.) // Вісник Національної академії наук України. - 2017. - N 12. - С. 50-62 .

525.Chudina T. O., Labintsev A.J., Romaniuk S.I., Kolibo D.V., Komisarenko S.V. Changes in proHB-EGF expression after functional activation of the immune system cells // Ukrainian biochemical journal. - 2017. - Vol. 89, N 6. - P. 31-38.

526.Komisarenko S. , Halytskiy V. Tumor-related abnormalities in miRNAome can lead to the RNA editing enhancement // FEBS Journal : 42nd FEBS Congress, From Molecules to Cells and Back, Jerusalem, Israel, September 10-14, 2017. - 2017. - Vol. 284, Issue Supplement S1. - Ст. P.2.2-029. - P.174.

527.Lykhmus O., Uspenska K., Koval L., Lytovchenko D., Voitenko L., Horid'ko T., Kosiakova G., Gula N., Komisarenko S., Skok M. N-Stearoylethanolamine protects the brain and improves memory of mice treated with lipopolysaccharide or immunized with the extracellular domain of α7 nicotinic acetylcholine receptor // Int. Immunopharmacol.. - 2017. -Vol. 52. - P. 290-296.

 

528.Uspenska K., Lykhmus O., Gergalova G., Chernyshov V., Arias H.R., Komisarenko S., Skok M. Nicotine facilitates nicotinic acetylcholine receptor targeting to mitochondria but makes them less susceptible to selective ligands // Neuroscience Letters. - 2017. - Vol. 656. - P. 43-50.

529.Volodina T. T., Korotkevich N. V., Romanyuk S.I., Galkin O.Yu., Kolybo D.V., Komisarenko S.V. Implementation of Dietary Supplements with Effect of Dezintoxication and Improvement of Osteogenesis and Metabolism // Наука та інновації. - 2017. - Vol. 13, N6. - P. 41-53.

 2018

530.Данилова В. М., Виноградова Р. П., Комісаренко С. В. Альфред Бернард Нобель і Нобелівська премія // Ukrainian biochemical journal. - 2018. - Vol. 90, N 4. - С. 121-134 .

531.Данилова В. М., Виноградова Р. П., Комісаренко С. В. Внесок нобелівських лауреатів початку ХХ ст. в розвиток молекулярної імунології: Е. Берінг, І. І. Мечников, П. Ерліх, Ш. Ріше, Ж. Борде, К. Ландштейнер // Ukrainian biochemical journal. - 2018. - Vol. 90, N 6. - С. 126-142 .

532.Луговська Г. Г., Данилова В. М., Комісаренко С. В. Інноваційна діяльність інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України: проблеми і перспективи // Ukrainian biochemical journal. - 2018. - Vol. 90, N 1. - С. 77-99.

533.Манойлов К. Ю., Лабинцев А. Ю., Короткевич Н. В., Максимович Я. С., Колибо Д. В., Комісаренко С. В. Особливості інтерналізації дифтерійного токсину резистентними та чутливими клітинами ссавців // Цитология и генетика. – 2018. – Т.52, №5. – С.41-50

534.Bobrovnik S. A., Demchenko A. P., Komisarenko S. V. Effect of trifluoroethanol on antibody reactivity against corresponding and nonrelated antigens // Ukrainian biochemical journal. - 2018. - Vol. 90, N 4. - P. 80-89 .

535.Danilova V. M. , Komisarenko S. V. Scientific investigations of Nobel prizewinner Emil Fischer as a launching pad for the of biochemistry a brief overview // Ukrainian biochemical journal. - 2018. - Vol. 90, N 4. - P. 135-142 .

536.Kosterin S. O., Danilova V. M. Founder of molecular immunology in Ukraine, well-known political and public figure (On the 75th birthday of Academician of the NAS of Ukraine S. V. Komisarenko) // Ukrainian biochemical journal. - 2018. - Vol.90, N 5. - P. 106-116.

537.Manoilov K. Y., Labyntsev A. Ju., Korotkevych N. V., Maksymovych I. S., Kolybo D. V., Komisarenko S. V. Particular Features of Diphtheria Toxin Internalization by Resistant and Sensitive Mammalian Cells // Cytology and Genetics. – 2018. – Vol. 52. - P. 353–359.

538.Uspenska K., Lykhmus O., Arias H.R., Pons S., Maskos U., Komisarenko S., Skok M. Positive allosteric modulators of α7* or β2* nicotinic acetylcholine receptors trigger different kinase pathways in mitochondria // Int. J. Biochem. & Cell Biol. - 2018. - Vol. 99. - P. 226-235

539.Uspenska K., Lykhmus O., Obolenskaya M., Pons S., Maskos U., Komisarenko S., Skok M. Mitochondrial Nicotinic Acetylcholine Receptors Support Liver Cells Viability After Partial Hepatectomy // Front. Pharmacol.. - 2018. - Vol. 9. - P. 626

2019

540.Гергалова Г.Л., Комісаренко С.В., Максимович Я.С. Підвищення обізнаності з проблем «подвійного використання»: досвід України // Медична та клінічна хімія. – 2019. Т. 21, №3 (додаток). – С. 332.

541.Григор’єва М.В., Данилова В.М., Комісаренко С.В. Броунівський рух, електрофорез, хроматографія та макромолекулярна хімія: як все це об’єднує нобелівських лауреатів першої половини ХХ ст. – Т. Сведберга, А. Тізеліуса, Р. Сінга і Г. Штаудінгера // Ukr. Biochem. J. – 2019. – Vol. 91, N 5. – Р. 70-79.

542.Данилова В.М., Виноградова Р.П., Комісаренко С.В. Внесок лауреатів Нобелівської премії в розвиток динамічної біохімії та біоенергетики. Е. Бухнер, А. Коссель, Р. Вільштеттер, О. Мейєргоф, А. Хілл, О. Варбург, А. Сент-Дьєрді // Ukr. Biochem. J. – 2019. – Vol. 91, N 1. – P. 108-126.

543.Каташинська Д.О., Жукова Д.А., Манойлов К.Ю., Колибо Д.В., Комісаренко С.В. Нековалентні комплекси куркуміну з рекомбінантними похідними дифтерійного токсину як засоби доставки куркуміну в клітини // Медична та клінічна хімія. – 2019. – Т. 21, № 3 (додаток). – С. 32-33.

544.Колибо Д.В., Манойлов К.Ю., Жукова Д.А., Каташинська Д.О., Лабинцев А.Ю., Шатурський О.Я., Романюк С.І., Комісаренко С.В. Дифтерійний токсин як унікальна молекулярна машина // Медична та клінічна хімія. – 2019. – Т. 21, № 3 (додаток). – С. 8.

545.Комісаренко С.В., Романюк С.І. Нова стратегія боротьби з раком, або як працюють "гальма" системи імунітету // Вісник НАН України. – 2019. № 2. – P. 44-57.

546.Романюк С.І., Комісаренко С.В. Механізми адаптації клітин до гіпоксії, або як «перекрити кисень» злоякісній пухлині // Вісник НАН України. – 2019. № 12.

547.Романюк С.І., Комісаренко С.В. Молекулярна біологія та імунологія революціонують хімію, або як скерувати еволюцію протеїнів на благо людства // Вісник НАН України. – 2019. № 2. – P. 69-85.

548.Bobrovnik S.A., Demchenko M.O., Komisarenko S.V. Kinetics of interaction between polyreactive immunoglobulins and antigen. The theory // Ukr. Biochem. J. – 2019. – Vol. 91, N 4. – P. 88-94.

549.Danylova T.V., Komisarenko S.V. Born in Ukraine: Nobel prize Winners Ilya Mechnikov, Selman Waksman, Roald Hoffmann and Georges Charpak // Ukr. Biochem. J. – 2019. – Vol. 91, N 3. – Р. 127-137.

550.Krynina O.I., Korotkevych N.V., Labyntsev A.J., Romaniuk S.I., Kolybo D.V., Komisarenko S.V. Influence of human HB-EGF secreted form on cells with different EGFR and ErbB4 quantity // Ukr. Biochem. J. – 2019. – Vol. 91, N 5. – P. 25-33.

551.Krynina O.I., Manoilov K.Yu., Kolybo D.V., Komisarenko S.V. Effect of HB-EGF interaction with heparan sulfate proteoglycans on growth factor internalization to cytoplasm // XI Parnas Conference - Young Scientists Forum "Biochemistry and Molecular Biology for Innovative Medicine". Ukr. Biochem. J. - 2018. - Vol. 90, Special Issue. - P. 152.

552.Krynina O.I., Manoilov K.Yu., Kolybo D.V., Komisarenko S.V. Role of the heparin-binding domain in intracellular trafficking of sHB-EGF // Ukr. Biochem. J. – 2019. – Vol. 91, N 4. – P. 26-32.

553.Lugovska N.E., Kolesnikova I.M., Chernukha L.M., Kovalchuk V.M., Kostiuchenko O.P., Platonova T.M., Chernyshenko V.O., Komisarenko S.V. Exceptional determination of D-dimer is insufficient for diagnostics of thrombotic complications in patients with deep vein thrombosis. Медична та клінічна хімія. 2019;21(3) додаток:211.

554.Lykhmus O., Kalashnyk O., Koval L., Voytenko L., Uspenska K., Komisarenko S., Deryabina O., Shuvalova S., Kordium V., Ustymenko A., Kyryk V., Skok M. Mesenchymal stem cells or interleukin-6 improve episodic memory of mice lacking α7 nicotinic acetylcholine receptors // Neuroscience. – 2019. N 413. – P. 31-44.

555.Lykhmus O., Koval L., Voytenko L., Uspenska K., Komisarenko S., Deryabina O., Shuvalova N., Kordium V., Ustymenko A., Kyryk V., Skok M. Intravenously injected mesenchymal stem cells penetrate the brain and treat inflammation-induced brain damage and memory impairment in mice // Front. Pharmacol. – 2019. N10. – P. 355. doi: 10.3389/fphar.2019.00355. eCollection 2019.

556.Natalia Atamas, Vitalii Y. Bardik, Serhiy Komisarenko, Yevgen M. Makogonenko, Edward V. Lugovskoi, Nikolai P. Malomuz, Dmitry Nerukh, Pavlo K. Solonin. Water dynamics and stability of major blood proteins at pre-denaturation stage. Atti della Accademia Peloritana dei Pericolanti. Vol 97, Suppl. N 2 (2019).

 2020

557.Виноградова Р.П., Данилова В.М., Комісаренко С.В. Внесок Нобелівських лауреатів в дослідження метаболізму вуглеводів і його регуляцію. А. Гарден, Х. Ейлер-Гельпін, К. Ф. Корі, Г. Т. Корі, Е. Сазерленд, Л.Ф. Лелуар, Г. Кребс, Ф. Ліпман, П. Мітчелл // Ukr. Biochem. J. – 2020. – Vol. 92, N 1. – P. 135-163.

558.Виноградова Р.П., Данилова В.М., Комісаренко С.В. Дослідження структури, механізму та регуляції активності ензимів у роботах нобелівських лауреатів. К. Анфінсен, С. Мур, В. Стайн, С. Прузинер, Є. Скоу, Д. Бойєр, Д. Вокер // Ukrainian biochemical journal. - 2020. - Vol. 92, N 5. - P. 134-154 .

559.Григор"єва М. В., Комісаренко С.В. 20 років тому завершилися «перегони» секвенування геному людини // Ukrainian biochemical journal. - 2020. - Vol. 92, N 3: Molecular and clinical studies of hemostasis - Recoop HST Association. - P. 91-92 .

560.Григор"єва М. В., Данилова В.М., Комісаренко С.В. Новий погляд на РНК: відкриття Сідні Олтмена і Томаса Чека 1989 року // Ukrainian biochemical journal. - 2020. - Vol. 92, N 5. - P. 155-160 .

561.Данилова В.М., Виноградова Р.П., Комісаренко С.В. Внесок лауреатів нобелівської премії в дослідження структури протеїнів: Дж. Самнер, Дж. Нортроп, У. Стенлі, Л. Полінг, Ф. Сенгер, М. Перуц, Дж. Кендрю // Ukrainian biochemical journal. - 2020. - Vol. 92, N 4. - P. 127-153 .

562.Комісаренко С.В., Романюк С.І. Перспективи редагування геному за допомогою CRISPR/Cas, або як опанувати «генетичні ножиці» (Нобелівська премія з хімії 2020 року) // Вісник Національної академії наук України. - 2020. - N 12. - С. 31-49 .

563.Комісаренко, С. В. Полювання вчених на коронавірус SARS-COV-2, що викликає COVID-19: наукові стратегії подолання пандемії // Вісник Національної академії наук України. - 2020. - N 8. - С. 29-71 .

564.Комісаренко С. В. Презентація виборчої програми кандидата в президенти НАН України академіка НАН України Сергія Васильовича Комісаренка // Вісник Національної академії наук України. - 2020. - N 10. - С. 19-22 .

565.Комісаренко С. В., Моргун В.В. Про результати виконання програми НАН України "Молекулярні та клітинні біотехнології для потреб медицини, промисловості та сільського господарства". Стеногама співдоповіді на засіданні Президії НАН України 20 листопада 2019 року // Вісник Національної академії наук України. - 2020. - N 1. - С. 48-55 .

566.Комісаренко С.В., Романюк С.І. Редагування геному, або CRISPR/CAS9 — панацея від багатьох невиліковних хвороб чи перший крок до генного апокаліпсису // Вісник Національної академії наук України. - 2020. - N 3. - С. 50-77 .

567.Матишевська О. П., Данилова В.М., Комісаренко С.В. Відкриття подвійної спіралі ДНК або революція, що започаткувала еру молекулярної біології (Нобелівська премія 1962 р.) // Ukrainian biochemical journal. - 2020. -Vol. 92, N 6. - С. 183-198 .

568.Романюк С. І., Комісаренко С.В. Як відкрили вірус гепатиту С, або детективні пошуки вірусологів «мовчазного вбивці» (Нобелівська премія з фізіології та медицини 2020 року) // Вісник Національної академії наук України. - 2020. - N 12. - С. 3-20 .

569.Borisova T. S., Komisarenko S. Air pollution particulate matter as a potential carrier of SARS-CoV-2to the nervous system and/or neurological symptom enhancer:arguments in favor // Environ. Sci. Pollut. Res. - 2020. - 7p.

570.Danylova T. V., Komisarenko S. V. Standing on the shoulders of giants: James Watson, Francis Crick, Maurice Wilkins, Rosalind Franklin and the birth of molecular biology // Ukrainian biochemical journal. - 2020. – Vol. 92, N 4. - P. 154-164 .

571.Danylova T. V., Komisarenko S. V. Nobel prize winner Erwin Schrödinger: the physicist, philosopher, and godfather of molecular biology and genetics // Ukrainian biochemical journal. - 2020. - Vol. 92, N 3: Molecular and clinical studies of hemostasis - Recoop HST Association. - P. 93-100 .

572.Kalashnyk O., Lykhmus O., Uspenska K., Izmailov M., Komisarenko S., Skok M. Mitochondrial nicotinic acetylcholine receptors form complexes with Bax upon apoptosis induction // BioRxiv. – 2020

573.Kalashnyk O., Lykhmus O., Uspenska K., Izmailov M., Komisarenko S., Skok M. Mitochondrial α7 nicotinic acetylcholine receptors are displaced from complexes with VDAC1 to form complexes with Bax upon apoptosis induction // Int. J. Biochem. & Cell Biol. . - 2020. -Vol. 129

574.Komisarenko S. V. Scientists’ pursuit for SARS-COV-2 coronavirus: strategies against pandemic // Ukrainian biochemical journal. - 2020. - Vol. 92, N 6. - P. 5-52 .

575.Lugovska N. E., Kolesnykova I.M., Stohnii Ye.M., Chernyshenko V. O., Rebriev A. V., Kostiuchenko O. P., Gogolinska G.K., Dziubliuk N.A., Varbanets L.D., Platonova T. M., Komisarenko S. V. Novel monoclonal antibody to fibrin(ogen) αC-region for detection of the earliest forms of soluble fibrin // Ukrainian biochemical journal. - 2020. - Vol. 92, N 3: Molecular and clinical studies of hemostasis - Recoop HST Association. - P. 58-70 .

576.Lugovskoi E., Pydiura N., Makogonenko Y., Urvant L., Gritsenko P., Kolesnikova I., Lugovska N., Komisarenko S. The fibrin Bβ125-135 site is involved in the lateral association of protofibrils // Ukrainian biochemical journal. - 2020. - Vol. 92, N 3: Molecular and clinical studies of hemostasis - Recoop HST Association. - P. 33-45 .

577.Lykhmus O., Kalashnyk O., Uspenska K., Horid’ko T., Kosyakova H., Komisarenko S., Skok M. Different Effects of Nicotine and N-Stearoyl-ethanolamine on Episodic Memory and Brain Mitochondria of α7 Nicotinic Acetylcholine Receptor Knockout Mice // Biomolecules. - 2020. – Vol. 10, N2. – P. 226 (12 p.)

578.Siromolot A. A., Krynina O. I., Kolybo D. V., Komisarenko S. V. Antiproliferative and apoptotic effects of anti-human HB-EGF neutralizing polyclonal antibodies in vitro // Experimental Oncology. - 2020. -Vol. 42, N 1. - P. 25-30

579.Stohnii Y. M., Ryzhykova M.V., Rebriev A.V., Stohnii Y.M., Ryzhykova M.V., Rebriev A.V., Kuchma M.D., Marunych R.Y., Chernyshenko V. O., Lypova N. M., Slominskyi O. Yu., Garmanchuk L. V., Platonova T. M., Komisarenko S. V. Aggregation of platelets, proliferation of endothelial cells and motility of cancer cells are mediated by the Bβ1(15)-42 residue of fibrin(ogen) // Ukrainian biochemical journal. - 2020. - Vol. 92, N 2. - P. 72-85 .

2021

580.Григор"єва М.В., Данилова В. М., Комісаренко С. В. Відкриття генів регуляції апоптозу клітин: Сідні Бреннер, Джон Салстон та Роберт Горвіц (Нобелівська премія з фізіології та медицини, 2002 р.) // Ukrainian biochemical journal. - 2021. - Vol. 93, N 3. - P. 111-122 .

581.Данилова В. М., Матишевська О. П., Комісаренко С. В. Лауреат Нобелівської премії Кері Малліс і полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР) // Ukrainian biochemical journal. - 2021. - Vol. 93, N 5. - С. 122-131 .

582.Комісаренко С.В. Про участь вчених НАН України в протидії COVID-19. Створення вакцин проти SARS-COV-2 та COVID-19 в Україні: стан, проблеми та перспективи : стенограма доповіді на засіданні Президії НАН України 9 червня 2021 року // Вісник Національної академії наук України. - 2021. - N 8. - С. 51-55 .

583.Комісаренко С. В. Дослідження коронавірусу SARS-COV-2 та захворювання COVID-19, яке він викликає // Вісник Національної академії наук України . - 2021. - N 6. - С. 37-41 .

584.Матишевська О. П., Данилова В. М., Комісаренко С. В. Відкриття механізмів біологічного синтезу нуклеїнових кислот: нобелівські лауреати 1959 р. С. Очоа і А. Корнберг // Ukrainian biochemical journal. - 2021. - Vol. 93, N 1. - P. 129-138 .

585.Матишевська О. П., Данилова В. М., Комісаренко С. В. Відкриття генетичного контролю синтезу ензимів і вірусів: лауреати Нобелівської премії 1965 р. А. Львов, Ф. Жакоб, Ж. Моно // Ukrainian biochemical journal. - 2021. -Vol. 93, N 4. - С. 111-119 .

586.Матишевська О. П., Данилова В. М., Комісаренко С. В. Розшифрування генетичного коду – новий революційний етап розвитку молекулярної біології: лауреати Нобелівської премії М. В. Ніренберг, Г. Г. Корана, Р. В. Голлі, 1968 p. // Ukrainian biochemical journal. - 2021. - Vol. 93, N 6. - P. 139-152.

587.Bobrovnik S. A., Ogloblya O.V., Demchenko M.O., Komisarenko S. V. Thermodynamics of interaction between polyreactive immunoglobulins and immobilized antigen // Ukrainian biochemical journal. - 2021. - Vol. 93, N 5. - P. 82-89

588.Borisova T., Pozdnyakova N., Krisanova N., Pastukhov A., Dudarenko M., Paliienko K., Grytsaenko V., Lux F., Lysenko V., Rocchi P., Komisarenko S. Unique features of brain metastases-targeted AGuIX nanoparticles vs their constituents: A focus on glutamate-/GABA-ergic neurotransmission in cortex nerve terminals // Food and Chemical Toxicology. - 2021. - Vol. 149. - article 112004

589.Danylova T. V., Komisarenko S. V. A legend in his own lifetime: double Nobel prize winner Linus Pauling // Ukrainian biochemical journal. - 2021. - Vol. 93, N 3. - P. 123-132

590.Kalashnyk O., Lykhmus O., Izmailov M., Koval L., Komisarenko S., Skok M. SARS-Cov-2 spike protein fragment 674–685 protects mitochondria from releasing cytochrome c in response to apoptogenic influence // Biochem. Biophys. Res. Commun. - 2021. - Vol. 561. - P. 14-18

591.Komisarenko S. V., Romaniuk S. I. Prospects of genome editing using CRISPR/CAS or how to master genetic scissors. Nobel Prize in Chemistry 2020 // Ukrainian biochemical journal. - 2021. -Vol. 93, N 1. - P.113-128.

592.Krynina O. I., Romaniuk S.I., Gorbatiuk O.B., Korchynskyi O.H., Rebriev A.V., Kulyk Ya.S., Kozadaieva Ye.O., Siromolot A.A., Guzyk M. M., Kolybo D. V., Komisarenko S. V. Production of recombinant SARS-COV-2 proteins and diphtheria toxoid CRM197-based fusion // Ukrainian biochemical journal. - 2021. - Vol. 93, N 6. - P. 31-45.

593.Shatursky O., Manoilov K., Gorbatiuk O., Usenko M., Zhukova D., Vovk A.I., Kobzar O., Trikash I., Borisova T., Kolibo D., Komisarenko S. The geometry of diphtheria toxoid CRM197 channel assessed by thiazolium salts and nonelectrolytes // Biophys. J. - 2021. - Vol. 120, Issue 12. - P. 2577-2591

 2022

594. Данилова В. М., Григор"єва М. В., Комісаренко С. В. Винахід магнітно-резонансної томографії: Пол Лотербур та Пітер Менсфілд. Нобелівська премія з фізіології та/або медицини 2003 року // Ukrainian biochemical journal. - 2022. - Vol. 94, N 6. - P.. 67-73 .

595.Комісаренко С. В. , Романюк С. І. Таємниці геномів вимерлих гомінідів, або чи може палеогеноміка дати відповідь на питання: хто ми, люди, є такі? Нобелівська премія з фізіології або медицини 2022 року // Вісник Національної академії наук України. - 2022. - N 12. - С. 3-18 .

596.Комісаренко, С. В. Стан біобезпеки в Україні та шляхи її поліпшення (стенограма доповіді на засіданні Президії НАН України 13 квітня 2022 р.) // Вісник Національної академії наук України. - 2022. - N 6. - С. 54-59 .

597.Матишевська О. П., Данилова В. М., Комісаренко С. В. Дослідження молекулярних основ транскрипції в евкаріотів. Нобелівська премія з хімії Роджера Корнберга, 2006 р. // Ukrainian biochemical journal. - 2022. - Vol. 94, N 4. - P. 93-102 .

598.Danylova T. V., Komisarenko S. V. Unraveling the mystery of nitric oxide: Nobel prize winners Robert Furchgott, Louis Ignarro, and Ferid Murad // Ukrainian biochemical journal. - 2022. - Vol. 94, N 2. - P. 85-93

599.Lykhmus O., Kalashnyk O., Koval L., Krynina O., Komisarenko S., Skok M. Immunization with 674–685 fragment of SARS-Cov-2 spike protein induces neuroinflammation and impairs episodic memory of mice // Biochem. Biophys. Res. Commun. - 2022. - Vol. 622. - P. 57-63

600.Matyshevska O. P., Grigorieva M.V., Danilova V.M., Komisarenko S. V. Ubiquitin and its role in proteolisis: the 2004 Nobel prize in chemistry // Ukrainian biochemical journal. - 2022. - Vol. 94, N 5. - P. 84-96.

601.Rekalova O., Panasyukova O., Pogrebna M., Yasir S., Siromolot A., Romaniuk S., Kolybo D., Komisarenko S., Feschenko Y. Detection of specific antibodies using MPT83-MPT63 fusion protein in patients with destructive pulmonary tuberculosis // Proceedings of the Shevchenko Scientific Society. Medical Sciences. - 2022. - Vol. 69, N 2. - P. 40-49

602.Romaniuk S. I., Tykhonenko T. M., Siromolot A.A., Guzyk M.M., Lugovska N.E., Galkin O.Yu., Kuchmerovska T.M., Kolybo D.V., Komisarenko S.V. Development of a Dietary Supplement for Improving the Cognitive Functions and Lowering the Homocysteine Levels // Наука та інновації / Sci. innov. - 2022. - Vol. 18, № 1. - P. 66-75

 

Список робіт Комісаренко С.В.

 

2020-2022

Книги

 

Комісаренко, Сергій Васильович. Моя Антарктика : [кн.-альб.] / Сергій Комісаренко. - Київ : ЛАТ & K, 2020. - 109 с. : іл., фот.. - 1000 экз. - ISBN 978-617-7824-24-3


Комісаренко, С. В. Світова коронавірусна криза / С. В. Комісаренко. - Київ, 2020. - ISBN 978-617-7824-26-7 

 

Комісаренко, С. В. Під знаком Нобеля: лідери наукового прогресу або роздуми вченого - біохіміка й імунолога про розвиток і значення наук про життя : монографія / С. В. Комісаренко ; укладач В. М. Данилова. - К. : ФОП Мишалов Д.В., 2020. - 240 с.

 

 

Статті

2020

Данилова, В. М. Внесок лауреатів нобелівської премії в дослідження структури протеїнів: Дж. Самнер, Дж. Нортроп, У. Стенлі, Л. Полінг, Ф. Сенгер, М. Перуц, Дж. Кендрю / В. М. Данилова, Р. П. Виноградова, С. В. Комісаренко// Ukrainian biochemical journal. - 2020. - Vol. 92, N 4. - P. 127-153 .

 

Матишевська, О. П. Відкриття подвійної спіралі ДНК або революція, що започаткувала еру молекулярної біології (Нобелівська премія 1962 р.) / О. П. Матишевська, В. М. Данилова, С. В. Комісаренко // Ukrainian biochemical journal. - 2020. -Vol. 92, N 6. - С. 183-198 .

 

Григор"єва, М. В. 20 років тому завершилися «перегони» секвенування геному людини / М. В. Григор"єва, С. В. Комісаренко // Ukrainian biochemical journal. - 2020. - Vol. 92, N 3: Molecular and clinical studies of hemostasis - Recoop HST Association. - P. 91-92 .

 

Виноградова, Р. П. Дослідження структури, механізму та регуляції активності ензимів у роботах нобелівських лауреатів. К. Анфінсен, С. Мур, В. Стайн, С. Прузинер, Є. Скоу, Д. Бойєр, Д. Вокер / Р. П. Виноградова, В. М. Данилова, С. В. Комісаренко // Ukrainian biochemical journal. - 2020. - Vol. 92, N 5. - P. 134-154 .

 

Комісаренко, С. В. Редагування геному, або CRISPR/CAS9 — панацея від багатьох невиліковних хвороб чи перший крок до генного апокаліпсису / С. В. Комісаренко, С. І. Романюк // Вісник Національної академії наук України. - 2020. - N 3. - С. 50-77 .

 

Григор"єва, М. В. Новий погляд на РНК: відкриття Сідні Олтмена і Томаса Чека 1989 року / М. В. Григор"єва, В. М. Данилова, С. В. Комісаренко // Ukrainian biochemical journal. - 2020. - Vol. 92, N 5. - P. 155-160 .

 

Комісаренко, С. В. Полювання вчених на коронавірус SARS-COV-2, що викликає COVID-19: наукові стратегії подолання пандемії / С. В. Комісаренко // Вісник Національної академії наук України. - 2020. - N 8. - С. 29-71 .

 

Виноградова, Р. П. Внесок нобелівських лауреатів в дослідження метаболізму вуглеводів і його регуляцію. А.Гарден, Х. Ейлер-Гельпін, К.Ф. Корі, Г.Т. Корі, Е. Сазерленд, Л.Ф. Лелуар, Г. Кребс, Ф. Ліпман, П. Мітчелл / Р. П. Виноградова, В. М. Данилова, С. В. Комісаренко // Ukrainian biochemical journal. - 2020. - Vol. 92, N 1. - P.. 135-163 .

 

Комісаренко, С. В. Перспективи редагування геному за допомогою CRISPR/Cas, або як опанувати «генетичні ножиці» (Нобелівська премія з хімії 2020 року) / С. В. Комісаренко, С. І. Романюк // Вісник Національної академії наук України. - 2020. - N 12. - С. 31-49 .

 

Романюк, С. І. Як відкрили вірус гепатиту С, або детективні пошуки вірусологів «мовчазного вбивці» (Нобелівська премія з фізіології та медицини 2020 року) / С. І. Романюк, С. В. Комісаренко // Вісник Національної академії наук України. - 2020. - N 12. - С. 3-20 .

 

Комісаренко, С. В. Презентація виборчої програми кандидата в президенти НАН України академіка НАН України Сергія Васильовича Комісаренка / С. В. Комісаренко // Вісник Національної академії наук України. - 2020. - N 10. - С. 19-22 .

 

Комісаренко, С. В. Про результати виконання програми НАН України "Молекулярні та клітинні біотехнології для потреб медицини, промисловості та сільського господарства". Стеногама співдоповіді на засіданні Президії НАН України 20 листопада 2019 року / С. В. Комісаренко, В. В. Моргун // Вісник Національної академії наук України. - 2020. - N 1. - С. 48-55 .

 

Komisarenko, S. V. Scientists’ pursuit for SARS-COV-2 coronavirus: strategies against pandemic / S. V. Komisarenko // Ukrainian biochemical journal. - 2020. - Vol. 92, N 6. - С. 5-52 .

 

Aggregation of platelets, proliferation of endothelial cells and motility of cancer cells are mediated by the Bβ1(15)-42 residue of fibrin(ogen) / Y. M. Stohnii, M.V. Ryzhykova, A.V. Rebriev, Y.M. Stohnii, M.V. Ryzhykova, A.V. Rebriev, M.D. Kuchma, R.Y. Marunych, V. O. Chernyshenko, N. M. Lypova, O. Yu. Slominskyi, L. V. Garmanchuk, T. M. Platonova, S. V. Komisarenko // Ukrainian biochemical journal. - 2020. - Vol. 92, N 2. - P.. 72-85 .

 

The fibrin Bβ125-135 site is involved in the lateral association of protofibrils / E. Lugovskoi, N. Pydiura, Y. Makogonenko, L. Urvant, P. Gritsenko, I. Kolesnikova, N. Lugovska, S. Komisarenko // Ukrainian biochemical journal. - 2020. - Vol. 92, N 3: Molecular and clinical studies of hemostasis - Recoop HST Association. - P. 33-45 .

 

 

 

Mitochondrial nicotinic acetylcholine receptors form complexes with Bax upon apoptosis induction / O. Kalashnyk, O. Lykhmus, K. Uspenska, M. Izmailov, S. Komisarenko, M. Skok // BioRxiv. – 2020

 

Different Effects of Nicotine and N-Stearoyl-ethanolamine on Episodic Memory and Brain Mitochondria of α7 Nicotinic Acetylcholine Receptor Knockout Mice / O. Lykhmus, O. Kalashnyk, K. Uspenska, T. Horid'ko, G. Kosyakova, S. Komisarenko, M. Skok // Biomolecules. - 2020. -Vol. 10,Issue 2. - P.. 226

 

Mitochondrial α7 nicotinic acetylcholine receptors are displaced from complexes with VDAC1 to form complexes with Bax upon apoptosis induction / O. Kalashnyk, O. Lykhmus, K. Uspenska, M. Izmailov, S. Komisarenko, M. Skok // Int. J. Biochem. & Cell Biol. . - 2020. -Vol. 129

 

Antiproliferative and apoptotic effects of anti-human HB-EGF neutralizing polyclonal antibodies in vitro / A. A. Siromolot, O. I. Krynina, D. V. Kolybo, S. V. Komisarenko // Experimental Oncology. - 2020. -Vol. 42, N 1. - P.. 25-30

 

Danylova, T. V. Nobel prize winner Erwin Schrödinger: the physicist, philosopher, and godfather of molecular biology and genetics / T. V. Danylova, S. V. Komisarenko // Ukrainian biochemical journal. - 2020. - Vol. 92, N 3: Molecular and clinical studies of hemostasis - Recoop HST Association. - P. 93-100 .

 

Novel monoclonal antibody to fibrin(ogen) αC-region for detection of the earliest forms of soluble fibrin / N. E. Lugovska, I.M. Kolesnykova, Ye.M. Stohnii, V. O. Chernyshenko, A. V. Rebriev, O. P. Kostiuchenko, G.K. Gogolinska, N.A. Dziubliuk, L.D. Varbanets, T. M. Platonova, S. V. Komisarenko // Ukrainian biochemical journal. - 2020. - Vol. 92, N 3: Molecular and clinical studies of hemostasis - Recoop HST Association. - P. 58-70 . 

 

Borisova, T. Air pollution particulate matter as a potential carrier of SARS-CoV-2to the nervous system and/or neurological symptom enhancer:arguments in favor / T. Borisova, S. Komisarenko // Environ. Sci. Pollut. Res. - 2020. - 7p.

 

Danylova, T. V. Standing on the shoulders of giants: James Watson, Francis Crick, Maurice Wilkins, Rosalind Franklin and the birth of molecular biology / T. V. Danylova, S. V. Komisarenko // Український біохімічний журнал. - 2020. - Том 92, N 4. - P. 154-164 .

 

 

 

2021

 

Данилова, В. М. Лауреат Нобелівської премії Кері Малліс і полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР) / В. М. Данилова, О. П. Матишевська, С. В. Комісаренко // Ukrainian biochemical journal. - 2021. - Vol. 93, N 5. - С. 122-131 .

 

Матишевська, О. П. Розшифрування генетичного коду – новий революційний етап розвитку молекулярної біології: лауреати Нобелівської премії М. В. Ніренберг, Г. Г. Корана, Р. В. Голлі, 1968 p. / О. П. Матишевська, В. М. Данилова, С. В. Комісаренко // Ukrainian biochemical journal. - 2021. - Vol. 93, N 6. - С. 139-152 .

 

Матишевська, О. П. Відкриття механізмів біологічного синтезу нуклеїнових кислот: нобелівські лауреати 1959 р. С. Очоа і А. Корнберг / О. П. Матишевська, В. М. Данилова, С. В. Комісаренко // Ukrainian biochemical journal. - 2021. - Vol. 93, N 1. - P. 129-138 .

 

Комісаренко, С. В. Дослідження коронавірусу SARS-COV-2 та захворювання COVID-19, яке він викликає / С. В. Комісаренко // Вісник Національної академії наук України . - 2021. - N 6. - С. 37-41 .

 

Григор"єва, М. В. Відкриття генів регуляції апоптозу клітин: Сідні Бреннер, Джон Салстон та Роберт Горвіц (Нобелівська премія з фізіології та медицини, 2002 р.) / М. В. Григор"єва, В. М. Данилова, С. В. Комісаренко// Ukrainian biochemical journal. - 2021. - Vol. 93, N 3. - P. 111-122 .

 

Матишевська, О. П. Відкриття генетичного контролю синтезу ензимів і вірусів: лауреати Нобелівської премії 1965 р. А. Львов, Ф. Жакоб, Ж. Моно / О. П. Матишевська, В. М. Данилова, С. В. Комісаренко // Ukrainian biochemical journal. - 2021. -Vol. 93, N 4. - С. 111-119 .

 

Комісаренко, С. В. Про участь вчених НАН України в протидії COVID-19. Створення вакцин проти SARS-COV-2 та COVID-19 в Україні: стан, проблеми та перспективи : стенограма доповіді на засіданні Президії НАН України 9 червня 2021 року / С. В. Комісаренко // Вісник Національної академії наук України. - 2021. - N 8. - С. 51-55 .

 

Komisarenko, S. V. Prospects of genome editing using CRISPR/CAS or how to master genetic scissors. Nobel Prize in Chemistry 2020 / S. V. Komisarenko, S. I. Romaniuk // Ukrainian biochemical journal. - 2021. -Vol. 93,N 1. - P.. 113-128 .

 

Danylova, T. V. A legend in his own lifetime: double Nobel prize winner Linus Pauling / T. V. Danylova, S. V. Komisarenko // Ukrainian biochemical journal. - 2021. - Vol. 93, N 3. - С. 123-132

 

Unique features of brain metastases-targeted AGuIX nanoparticles vs their constituents: A focus on glutamate-/GABA-ergic neurotransmission in cortex nerve terminals / T. Borisova, N. Pozdnyakova, N. Krisanova, A. Pastukhov, M. Dudarenko, K. Paliienko, V. Grytsaenko, F. Lux, V. Lysenko, P. Rocchi, S. Komisarenko // Food and Chemical Toxicology. - 2021. - Vol. 149. - article 112004

 

Production of recombinant SARS-COV-2 proteins and diphtheria toxoid CRM197-based fusion / O. I. Krynina, S.I. Romaniuk, O.B. Gorbatiuk, O.H. Korchynskyi, A.V. Rebriev, Ya.S. Kulyk, Ye.O. Kozadaieva, A.A. Siromolot, M. M. Guzyk, D. V. Kolybo, S. V. Komisarenko // Ukrainian biochemical journal. - 2021. - Vol. 93, N 6. - С. 31-45 .

 

SARS-Cov-2 spike protein fragment 674–685 protects mitochondria from releasing cytochrome c in response to apoptogenic influence / O. Kalashnyk, O. Lykhmus, M. Izmailov, L. Koval, S. Komisarenko, M. Skok // Biochem. Biophys. Res. Commun.. - 2021. - Vol. 561. - P.. 14-18

 

The geometry of diphtheria toxoid CRM197 channel assessed by thiazolium salts and nonelectrolytes / O. Shatursky, K. Manoilov, O. Gorbatiuk, M. Usenko, D. Zhukova, A.I. Vovk, O. Kobzar, I. Trikash, T. Borisova, D. Kolibo, S. Komisarenko // Biophys. J. . - 2021. - Vol. 120, Issue 12. - P.. 2577-2591

 

Thermodynamics of interaction between polyreactive immunoglobulins and immobilized antigen / S. A. Bobrovnik, O.V. Ogloblya, M.O. Demchenko, S. V. Komisarenko // Ukrainian biochemical journal. - 2021. - Vol. 93, N 5. - С. 82-89

 

 

 

2022

 

Комісаренко, С. В. Стан біобезпеки в Україні та шляхи її поліпшення (стенограма доповіді на засіданні Президії НАН України 13 квітня 2022 р.) / С. В. Комісаренко// Вісник Національної академії наук України. - 2022. - N 6. - С. 54-59 .

 

Комісаренко, С. В. Таємниці геноміввимерлих гомінідів, або чи може палеогеноміка дати відповідь на питання: хто ми, люди, є такі? Нобелівська премія з фізіології або медицини 2022 року / С. В. Комісаренко, С. І. Романюк // Вісник Національної академії наук України. - 2022. - N 12. - С. 3-18 .

 

Матишевська, О. П. Дослідження молекулярних основ транскрипції в евкаріотів. Нобелівська премія з хімії Роджера Корнберга, 2006 р. / О. П. Матишевська, В. М. Данилова, С. В. Комісаренко // Ukrainian biochemical journal. - 2022. - Vol. 94, N 4. - P. 93-102 .

 

Данилова, В. М. Винахід магнітно-резонансної томографії: Пол Лотербур та Пітер Менсфілд. Нобелівська премія з фізіології та/або медицини 2003 року / В. М. Данилова, М. В. Григор"єва, С. В. Комісаренко // Ukrainian biochemical journal. - 2022. - Vol. 94, N 6. - P.. 67-73 .

 

Development of a Dietary Supplement for Improving the Cognitive Functions and Lowering the Homocysteine Levels / S. I. Romaniuk, T. M. Tykhonenko, T.M.; Tykhonenko, A.A. Siromolot, M.M. Guzyk, N.E. Lugovska, O.Yu. Galkin, T.M. Kuchmerovska, D.V. Kolybo, S.V. Komisarenko // Наука та інновації / Sci. innov.. - 2022. - Vol. 18, № 1. - P.. 66-75

 

Danylova, T. V. Unraveling the mystery of nitric oxide: Nobel prize winners Robert Fu rchgott, Louis Ignarro, and Ferid Murad / T. V. Danylova, S. V. Komisarenko // Ukrainian biochemical journal. - 2022. - Vol. 94, N 2. - P.. 85-93 .

 

Ubiquitin and its role in proteolisis: the 2004 Nobel prize in chemistry / O. P. Matyshevska, M.V. Grigorieva, V.M.Danilova, S. V. Komisarenko // Ukrainian biochemical journal. - 2022. - Vol. 94, N 5. - P.. 84-96 .

 

Immunization with 674–685 fragment of SARS-Cov-2 spike protein induces neuroinflammation and impairs episodic memory of mice / O. Lykhmus, O. Kalashnyk, L. Koval, O. Krynina, S. Komisarenko, M. Skok // Biochem. Biophys. Res. Commun.. - 2022. - Vol. 622. - P. 57-63

 

Detection of specific antibodies using MPT83-MPT63 fusion protein in patients with destructive pulmonary tuberculosis. / O. Rekalova, O. Panasyukova, M. Pogrebna, S. Yasir, A. Siromolot, S. Romaniuk, D. Kolybo, S. Komisarenko, Y. Feschenko // Proceedings of the Shevchenko Scientific Society. Medical Sciences . - 2022. - Vol. 69, N 2. - P.. 40-49


Last Updated on Wednesday, 05 July 2023 10:52